Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Ein tîm

Cwrdd â’r bobl sydd y tu cefn i Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru gan gynnwys ein cyfarwyddwyr, ein hymarferwyr, ein hyfforddwyr a’r tîm gweinyddol.

Julia Houlston Clark

LinkedInTwitter

Julia Houlston Clark

Prif Weithredwr/ Cyfarwyddwr

Julia houlston Clark yw Prif Weithredwr Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru. Mae gan Julia pymtheg mlynedd o brofiad ffurfiol yn y maes adferol er y mae wastad wedi bod yn frwd dros greu perthnasau positif, a datrys problemau gwrthdaro ar hyd ei bywyd. Mae hi’n falch iawn o fod yn bleidiwr ar gyfer cyfiawnder adferol i’r Cyngor Cyfiawnder Adferol. Mae hi’n hyfforddwr profiadol iawn ac yn ymarferydd arbenigol mewn nifer o feysydd adferol. Mae hyn yn cynnwys dulliau ataliol, i ddefnyddio duliiau ymyrraeth gyda teuluoedd ac ysgolion, gweithio gyda pobl sydd â phroblemau cymhleth iawn gan gynnwys troseddwyr a dioddefwyr.
Mae Julia wedi ei hyfforddi mewn gwahanol fodelau o dduliau adferol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae hi’n frwd dros barhau iddatblygu’n broffesiynol ac i barhau i ddysgu. Mae hi’n angerddol dros weithio’n foesegol ac i gydweithio’n effeithiol. Mae hi’n awyddus i ymarfer a modelu bod yn adferol, yn enwedig yn y ffordd y mae WRAP yn gweithredu fel cwmni.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Julia wedi cydysgrifennu nifer o ddogfennau lleol a chenedlaethol sydd yn addysgu eraill am ddulliau adferol. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen SORI (Supporting Offenders through Restoration Inside, sydd wedi ei gymeradwyo gan y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol) mewn carchardai, gyda partneriaid megis Cymorth i Ddioddefwyr a’r Gwasanaeth Prawf; rhaglenni ymwybyddiaeth o ddioddefwyr camdrin domestig i droseddwyr, mewn partneriaeth gyda Cymorth i Ferched a Chymorth i Ddioddefwyr, mentora gan droseddwyr i droseddwyr ifanc ac i arbenigwyr iechyd mewn ysbytai i blant. Mae Julia wrth ei bodd yn creu ymyraethau arbennig er mwyn delio gydag anghenion penodol, er enghraifft, gydag ysgolion ac awdurdodau lleol, timoedd sy’n uno gyda’i gilydd, datblygu’r gweithlu, prosesau ynghyngorol cymunedol a gwaith pontio gyda disgyblion ysgol.
Bu Julia yn gydlynydd adferol ac yn bleidiwr dros y gwasanaeth garcharol yn lleol ac yn genedlaethol dros y deuddeg mlynedd diwethaf. Mae hi wedi arwain llu o ymyraethau i ddatblygu dulliau adferol o fewn llywodraethau lleol sy’n cydweithio, diogelwch cymunedol, gwasanaethau plant a chartrefi gofal, ac ymyraethau adferol ar gyfer y teulu cyfan. Mae hi hefyd yn hwyluso ac yn dysgu am sgiliau adferol i wahanol sefydliadau a thimoedd, ac yn cynnig hyfforddiant mewn dulliau adferol egwyddorol o fewn arweinyddiaeth, creu perthnasau a datrys problemau. Bu’n angerddol ynglyn a gweithio ar y cyd ac ar draws sectorau i gydlunio prosiectau ac mae hi’n credu’n gryf mewn cyfranogiad gan cyndroseddwyr, dioddefwyr ac ymyraethau gan ddefnyddwur gwasanaeth.
O ganlyniad i hyn, mae gan Julia bespectif arbennig yn nhermau beth sy’n gweithio mewn partneriaethau a sut i gynllunio adnoddau cynaladwy wrth ymgorffori prosiectau adferol. Cafodd yrfa eclectig defnyddiol, gyda cymwysterau a phrofiad addas mewn gweithio gyda pobl ifanc, dysgu ac addysg gymunedol, iechyd amgylcheddol a chartrefu, gofal bugeiliol, caplan Prifysgol a charchar, gwasanaethau teuluol, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cyfrannu’n fawr yn y cyfryngau tuag at drafod dulliau adferol ac mae hi’n siaradwr gwâdd yn aml mewn cynadleddau. Mae hi’n mwynhau hyn yn fawr. Cafodd Julia ei henwebu ar gyfer y Wobr Ymddiredolaeth Butler a’r Wobr Guardian am fod yn Was Cyhoeddus y flwyddyn oherwydd ei gwaith o fewn y carchar. Mae hi hefyd wedi ennill Gwobr Benyw Catholig y Flwyddyn. Mae hi wedi bod yn lywodraethwr ysgol ers pymtheg mlynedd. Mae hyn wedi creu profiadau gwych sydd yn werthfawr wrth gynllunio ar gyfer yr her a’r posibiliadau o fewn ysgolion, a’r rheiny y maent yn gwasanaethu. Er mwyn cadw ei sgiliau yn fyw, mae Julia yn helpu i arwain grwpiau ieuenctid o fewn yr eglwys a gweithgareddau cerddorol pan mae amser ganddi. Mae hi hefyd yn riant i ddau o blant .

