Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Ein Partneriaid

Mae ein partneriaethau yn rhan allweddol o’n hethos, ein strategaeth a’n gweithredoedd. Mae’n well gennym gydweithredu yn hytrach na chystadlu. Dyma pam y cafodd WRAP ei sefydlu yn gydweithrediaeth a’n bod yn arfer egwyddorion cydweithredol yn ogystal â r

Coastal  Housing

Coastal Housing

Partneriaid

Serena Jones yw Cyfarwyddwr Cartrefi, Cymunedau a Gwasanaethau Coastal Housing Group. Mae hi’n arwain timau tai cymunedol a gwasanaethau cynnal a chadw er mwyn cyflawni’r dibenion sefydliadol – cynnal tenantiaethau, cymunedau a’r economi leol. Mae hi’n frwd iawn o blaid defnyddio dulliau ar sail cryfderau, gan weithio’n adferol a dileu rhwystrau i wneud y pethau sydd eu heisiau yn y cymunedau y mae hi’n eu gwasanaethu.

Mae Coastal Housing yn fusnes cymdeithasol sy’n darparu 5,500 o dai fforddiadwy o safon ar draws De Cymru ac mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn gweithio gyda nhw oddi ar 2016. Mae agwedd meddwl adferol a grymusol gan Coastal a gofynnwyd i ni weithio gyda nhw i gyflwyno gweithredu adferol ar draws eu sefydliad i gefnogi gwaith adeiladu a chynnal perthnasoedd gyda’r dinasyddion y maen nhw’n eu gwasanaethu yn ogystal ag yn fewnol o fewn timau.

Mae Coastal wedi mwynhau’r hyfforddiant uchel ei safon gan wneud y sylwad, “Mae’r hyfforddiant yn ardderchog gan iddo ddangos i ni ffyrdd syml, ymarferol y gallwn weithredu’r dull adferol yn ein bywyd gwaith o ddydd i ddydd, yn arweinwyr ac yn gyd-weithwyr“. Ychwanegodd Serena, “Mae gweithredu adferol yn cyd-fynd â’r dulliau a’r technegau eraill rydym yn eu defnyddio i gydweithio, arloesi a meithrin ymddiriedaeth uchel / agwedd meddwl perfformiad uchel. Rydym yn ddiolchgar iawn i WRAP am eu cyfraniad i’r ‘Coastal Offer’ (cyfraniad sy’n parhau).”

Darllen mwy >

Brightlink Learning

LinkedInTwitter

Brightlink Learning

Partneriaid

Mae Brightlink Learning yn fusnes sy’n cael ei redeg gan deulu, yn cynnig ymgynghoriaeth, hyfforddiant ac, yn benodol, e-ddysgu. Mae Brightlink yn gweithio’n adferol gan eu bod wedi’u hyfforddi gan ein hyfforddwyr.

Rydym yn bartneriaid i Brightlink ar ein gwaith DARFA gan fod y ddau sefydliad yn aelodau o gonsortiwm DARFA. Fe wnaeth Brightlink helpu i sefydlu ein cwmni gan gynnig gwaith ymgynghori i ni yr oedd mawr ei angen. Roedd y cydweithio hwn mor werthfawr i ni fel y gwnaethom ofyn i Brif Weithredwr Brightlink, Lorna Baldry barhau i weithio gyda ni yn Rheolwr Busnes a Gweithrediadau.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn gweithio mewn ffyrdd unigryw ac arloesol o ran cydweithredu a bydd tryloywder a gonestrwydd gweithredu adferol yn galluogi hyn i ddigwydd. Mae hyn yn golygu y gall Brightlink a’u haelodau tîm fod yn rhan allweddol o’n tîm craidd a’n tîm ehangach yma ym Mhartneriaid Gweithredu Adferol Cymru hefyd ac edrychwn ymlaen at gael cydweithio lawer mwy i gael datblygu ffyrdd newydd a llwyddiannus o ddysgu.