Darllen mwy >

Christine Williams

Christine Williams

Cyfarwyddwr

Mae Christine wedi bod yn frwd am Gyfiawnder Adferol ers deng mlynedd. Mae hi wedi cael ei hyfforddi mewn gwahanol fodelau o ddulliau adferol. Fe ddechreuodd ei hangerdd tuag at y dulliau yma tra’n dysgu mewn coleg addysg uwch. Fe ddatblygodd fodiwlau a dysgodd am secoleg troseddu tra’n ceisio ateb y cwestiwn pam y mae pobl yn troseddu? Yn y modiwlau hefyd fy ddysgodd am sut i drin pobl sydd wedi troseddu.
Rhoddodd y profiadau yma gyfle i Chrstine i fyfyrio am agweddau a gwerthoedd cymdeithasol yn enwedig tuag at y pobl hynny sydd yn troseddu. Cyfraniad allweddol arall tuag at ei diddordeb oedd y cyfle i wahodd oedolion a oedd yn astudio seicoleg troseddu yn ei dosbarthiadau i gymryd rhan mewn rhaglen ymwybyddiaeth o ddioddefwyr yng ngharchar Caerdydd. Fe welodd sut yr oedd rhaglenni megis SORI yn medru bod yn drawsnewidiol, ac ‘roedd cyfrangoiad y myfyrwyr wrth drafod gyda’r dynion wedi newid eu hemosiynau wrth feddwl am eu profiadau hwy fel dioddefwyr. Weithiau, ‘roedd hyn yn eu harwain at feddwl o ddifri am eu hagweddau a’u safbwyntiau am y rheiny sydd yn troseddu.
Seliwyd gyrfa Christine o fewn addysg. Wedi iddi radio mewn Seicoleg a Mathemateg fe ddechreuodd ddysgu mewn ysgolion uwchradd. Teimlai ei bod yn delio gyda ymddygiad heriol yn aml ac nad oedd wedi ei pharatoi ar gyfer hyn ar y cwrs ymarfer dysgu.
Cyflawnodd Christine radd Meistr mewn Addysg gan gyflawni traethawd ymchwil. Yn ystod y cyfnod hwnnw fe ddysgodd darpar athrawon ar gyrsiau B. Ed a TAR, ac fe ddysgodd am ddysgu mewn colegau addysg uwch. Mae hi dal yn dysgu o bryd iw gilydd yn y Brifysgol, yn enwedig am ddefnyddio ymchwil. Dros y blynyddoedd, mae ei gyrfa dysgu wedi bod mewn colegau addysg uwch, ac fel arweinydd pwnc.
Cafodd Christine gyfleoedd i wirfoddoli mewn ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd. Bu’n drysorydd yn ei heglwys ers blynyddoedd. Mae’n credu’n gryf bod ei ffydd Gristnogol yn ei chynorthwyo i ddeall agweddau a gwerthoedd dulliau adferol ac mae’n mwynhau myfyrio ar yr her o gymharu syniadau a chredoau.
Daeth profiad SORI a’i gwaith ymchwil at ei gilydd yn 2008 pan fu’n coladu tystiolaeth i werthuso’r rhaglen Ymwybyddiaeth o Gamdrin Domestig i Ddioddefwyr yng ngharchar Caerdydd. ‘Roedd y rhaglen yma ar gyfer tramgwyddwyr a goroeswyr camdrin domestig. Crewyd grwpiau ffocws i werthuso’r rhaglen gyda merched a oedd wedi profi camdrin domestig a oedd wedi cyfranogi ar y cwrs trwy ddod i’r prynhawniau ymweld i adrodd eu hanesion. ‘Roedd yr adborth yma yn amhrisiadwy ac fe’i chynorthwyodd i ddatblygu ei safbwynt bod dulliau adferol yn bwysig iawn er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu clywed yn barchus, mae’n medru bod yn drobwynt i ddioddefwyr a thramgwyddwyr.
Yn ddiweddar, mae Christine wedi bod yn cynorthwyo i wneud ymchwil llenyddol a datblygu dogfennaeth ar gyfer WRAP, yn enwedig ar gyfer ymyraethau i deuluoedd yng nghyd-destun camdrin domestig

Darllen mwy >

Leanne Morgan

Leanne Morgan

Cyllid Gwasanaethau Mewnol

Leanne yw’r Rheolwr Cyllid ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru oddi ar fis Tachwedd 2015. Mae hi’n aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Uwch ac yn gyfrifol, felly, am bob rhan o weithgareddau cyllid y sefydliad.

Cyn iddi ymuno â thîm WRAP, roedd Leanne yn Bennaeth Cyllid Coleg Caerdydd a’r Fro. Dechreuodd weithio yng Ngholeg Glan Hafren yn 1993 a bu’n gweithio yn y coleg am 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd ganddi nifer o rolau amrywiol yn yr Adran Gyllid gan godi o fod yn glerc Archebion Prynu i fod yn y pen draw yn Bennaeth Cyllid y coleg cyfunol, Coleg Caerdydd a’r Fro yn 2014.

Yn ystod ei chyfnod yn y coleg, roedd Leanne yn gyfrifol am wahanol elfennau o’r gwaith cyllid, gan gynnwys: rheolwr llinell staff, adran y gyflogres, paratoi cyfrifon rheoli, paratoi cyfrifon diwedd blwyddyn, a chysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Yn ystod y cyfnod hwn, fe wnaeth Leanne astudio ar gyfer cymhwyster AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) a sicrhaodd radd Meistr mewn Arwain a Rheoli.

Darllen mwy >

Anthony Houlston Clark

Anthony Houlston Clark

Rheolwr Perthnasoedd Cleientiaid

Anthony Houlston Clark yw’r Prif Hyfforddwr a’c Ymarferwr gyda WRAP gan gynnig cyngor ar strategaethau datblygu adferol mewn addysg. Mae ganddo naw mlynedd o brofiad adferol mewn cyd-destunau addysgiadol, ac mae’n hyfforddi hyfforddwyr eraill. Cafodd ei hyfforddi mewn nifer o fodelau adferol dros y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys dulliau adferol ac egwyddorion, cyfryngu, cynadledda, mentora ieuenctid, cyfathrebu di-drais, ac yn fwy diweddar gwaith teuluol adferol ynd nghyd-destun camdrin domestig. Fe gyflawnodd Anthony ei dystysgrif ôl raddedig mewn “Rheoli Newid Addysgiadol a Rheolaeth.”
Bu Anthony yn dysgu am 24 o flynyddoedd, a hynny’n cynnwys rheoli timoedd addysg yng Nghaerdydd, Essex, Hampshire a Boston, UDA. Er bod ei brofiadau dysgu wedi bod i bob oedran, mae’n arbenigo mewn ysgolion uwchradd ac addysg uwch, ac ymgysylltu cymdeithasol gyda teuluoedd a disgyblion heriol ac sy’n cael eu herio. Mae’n gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o ysgolion ar hyn o bryd ar draws De Cymru er mwyn datblygu arfer dda o ran dulliau adferol gydag athrawon a phlant, a chreu amgylchedd adferol cynaladwy o fewn cymunedau addysgiadol a phartneriaethau lleol.
Mae Anthony hefyd wedi ei hyfforddi i fod yn weithiwr ieuenctid, cwnselydd bugeiliol ac yn annogwr dysgu.
Anthony is also a trained and experienced youth worker, pastoral counsellor, and and learning coach. Fel aseswr Gwobr Dug Caeredin, mae wedi arwain nifer o grwpiau Gwobrau Efydd ac Aura r nifer o alldeithiau. Mae hefyd wedi arwain datblygu cyrsiau y Bac Cymraeg gan gefnogi a herio disgyblion yn yr elfennau gwirfoddol. Mae wedi mwynhau arwain ar deithiau cyfnewid i golegau yn Norwy ers nifer o flynyddoedd.

Darllen mwy >

Lyn Richards

Lyn Richards

Cyfarwyddwr

Ar hyn o bryd mae Lyn yn Swyddog Adferol gydag Ysgol Uwchradd y Dwyrain yng Nghaerdydd. Yn yr ysgol mae Lyn yn trefnu cyfarfodydd adferol sy’n digwydd rhwng y staff a’r disgyblion yn cynnig cyfle i rannu ac i ddeall dull adferol datrys problemau a boddhau anghenion pob person.

Roedd Lyn yn was sifil a gafodd ddyrchafiad yn swyddog gweithredol. Oddi ar iddi ymddeol yn 1996 mae wedi ymgymryd â rolau gwirfoddol gwahanol. Yn 2009, cwblhaodd Lyn radd MA ym Mhrifysgol Rhydychen mewn Astudiaethau Menywod a hynny wedi iddi ddilyn cwrs sylfaen ym Mhrifysgol Caerdydd ar Fenywod i mewn i Fywyd Cyhoeddus a Menywod i mewn i Reoli.

Mae Lyn yn wirfoddolwr gyda chymorth i ddioddefwyr ers 10 mlynedd ac mae wedi cefnogi dioddefwyr yn y gwasanaethau ar gyfer tystion [mynd i’r llys] a’r gwasanaeth ymweld. Bu Lyn yn rhoi cymorth gyda throseddau difrifol, gan gynnwys llofruddio, lladdiad, cam-drin hiliol, cam-drin rhywiol, cam-drin yn y cartref, ymddygiad gwrthgymdeithasol a phobl ifanc a oedd wedi’u bwlio. Roedd rhan o’r cymorth yn cynnwys gofalu am y teulu cyfan gan fod effaith bellgyrhaeddol troseddu yn mynnu dealltwriaeth ddwys – roedd Lyn yn gallu cynnig hyn yn rhan o’i gwybodaeth a’i hyfforddiant gweithredu adferol.

Yng Ngharchar Caerdydd roedd Lyn yn diwtor gyda’r tîm adferol yn cefnogi troseddwyr a oedd yn cymryd rhan yng nghwrs SORI [Supporting Offenders Restoration Inside]. Bu Lyn yn gweithio’n agos gyda throseddwyr troseddau difrifol yn eu helpu i ddelio ag effaith eu troseddau ar eu teuluoedd a’u dioddefwyr.

Mae Lyn yn gweithio gyda throseddwyr ifanc yn rhan o Dîm Triage gyda Heddlu Caerdydd ac Academi Cyfryngau Caerdydd – yn defnyddio gweithredu adferol ac yn trefnu cyfarfodydd adferol rhwng y dioddefwr a’r troseddwr.

Bu Lyn yn gweithio gyda’r Prosiect Menywod yn Gwneud Gwahaniaeth lle y bu’n cefnogi ac yn mentora menywod o bob cefndir: menywod sy’n ffoaduriaid, ceiswyr lloches, a menywod â’u hunan-barch yn isel gan eu hannog i ddychwelyd i’r gweithle, i’w cymdeithas ac i’w hastudiaethau addysgol. Fe wnaeth Lyn drefnu ymweliadau gyda Chynllun Cyfnewid y Cyngor Prydeinig pan fyddai ymwelwyr o’r Aifft, yr Iorddonen ac Iran yn dod i’r Deyrnas Unedig.
Mae tystysgrif achrediad Agored Cymru gan Lyn yn rhan o’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd. Mae hi’n cefnogi’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac aeth i Ysgol Greenhill a defnyddio gweithredu adferol i helpu pobl ifanc i ddeall effaith eu hymddygiad ar bobl eraill.

Oddi ar 2014 mae Lyn yn wirfoddolwr prysur a bob wythnos bydd yn cefnogi’r bobl fydd yn galw Survivors Trust.

Mae Lyn wedi ymgysylltu â gweithredu adferol oddi ar 2005 a’i hamcan a’i nod yw cefnogi a helpu pobl eraill i ddeall yn well sut gall gweithredu adferol ddarparu ar gyfer eu hanghenion a boddhau’r anghenion hynny.

Darllen mwy >

Vincent Sanderson

Vincent Sanderson

Hyfforddwr / Ymarferwr

Mae Vincent wedi ei hyfforddi i fod yn athro ysgol uwchradd ac yn hyfforddwr adferol. Erbyn hyn, mae wedi bod yn gweithio fel hyfforddwr a gweithredwr adferol ers pedair mlynedd ac mae’n arbenigo mewn dulliau adferol o fewn ysgolion. Yn ogystal a hyn, mae’n medru cynnig ei wasanaeth o fewn y gwasanaeth troseddu ar gyfer pobl ifanc ac ymddygiad anghymdeithasol. Treuliodd Vince nifer o flynyddoedd o fewn y Gwasaaneth Troseddu ar gyfer Pobl Ifanc, bu’n gofalu am nifer helaeth o bobl ifanc tra’n gweithio mewn modd adferol gyda pob un ohonynt yn unigol. Trwy gydol ei gyfnod gyda’r Gwasanaeth Troseddu, fe hwylusodd nifer o gyfarfodydd adferol rhwng pobl ifanc a dioddefwyr y troseddau, pobl ifanc a’u teuluoedd a hefyd problemau o fewn y gymdogaeth. Cafodd Vince y cyfle hefyd i weithio am dri mis fel Swyddog Cefnogi Dioddefwyr. Rhoddodd hyn y cyfle iddo i weithio’n agos gyda dioddfwyr gweithredoedd troseddol ac ymddygiad anghymdeithasol gan eu cefnogi trwy’r broses adferol.