Darllen mwy >

Heroes Training

Heroes Training

Partneriaid

Mae Heroes Training yn cynnig hyfforddiant, therapi a chefnogaeth, ac yn cynnig rhaglenni ymyrryd yn benodol gyda phobl a allai fod yn ymddwyn mewn ffordd gamdriniol.

Mae Heroes yn bartneriaid allweddol consortiwm DARFA ac maen nhw’n dod â gwerth mawr i gynnig ymylol rhaglen Dewisiadau ar gyfer Newid yn eu gwaith gyda pharau, niweidwyr a’r bobl sy’n dioddef niwed.

Mae Cyd-Gyfarwyddwr Heroes, Tammi, hefyd yn Uwch Ymarferydd gyda ni ar gyfer Achosion Sensitif a Chymhleth.

Rydym yn gobeithio gwneud gwaith cyffrous iawn a fydd yn torri tir newydd gyda Heroes yn y dyfodol. Cadwch olwg ar ein gwefan!

Darllen mwy >

Cadwyn Housing Association

Cadwyn Housing Association

Partneriaid, Cymdeithas Tai Cadwyn

Mae Cymdeithas Tai Cadwyn wedi bod yn darparu tai fforddiadwy i bobl yng Nghaerdydd am y 50 mlynedd ddiwethaf. Rydym yn sefydliad amrywiol sy’n amrywio o dai cyffredinol/tai â chymorth hyd at dai proffesiynol a chymdeithasol ar osod, a gwerthwyr tai. Rydym yn cyflenwi cartrefi i ryw 2,000 o deuluoedd. Ein nod yw darparu mwy na’r tŷ yn unig drwy adeiladu cymunedau cryf a gwydn.

Mae pob aelod o’r staff o wasanaethau tenant-ganolog Cadwyn drwy weithio mewn partneriaeth â W.R.A.P. (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru) am fwy na blwyddyn, wedi’u hyfforddi yn y dull adferol. Mae Vince, hyfforddwr ac ymarferwr adferol W.R.A.P, wedi trosglwyddo’r sgiliau a’r ymagwedd meddwl a fydd yn dod â newid sylweddol o fewn ein gwasanaethau. Mae’r berthynas waith agos yma wedi gweld y ddau sefydliad yn ymuno i gynnig am arian i uwchsgilio ein tenantiaid yn y dull hwn.

Meddai Phil Richardson, Pennaeth Tai â Chymorth, “Wedi derbyn hyfforddiant W.R.A.P, roedd Gweithredu Adferol yn teimlo’n beth cyffyrddus a naturiol i Cadwyn ei fabwysiadu. Fe wnaeth adeiladu ar ein hagwedd “Gwneud gyda nid Gwneud i” gan roi mynegiant a fframwaith clir i ni gael symud ymlaen. Mae wedi helpu i wella’r cymorth rydym yn ei roi, gan fod o werth enfawr i’r teuluoedd rydym yn gweithio gyda nhw. Hefyd mae wedi helpu i ganolbwyntio ar ein staff ni ein hunain a pha mor bwysig yw eu hanghenion a’u lles hwythau i lwyddiant Cadwyn”.

Darllen mwy >

Wales Co-operative Centre

Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad cydweithredol di-elw sy’n cefnogi pobl yng Nghymru i wella eu bywyd a’u bywoliaeth.

Oddi ar ei sefydlu yn 1982, mae’r Ganolfan yng nghanol economi gymdeithasol fyrlymus Cymru, yn dod â phobl at ei gilydd i gael magu mwy o hyder, mwy o gydweithredu, mwy o gymhwysedd a mwy o uchelgais yn ein cymunedau. Mae’n gweithio i sicrhau economi decach. Mae’n helpu i greu ac i gadw golud o fewn ein cymunedau wrth i gydweithfeydd a busnesau cymdeithasol dyfu. Mae’n rhoi’r sgiliau i bobl gael bod â mwy o reolaeth dros eu bywydau nhw eu hunain ac i gryfhau eu cymunedau.