Darllen mwy >

Denise Davies

Denise Davies

Swyddog Cadw Cyfrifon a Chyflogau

Ar hyn o bryd mae Denise yn gweithio yn berson cysylltiol gyda Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru yn gweithredu’r Gyflogres ac yn cadw’r cyfrifon. Yn ogystal â’r rôl hon mae Denise yn hunan-gyflogedig ac yn rhedeg ei busnes ei hunan yn cadw cyfrifon ar gyfer busnesau bach ac mae wedi rhedeg y busnes hwn yn llwyddiannus am y 18 mlynedd ddiwethaf.
Tan fis Mehefin 2015 roedd Denise yn gweithio yn ddarlithydd i Goleg Caerdydd a’r Fro yn rhan o dîm AAT ond roedd hefyd yn addysgu cyrsiau rhan-amser ychwanegol mewn Cadw Cyfrifon â’r Llaw ac â Chyfrifiadur / Cyflogres â’r Llaw ac â Chyfrifiadur. Parhaoedd y rôl hon am 13 o flynyddoedd, roedd yn rôl a gyflwynwyd iddi o ganlyniad i’w phrofiad yn rhedeg pecynnau Sage Accounting ar gyfer ei chleientiaid. Pan ddechreuodd y rôl hon doedd dim profiad o gwbl ganddi o addysgu, felly daliodd ar y cyfle a mynd at gorff dyfarnu y cyrsiau roedd hi yn eu haddysgu ac ymgymryd â rôl ychwanegol yn safoni papurau arholiadau OCR. Roedd y profiad yma yn werthfawr er mwyn cyflawni’r cyrsiau yn llwyddiannus. Cwblhaodd Denise ei Thystysgrif Addysg yn llwyddiannus ym Mhrifysgol Casnewydd er mwyn datblygu ei sgiliau addysgu.
Yn 6 oed, unig uchelgais Denise oedd bod yn nyrs ac felly dechreuodd ei gyrfa mewn nyrsio cyffredinol wedi iddi gwblhau ei hyfforddiant 3-blynedd yn llwyddiannus yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig yn 1985 yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. O’r flwyddyn honno tan 2004 bu Denise yn gweithio mewn gwahanol adrannau o fewn y GIG gan gynnwys llawfeddygaeth a meddygaeth gyffredinol, ond treuliai’r rhan fwyaf o’i hamser yn nyrsio pobl ag afiechyd angheuol drwy weithio yn staff-nyrs am un flynedd ar ddeg yn hosbis Marie Curie ym Mhenarth. Roedd ei phrofiad hefyd yn cynnwys gweithio yn staff-nyrs asiantaeth mewn gwahanol gartrefi gofal yn Portsmouth a Chaerdydd.
Drwy ddefnyddio’r sgiliau hyn yn nyrs a gweithio mewn amgylchedd clinigol, daeth cyfle i deithio yn y gymuned yn cyflawni cyrsiau Rheoli Heintiau i nyrsys ardal a gofalwyr mewn cartrefi gofal ac mewn meddygfeydd yng Nghaerdydd a’r Fro a’r cyffiniau. Cafodd y cyrsiau hyn eu gweinyddu drwy Goleg Caerdydd a’r Fro o tua 2001-2003.
Ar hyn o bryd mae Denise yn ymwneud â darparu cyrsiau Cymorth Cyntaf ar gyfer Cyngor Caerdydd yn rhan o addysg i oedolion ond buodd hi’n darparu’r cyrsiau hyn am y saith mlynedd ddiwethaf drwy sefydliad gwirfoddol. Mae Denise wedi darparu hyfforddiant cymorth cyntaf i bobl ifanc o gefndiroedd anodd sydd â rhai problemau ymddygiadol drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. Er i’r profiad fod yn heriol, eto i gyd roedd yn werthfawr dros ben, yn grymuso pobl ifanc drwy roi sgìl gwerthfawr iddyn nhw a fyddai yn eu galluogi i achub bywyd ond hefyd a fyddai yn eu helpu i fagu’r hyder i gyfathrebu ac i ddangos caredigrwydd a thosturi tuag at bobl eraill mewn angen.
Yn ystod yr amser y bu Denise yn gweithio yn nyrs broffesiynol ac yn ddarlithydd, rhoddodd gynnig ar lawer o swyddi amrywiol gan gynnwys stacio silffoedd mewn adwerthu, gwerthu dros y ffôn ar gyfer cwmni gosod lloriau, gwasanaeth gwybodaeth dros y ffôn i gyflenwyr inc ar gyfer argraffyddion, darparu gwasanaeth gwarchod cŵn, a chynnig gwasanaeth glanhau hyd yn oed.

Darllen mwy >

Shelley  Farr

Shelley Farr

Cyfarwyddwr

Mae gan Shelley brofiad helaeth o weithio gyda cyn-droseddwyr o fewn y ygymuned ac mae hi wedi ei hyfforddi yn ddiweddar fel ymarferydd adferol.
Yn fwy diweddar, bu’n gweithio gyda cyn-droseddwyr iw cynorthwyo i ailintegreiddio i’r gymdeithas. Mae’r gwaith yn cynnwys cynorthwyo i ddelio â budd-daliadau, cartrefu, camddefnyddio toddyddion, iechyd meddyliol, addysg a gwaith.

Cyn hynny, bu Shelley yn gweithio gyda’r Heddlu a Gwasanaethau Cymdeithasol ar brosiectau osgoi troseddu mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio i ddisgyblion. Advanced Practitioner

Darllen mwy >

Ted Shiress

Ted Shiress

Gwirfoddolwr / Cyfarwyddwr

 chefndir mewn newyddiaduriaeth a siarad cyhoeddus, dechreuodd Ted wirfoddoli i WRAP yn 2016. Mae arbenigedd gan Ted ym maes hygyrchedd yn ogystal â’r cefndir hwn ynghyd â’r ffaith bod parlys yr ymennydd arno ac iddo fod ar wahanol baneli anabledd. Un o’r tasgau sydd gan Ted yw ymgymryd ag adolygiad o’n deunyddiau hyfforddi o ran pa mor addas y maen nhw ar gyfer plant ag anableddau, a diweddaru’r deunyddiau hyn. Ei nod yw sicrhau eu bod yn gynhwysol yn hytrach nag yn cau allan, gan ddod i ddeall sut y gall plant ag anabledd a phlant heb anabledd chwarae a dysgu gyda’i gilydd gan ein bod ni ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn credu y bydd hynny’n cyflawni mwy.

Mae Ted yn ysgrifennwr profiadol sydd wedi astudio Iaith a Chyfathrebu ac sydd wedi cael ei waith wedi’i gyhoeddi mewn gwahanol gylchgronau. Mae’n blogio ar faterion cyfoes ac ar ei brofiadau ei hun ar gyfer Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru gan roi ei safbwynt ei hun ar faterion a themâu adferol. I’n helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach, mae’n hanfodol bod amrywiaeth o wahanol leisiau gennym ac mae Ted yn un ohonynt yn ddi-os. Gall rhannu ei straeon am y rhwystrau mae e’n eu hwynebu gan ei fod yn berson ag anabledd, helpu llawer o bobl i ehangu eu persbectif ar gymdeithas. Mae hyn yn greiddiol i ymagedd meddwl Gweithredu Adferol.

Mae Ted wedi gweithio gyda chyfrifiaduron erioed ac wedi astudio TGCh i Safon U ac mae’n cadw ei we-bresenoldeb wedi’i ddiweddaru bob amser; mae’r sgiliau hyn yn hanfodol er mwyn rhoi lle blaen i WRAP o ran ei bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a sut i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Weithiau hefyd mae e’n diweddaru ein Trydar ac, o gofio ei fod yn gomedïwr sy’n perfformio i gynulleidfaoedd byw, mae’n fraint rydym yn gobeithio na fyddwn yn ei difaru rywbryd.

Darllen mwy >

Rob Larkins

Rob Larkins

Cyfarwyddwr

Rob yw Prif Weithredwr Vision 21 / Cyfle Cymru, elusen a menter gymdeithasol wedi’i lleoli yng Nghaerdydd sy’n darparu hyfforddiant galwedigaethol i oedolion sydd ag anghenion dysgu. Cyn Vision 21 / Cyfle Cymru bu’n gweithio yng Ngholeg Glan Hafren yn Gyfarwyddwr Cyllid, yn Bennaeth Cynorthwyol ac, am y tair blynedd olaf, yn Bennaeth Dros Dro. Pan unodd y Coleg â Choleg y Barri i gael dod yn Goleg Caerdydd a’r Fro, penderfynodd ei bod yn bryd iddo newid byd, ac ymgymhwysodd yn athro a chael swydd maes o law gyda Vision 21 / Cyfle Cymru.
Mae gradd gan Rob mewn Economeg, mae’n gyfrifydd cymwysedig ac mae cymhwyster athro TAR ganddo. Mae e wedi dysgu ar gyrsiau cyfrifyddu, ac weithiau bydd yn dal i addysgu myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu, ac mae wedi addysgu mathemateg i bobl sy’n trin gwallt! Mae e hefyd yn llywodraethwr yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed. Mae e’n rhedwr brwd, er nad yn un cyflym iawn; mae e’n mwynhau teithio, bod yn yr awyr agored, natur, cadwraeth a bod gyda’i deulu. Roedd yn arfer bod yn ddilynwr pêl-droed ond fe wnaeth aflwyddiant Leeds United roi terfyn ar hynny.

Darllen mwy >

Rachie Williams

Rachie Williams

CYFARWYDDWR

Yn fwyaf diweddar bu Rachie yn astudio ym Mhrifysgol Morgannwg lle yr enillodd MSc mewn Chwarae a Chwarae Therapiwtig. Mae profiad helaeth ganddi gyda phlant a hithau’n gwirfoddoli gyda Barnardo’s, Bryn y Berwyn a PAWB Wales drwy gyfrwng chwarae.

Mae Rachie wedi goresgyn cam-drin rhywiol. Mae hi am i bawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc fagu dealltwriaeth o ran yr ymddygiad annormal a ddangosir o ganlyniad i’r math yma o gam-drin.

Mae hi’n awyddus i weld y bobl hynny sy’n dioddef neu sydd wedi goresgyn cam-drin rhywiol yn prosesu’r trawma hwn mor fuan â phosib ym more oes, i’w helpu i gael gwireddu eu potensial llawn a chael eu hysbrydoli ar gyfer y dyfodol.

Mae Rachie yn newydd i rôl cyfarwyddwr ac wedi’i hysbrydoli gan werthoedd Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru.

Darllen mwy >

Eleri Roberts

Eleri Roberts

Gweinyddwraig

Dechreuodd Eleri weithio gyda Phartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru ym mis Tachwedd 2018 yn weinyddwraig amser llawn. Mae hi’n cyflawni dyletswyddau gweinyddol cyffredinol sy’n cynnwys trefnu cyfarfodydd, ysgrifennu adroddiadau, cynllunio digwyddiadau a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae Eleri yn siarad Cymraeg yn rhugl hefyd ac mae’n annog sgyrsiau dwyieithog yn ei rôl.

Mae Eleri’n hanu o Ogledd Cymru ond yng Nghaerdydd y cafodd ei haddysg Prifysgol. Wedi i Eleri raddio, treuliodd amser yn magu profiad o fewn meysydd gwahanol, gan gynnwys bod yn gynorthwyydd ymweld ac yn weithiwr cymorth preswyl, a bu’n gweithio dramor yn gynrychiolydd gwyliau. Yn deillio o’r profiad yma, dymuniad Eleri oedd cael gyrfa ym maes gweinyddu gan mai dyma’r elfen iddi ei mwynhau fwyaf yn ei rolau blaenorol.

Yn y gorffennol mae Eleri wedi gwirfoddoli hefyd gydag Ymddiriedolaeth Papworth ac yn arweinydd tîm gyda Chlwb Deillion y Barri. Dyfarnwyd iddi wobr Myfyriwr y Flwyddyn ATHE ym Met Caerdydd yn sgil y profiadau hyn.

Mae gradd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd mewn Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau gan Eleri o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn ei thraethawd hir bu’n archwilio effeithiau twristiaeth lesol ar iselder a phryder.

Darllen mwy >

Pierre  Codron

LinkedIn

Pierre Codron

AELOD CYSYLLTIOL

Mae Pierre yn athro ysgol uwchradd cymwysedig ac yn hyfforddwr ac ymarferwr adferol hyfforddedig. Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf bu’n bennaeth blwyddyn mewn ysgol gyfun yng Nghaerdydd lle y gwnaeth polisïau ac ethos adferol wella canlyniadau’r ysgol ynghyd â’r perthnasoedd rhwng y staff a’r disgyblion. Treuliodd Pierre y 6 blynedd ddiwethaf yn rhoi’r rhaglen adferol ar waith yn yr ysgol, gan arwain un o’r timau arbenigol.