Mae popeth a wna wedi’i siapio gan ymrwymiad y Ganolfan ei hun i werthoedd cydweithredol ynghyd â’i chydweithrediad agos â chyllidwyr a phartneriaid a fydd yn cyflawni, i gael sicrhau eu nodau cyffredin.

Darllen mwy >

Coastal  Housing

Coastal Housing

Partneriaid

Serena Jones yw Cyfarwyddwr Cartrefi, Cymunedau a Gwasanaethau Coastal Housing Group. Mae hi’n arwain timau tai cymunedol a gwasanaethau cynnal a chadw er mwyn cyflawni’r dibenion sefydliadol – cynnal tenantiaethau, cymunedau a’r economi leol. Mae hi’n frwd iawn o blaid defnyddio dulliau ar sail cryfderau, gan weithio’n adferol a dileu rhwystrau i wneud y pethau sydd eu heisiau yn y cymunedau y mae hi’n eu gwasanaethu.

Mae Coastal Housing yn fusnes cymdeithasol sy’n darparu 5,500 o dai fforddiadwy o safon ar draws De Cymru ac mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn gweithio gyda nhw oddi ar 2016. Mae agwedd meddwl adferol a grymusol gan Coastal a gofynnwyd i ni weithio gyda nhw i gyflwyno gweithredu adferol ar draws eu sefydliad i gefnogi gwaith adeiladu a chynnal perthnasoedd gyda’r dinasyddion y maen nhw’n eu gwasanaethu yn ogystal ag yn fewnol o fewn timau.

Mae Coastal wedi mwynhau’r hyfforddiant uchel ei safon gan wneud y sylwad, “Mae’r hyfforddiant yn ardderchog gan iddo ddangos i ni ffyrdd syml, ymarferol y gallwn weithredu’r dull adferol yn ein bywyd gwaith o ddydd i ddydd, yn arweinwyr ac yn gyd-weithwyr“. Ychwanegodd Serena, “Mae gweithredu adferol yn cyd-fynd â’r dulliau a’r technegau eraill rydym yn eu defnyddio i gydweithio, arloesi a meithrin ymddiriedaeth uchel / agwedd meddwl perfformiad uchel. Rydym yn ddiolchgar iawn i WRAP am eu cyfraniad i’r ‘Coastal Offer’ (cyfraniad sy’n parhau).”

Brightlink Learning

LinkedInTwitter

Brightlink Learning

Partneriaid

Mae Brightlink Learning yn fusnes sy’n cael ei redeg gan deulu, yn cynnig ymgynghoriaeth, hyfforddiant ac, yn benodol, e-ddysgu. Mae Brightlink yn gweithio’n adferol gan eu bod wedi’u hyfforddi gan ein hyfforddwyr.

Rydym yn bartneriaid i Brightlink ar ein gwaith DARFA gan fod y ddau sefydliad yn aelodau o gonsortiwm DARFA. Fe wnaeth Brightlink helpu i sefydlu ein cwmni gan gynnig gwaith ymgynghori i ni yr oedd mawr ei angen. Roedd y cydweithio hwn mor werthfawr i ni fel y gwnaethom ofyn i Brif Weithredwr Brightlink, Lorna Baldry barhau i weithio gyda ni yn Rheolwr Busnes a Gweithrediadau.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn gweithio mewn ffyrdd unigryw ac arloesol o ran cydweithredu a bydd tryloywder a gonestrwydd gweithredu adferol yn galluogi hyn i ddigwydd. Mae hyn yn golygu y gall Brightlink a’u haelodau tîm fod yn rhan allweddol o’n tîm craidd a’n tîm ehangach yma ym Mhartneriaid Gweithredu Adferol Cymru hefyd ac edrychwn ymlaen at gael cydweithio lawer mwy i gael datblygu ffyrdd newydd a llwyddiannus o ddysgu.

Heroes Training

Heroes Training

Partneriaid

Mae Heroes Training yn cynnig hyfforddiant, therapi a chefnogaeth, ac yn cynnig rhaglenni ymyrryd yn benodol gyda phobl a allai fod yn ymddwyn mewn ffordd gamdriniol.