Ar hyn o bryd mae Pierre yn hyfforddi yn ymgynghorwr seicodynamig, person-ganolog ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ym Mryste ac yn rhedeg ei bractis lles ei hun yng Nghaerdydd. Bydd yn cychwyn ar ddiploma dwy flynedd i raddedigion ym mis Medi 2017 yn astudio Gestalt yn ogystal â dwysáu ei wybodaeth o’r ddwy ddamcaniaeth arall.

Mae profiad gan Pierre o weithio mewn carchar yn fentor ar gyfer cynllun mentora Through the Gate, PACT yn helpu i ail-sefydlu cyn-droseddwyr yn eu cymunedau wedi iddyn nhw gwblhau eu dedfryd yng Ngharchar Ei Mawrhydi Caerdydd, Pen-y-bont neu Eastwood Park.

Yn ddiweddar mae Pierre wedi derbyn rôl gydag elusen fentora leol lle y mae’n cydlynu mentoriaid gwirfoddol ac yn sicrhau y gellir eu paru’n dda gyda mentoreion bregus posib o bob cefndir a rhwng 5 a 28 oed. Mae’n darparu cyfnod cynefino a hyfforddiant hefyd ar gyfer y mentoriaid gwirfoddol ac yn eu cynorthwyo i sefydlu eu perthynas fentora. Yn rhan o’r rôl, mae Pierre hefyd yn mentora pobl ifanc bregus a heriol yn rheolaidd yng Nghaerdydd a’r Fro.

Ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru mae Pierre yn weithiwr cysylltiol sy’n cyflawni hyfforddiant adferol yn ogystal â gweithio yn ymarferwr achosion sensitif a chymhleth.

Darllen mwy >

Sousila  Pillay

Sousila Pillay

AELOD CYSYLLTIOL

Graddiodd Sousila â gradd BA (Anrh) mewn Cymdeithaseg a Throseddeg cyn cymhwyso yn Gynghorwr lle y bu’n defnyddio’u sgiliau yn y Gwasanaeth Prawf ac yn gyfrifol am sefydlu gwasanaeth Cynghori yn Hosbis Dewi Sant yng Ngogledd Cymru. Sousila oedd y person cyntaf i gael ei chyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn Ymgynghorydd Llawrydd ar Ymddygiad Ffordd o Fyw yn gweithio ar raglenni ffitrwydd a ffordd o fyw, ac yn Ymgynghorydd Ymddygiad Disgyblaethol yn gweithio ochr yn ochr ag unigolion o fewn y broses ddiswyddo.

Yna symudodd Sousila i Gaerdydd lle y bu’n Gynorthwyydd Addysgu am 5 mlynedd yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn ar gyfer disgyblion ag anghenion cymhleth, ac mae ganddi brofiad o weithio gydag Awtistiaeth ac Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD) hefyd. Sousila oedd cynghorwr dros y ffôn cyntaf Tenovus, a hynny wedi iddi dreulio blynyddoedd yn Gynghorwr Childline. Fe wnaeth ei gwaith ym maes Ymgynghoriaeth Ymddygiad barhau pan ofynnwyd iddi arwain hyfforddiant mewn Newid Ymddygiad yn Effeithiol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2017. Fe wnaeth ei diddordeb mewn Troseddeg barhau a dechreuodd Sousila symud i drywydd Cyfiawnder Adferol gan gymhwyso yn Ymarferydd ar ddiwedd 2017 a chwblhau Diploma yn Iaith y Corff yn 2018.

Yn y gorffennol bu Sousila yn Eiriolwr Iechyd Meddwl, mae profiad ganddi o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion bregus, yn ogystal â phrofiad o fod yn siaradwr gwadd, ac am flynyddoedd buodd wrthi yn cyflawni gweithdai un-i-un a grŵp ar Lesiant. Mae hi wedi cymryd rhan hefyd mewn rhaglenni ITV yn cynghori ac yn cynnig awgrymiadau’n ymwneud â llesiant.

Ar hyn o bryd mae Sousila’n aros i glywed a yw hi wedi’i derbyn ar y Bwrdd Monitro Annibynnol ar gyfer Carchar Caerdydd.

Darllen mwy >

Sadie  Hayes

Sadie Hayes

AELOD CYSYLLTIOL

Mae profiad helaeth gan Sadie o weithio gydag ystod eang o bobl ac yn benodol gyda phobl ifanc. Mae Sadie yn mabwysiadu dull holistig tuag at ei gwaith drwy weithredu elfennau therapiwtig yn y sesiynau ar gyfer grwpiau ac unigolion sydd ag agwedd hollol adferol yn greiddiol iddyn nhw.

Oddi ar 2013, mae Sadie’n gweithio i Adran Ehangu Mynediad Coleg Caerdydd a’r Fro ac roedd ar un pryd yn gweithio i dîm gwreiddiol Allgymorth Cymunedol a’i reolwr Lorna Baldry. Roedd y tîm hwn yn cynllunio ac yn cyflawni dulliau dysgu penodol yn y gymuned i bobl ifanc ag anghenion cymhleth a oedd wedi datgysylltu o addysg brif ffrwd. Fe wnaeth Sadie gynllunio a chyflawni rhaglen datblygiad personol yn seiliedig ar anghenion, gan weithio’n adferol gydag unigolion ac weithiau gyda’u teuluoedd, a chefnogi tiwtoriaid eraill yn eu sesiynau hwythau.

Drwy bartneriaeth gyda Choleg Caerdydd a’r Fro a Chyngor Caerdydd, mae Sadie ar hyn o bryd yn cefnogi pobl ifanc sy’n derbyn gofal sydd ar gynllun hyfforddi. Mae’n cynnal sesiynau addysg penodol yn seiliedig ar anghenion unigol. Mae’n hanfodol bod dull adferol a therapiwtig yn rhan annatod o’r sesiynau hyn er mwyn mynd i’r afael â’r problemau cymhleth y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Mae Sadie hefyd yn cynnig ymyriad un-i-un i bobl ifanc sy’n brwydro ar ymgysylltu ac yn ymdrechu ar gyrsiau prif ffrwd.