Mae Heroes yn bartneriaid allweddol consortiwm DARFA ac maen nhw’n dod â gwerth mawr i gynnig ymylol rhaglen Dewisiadau ar gyfer Newid yn eu gwaith gyda pharau, niweidwyr a’r bobl sy’n dioddef niwed.

Mae Cyd-Gyfarwyddwr Heroes, Tammi, hefyd yn Uwch Ymarferydd gyda ni ar gyfer Achosion Sensitif a Chymhleth.

Rydym yn gobeithio gwneud gwaith cyffrous iawn a fydd yn torri tir newydd gyda Heroes yn y dyfodol. Cadwch olwg ar ein gwefan!

Cadwyn Housing Association

Cadwyn Housing Association

Partneriaid, Cymdeithas Tai Cadwyn

Mae Cymdeithas Tai Cadwyn wedi bod yn darparu tai fforddiadwy i bobl yng Nghaerdydd am y 50 mlynedd ddiwethaf. Rydym yn sefydliad amrywiol sy’n amrywio o dai cyffredinol/tai â chymorth hyd at dai proffesiynol a chymdeithasol ar osod, a gwerthwyr tai. Rydym yn cyflenwi cartrefi i ryw 2,000 o deuluoedd. Ein nod yw darparu mwy na’r tŷ yn unig drwy adeiladu cymunedau cryf a gwydn.

Mae pob aelod o’r staff o wasanaethau tenant-ganolog Cadwyn drwy weithio mewn partneriaeth â W.R.A.P. (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru) am fwy na blwyddyn, wedi’u hyfforddi yn y dull adferol. Mae Vince, hyfforddwr ac ymarferwr adferol W.R.A.P, wedi trosglwyddo’r sgiliau a’r ymagwedd meddwl a fydd yn dod â newid sylweddol o fewn ein gwasanaethau. Mae’r berthynas waith agos yma wedi gweld y ddau sefydliad yn ymuno i gynnig am arian i uwchsgilio ein tenantiaid yn y dull hwn.

Meddai Phil Richardson, Pennaeth Tai â Chymorth, “Wedi derbyn hyfforddiant W.R.A.P, roedd Gweithredu Adferol yn teimlo’n beth cyffyrddus a naturiol i Cadwyn ei fabwysiadu. Fe wnaeth adeiladu ar ein hagwedd “Gwneud gyda nid Gwneud i” gan roi mynegiant a fframwaith clir i ni gael symud ymlaen. Mae wedi helpu i wella’r cymorth rydym yn ei roi, gan fod o werth enfawr i’r teuluoedd rydym yn gweithio gyda nhw. Hefyd mae wedi helpu i ganolbwyntio ar ein staff ni ein hunain a pha mor bwysig yw eu hanghenion a’u lles hwythau i lwyddiant Cadwyn”.

Wales Co-operative Centre

Wales Co-operative Centre

Canolfan Cydweithredol Cymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad cydweithredol di-elw sy’n cefnogi pobl yng Nghymru i wella eu bywyd a’u bywoliaeth.

Oddi ar ei sefydlu yn 1982, mae’r Ganolfan yng nghanol economi gymdeithasol fyrlymus Cymru, yn dod â phobl at ei gilydd i gael magu mwy o hyder, mwy o gydweithredu, mwy o gymhwysedd a mwy o uchelgais yn ein cymunedau. Mae’n gweithio i sicrhau economi decach. Mae’n helpu i greu ac i gadw golud o fewn ein cymunedau wrth i gydweithfeydd a busnesau cymdeithasol dyfu. Mae’n rhoi’r sgiliau i bobl gael bod â mwy o reolaeth dros eu bywydau nhw eu hunain ac i gryfhau eu cymunedau.

Mae popeth a wna wedi’i siapio gan ymrwymiad y Ganolfan ei hun i werthoedd cydweithredol ynghyd â’i chydweithrediad agos â chyllidwyr a phartneriaid a fydd yn cyflawni, i gael sicrhau eu nodau cyffredin.