Fe wnaeth Sadie gymhwyso yn ymarferwr Rhaglennu Niwro Ieithyddol (NLP) a Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) yn 2013. Mae ei phractis ei hunan ganddi ac mae’n gweithio gydag unigolion o bob oedran, gyda pharau, teuluoedd a sefydliadau allanol – un o’r rhain yw WCF (Women Connect First). Oddi ar 2014, mae Sadie’n cynllunio ac yn cyflawni rhaglen datblygiad personol benodol i rieni ifanc yn WCF. Yn ogystal â’r sesiynau grŵp, mae Sadie yn ymgymryd â sesiynau ymyrryd un-i-un, parau a theuluoedd. Mae hi wedi cysylltu hefyd â gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymorth i deuluoedd, a chyfreithwyr – ysgrifennu adroddiadau llys ar gyfer achosion amddiffyn plant a cheiswyr lloches yn ôl y gofyn.

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ei phractis ei hun a WCF, mae Sadie yn gweithio (ac wedi gweithio) gydag achosion cymhleth a sensitif gan gynnwys: cam-drin domestig, iechyd meddwl, iselder, pryder, bwlio, hunan-niwed, ymyrryd rhag hunanladdiad, achosion prawf a throseddu, problemau rhywioldeb, cam-drin yn blant, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, anhwylderau bwyta, materion amddiffyn plant, iselder ôl-enedigol, ceiswyr lloches, priodas dan orfod, FGM (anffurfio organau cenhedlu benywod), trais a cham-fanteisio.

Rhwng 2012 a 2015, bu Sadie yn gwirfoddoli gyda ‘Cymru Ddiogelach’ lle roedd yn ymwneud â nifer o brosiectau ac unigolion – pob un ohonynt yn gymhleth ac yn sensitif. Fe wnaeth hi gyflawni sesiynau grŵp a sesiynau unigol ar gyfer merched roedd pobl wedi cam-fanteisio arnyn nhw neu a oedd mewn perygl y gallai hynny ddigwydd; fe wnaeth gynllunio a chyflawni sesiynau grŵp neu sesiynau unigol ar gyfer menywod ar brawf; fe wnaeth gefnogi pobl a oedd yn neu wedi cael eu cam-drin yn y cartref a bu’n gweithio’n unigol gyda gweithwyr stryd. Bu Sadie’n gweithio’n gyfan gwbl mewn modd adferol gyda grwpiau ac unigolion.

Am chwe blynedd, bu Sadie’n gweithio yng Nghanolfan Hyfforddi Gweithdai’r Menywod ac yn arwain ar nifer o brosiectau. Roedd un o’r prif brosiectau’n ymwneud â gweithio gyda rhieni ifanc. Bu Sadie yn cynllunio ac yn cyflawni sesiynau datblygiad personol ar sail anghenion, yn ymgymryd â thiwtorialau grŵp, sesiynau cymorth un-i-un, yn cysylltu ag asiantaethau allanol ar gyfer recriwtio a chymorth ychwanegol, yn gweithredu rhaglen hyfforddi cyfeillion (mentora cymheiriaid) ac roedd yn gyfrifol am yr amserlen addysg. Fe wnaeth Sadie arwain ar ddau brosiect arall hefyd – cefnogi menywod â phroblemau iechyd meddwl i ddychwelyd i addysg a rhaglen yn hyrwyddo addysg a gweithgaredd corfforol i ddysgwyr ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) drwy gynllunio modiwl byw’n iach (yn cysylltu gweithgaredd corfforol a maeth â iechyd meddwl positif), ymgymryd â sesiynau cymorth un-i-un, cyflawni sesiynau datblygiad personol penodol a sesiynau gweithgaredd corfforol. Â chymaint o anghenion, diwylliannau a chrefyddau gwahanol, bu Sadie’n gweithio’n adferol gydag unigolion, grwpiau, teuluoedd a chymunedau.

Yn 2001, fe wnaeth Sadie ymgymryd â TAR (gan raddio yn 2003) ac yna BA mewn Addysg Ôl-orfodol (gan raddio ag anrhydedd yn 2005). Fe wnaeth Sadie’r rhain pan oedd hi’n gweithio yn hyfforddwr iechyd a ffitrwydd ac yn hyfforddwr personol. Bu’n gweithio yn y diwydiant am 17 mlynedd gan gyflawni rhaglenni ar gyfer grwpiau bach a mawr yn ogystal ag unigolion mewn clybiau iechyd preifat ac yn y gymuned ac mewn ysgolion.

Yn 2016, daeth Sadie yn Hyfforddwr ac Ymarferwr Cysylltiol gyda Phartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru a bu’n gweithio gyda’r prif hyfforddwyr ar nifer o brosiectau. Mae hi’n ymrwymedig i ymestyn a datblygu ei phrofiad gyda WRAP.

Mae Sadie yn frwd iawn dros weithio gyda phobl ac mae’n credu mewn gwneud pethau’n iawn ond mae’n credu hefyd yn y pethau iawn. Mae hyn yn adlewyrchu ei gwerthoedd craidd a’i rhinweddau ac mae’n mabwysiadu’r rhain yn ei bywyd proffesiynol a phersonol.

Darllen mwy >

Ruth  Smith

Ruth Smith

AELOD CYSYLLTIOL

Mae mwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector Addysg Bellach gan Ruth, a hynny yn rheolwr, yn athro ac yn aseswr, gan gynnwys darlithio ar a rheoli'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

Mae gradd Meistr gan Ruth mewn Addysg ac mae wedi ymgymryd â gwaith ymchwil i strategaethau addysgu sy’n hyrwyddo trosglwyddo’r sgiliau a addysgir yn yr ystafell ddosbarth i’r gweithle. Mae hi’n credu’n gryf y dylai’r dysgwr fod yn ganolog i’r profiad dysgu ac y dylid ymgymryd â’r addysgu mewn amgylchedd cefnogol sy’n heriol ar yr un pryd.

Cyn hyn, cwblhaodd Ruth radd mewn Economeg, Gwleidyddiaeth a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Leeds cyn hyfforddi yn Warantwr Masnachol gyda chwmni yswiriant mawr yn Llundain. Mae Ruth wedi ysgrifennu deunyddiau hyfforddi a bu hefyd yn gweithio yn arholwr, yn diwtor dysgu o bell ac yn aseswr i’r CII (Sefydliad Yswiriant Siartredig). Mae hi’n gyn Lywydd Sefydliad Yswiriant Caerdydd ac ar hyn o bryd yn Swyddog Cyflawnwyr Ifanc.

Yn fwy diweddar, cwblhaodd Ruth hyfforddiant Arferion Adferol ac mae’n Aelod Cysylltiol o WRAP (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru).

Bellach mae Ruth yn hyfforddwr ac ymgynghorydd addysg sy’n gweithio mewn amrywiaeth o sectorau.

Darllen mwy >

Jo Harry

Jo Harry

AELOD CYSYLLTIOL

Dod yn fuan

Darllen mwy >

Levi Rees

Levi Rees

Ddod Yn Fuan

Ddod Yn Fuan

Darllen mwy >

Julia Houlston Clark

LinkedInTwitter

Julia Houlston Clark

Prif Weithredwr/ Cyfarwyddwr

Julia houlston Clark yw Prif Weithredwr Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru. Mae gan Julia pymtheg mlynedd o brofiad ffurfiol yn y maes adferol er y mae wastad wedi bod yn frwd dros greu perthnasau positif, a datrys problemau gwrthdaro ar hyd ei bywyd. Mae hi’n falch iawn o fod yn bleidiwr ar gyfer cyfiawnder adferol i’r Cyngor Cyfiawnder Adferol. Mae hi’n hyfforddwr profiadol iawn ac yn ymarferydd arbenigol mewn nifer o feysydd adferol. Mae hyn yn cynnwys dulliau ataliol, i ddefnyddio duliiau ymyrraeth gyda teuluoedd ac ysgolion, gweithio gyda pobl sydd â phroblemau cymhleth iawn gan gynnwys troseddwyr a dioddefwyr.
Mae Julia wedi ei hyfforddi mewn gwahanol fodelau o dduliau adferol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae hi’n frwd dros barhau iddatblygu’n broffesiynol ac i barhau i ddysgu. Mae hi’n angerddol dros weithio’n foesegol ac i gydweithio’n effeithiol. Mae hi’n awyddus i ymarfer a modelu bod yn adferol, yn enwedig yn y ffordd y mae WRAP yn gweithredu fel cwmni.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Julia wedi cydysgrifennu nifer o ddogfennau lleol a chenedlaethol sydd yn addysgu eraill am ddulliau adferol. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen SORI (Supporting Offenders through Restoration Inside, sydd wedi ei gymeradwyo gan y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol) mewn carchardai, gyda partneriaid megis Cymorth i Ddioddefwyr a’r Gwasanaeth Prawf; rhaglenni ymwybyddiaeth o ddioddefwyr camdrin domestig i droseddwyr, mewn partneriaeth gyda Cymorth i Ferched a Chymorth i Ddioddefwyr, mentora gan droseddwyr i droseddwyr ifanc ac i arbenigwyr iechyd mewn ysbytai i blant. Mae Julia wrth ei bodd yn creu ymyraethau arbennig er mwyn delio gydag anghenion penodol, er enghraifft, gydag ysgolion ac awdurdodau lleol, timoedd sy’n uno gyda’i gilydd, datblygu’r gweithlu, prosesau ynghyngorol cymunedol a gwaith pontio gyda disgyblion ysgol.
Bu Julia yn gydlynydd adferol ac yn bleidiwr dros y gwasanaeth garcharol yn lleol ac yn genedlaethol dros y deuddeg mlynedd diwethaf. Mae hi wedi arwain llu o ymyraethau i ddatblygu dulliau adferol o fewn llywodraethau lleol sy’n cydweithio, diogelwch cymunedol, gwasanaethau plant a chartrefi gofal, ac ymyraethau adferol ar gyfer y teulu cyfan. Mae hi hefyd yn hwyluso ac yn dysgu am sgiliau adferol i wahanol sefydliadau a thimoedd, ac yn cynnig hyfforddiant mewn dulliau adferol egwyddorol o fewn arweinyddiaeth, creu perthnasau a datrys problemau. Bu’n angerddol ynglyn a gweithio ar y cyd ac ar draws sectorau i gydlunio prosiectau ac mae hi’n credu’n gryf mewn cyfranogiad gan cyndroseddwyr, dioddefwyr ac ymyraethau gan ddefnyddwur gwasanaeth.
O ganlyniad i hyn, mae gan Julia bespectif arbennig yn nhermau beth sy’n gweithio mewn partneriaethau a sut i gynllunio adnoddau cynaladwy wrth ymgorffori prosiectau adferol. Cafodd yrfa eclectig defnyddiol, gyda cymwysterau a phrofiad addas mewn gweithio gyda pobl ifanc, dysgu ac addysg gymunedol, iechyd amgylcheddol a chartrefu, gofal bugeiliol, caplan Prifysgol a charchar, gwasanaethau teuluol, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cyfrannu’n fawr yn y cyfryngau tuag at drafod dulliau adferol ac mae hi’n siaradwr gwâdd yn aml mewn cynadleddau. Mae hi’n mwynhau hyn yn fawr. Cafodd Julia ei henwebu ar gyfer y Wobr Ymddiredolaeth Butler a’r Wobr Guardian am fod yn Was Cyhoeddus y flwyddyn oherwydd ei gwaith o fewn y carchar. Mae hi hefyd wedi ennill Gwobr Benyw Catholig y Flwyddyn. Mae hi wedi bod yn lywodraethwr ysgol ers pymtheg mlynedd. Mae hyn wedi creu profiadau gwych sydd yn werthfawr wrth gynllunio ar gyfer yr her a’r posibiliadau o fewn ysgolion, a’r rheiny y maent yn gwasanaethu. Er mwyn cadw ei sgiliau yn fyw, mae Julia yn helpu i arwain grwpiau ieuenctid o fewn yr eglwys a gweithgareddau cerddorol pan mae amser ganddi. Mae hi hefyd yn riant i ddau o blant .

Christine Williams

Christine Williams

Cyfarwyddwr

Mae Christine wedi bod yn frwd am Gyfiawnder Adferol ers deng mlynedd. Mae hi wedi cael ei hyfforddi mewn gwahanol fodelau o ddulliau adferol. Fe ddechreuodd ei hangerdd tuag at y dulliau yma tra’n dysgu mewn coleg addysg uwch. Fe ddatblygodd fodiwlau a dysgodd am secoleg troseddu tra’n ceisio ateb y cwestiwn pam y mae pobl yn troseddu? Yn y modiwlau hefyd fy ddysgodd am sut i drin pobl sydd wedi troseddu.
Rhoddodd y profiadau yma gyfle i Chrstine i fyfyrio am agweddau a gwerthoedd cymdeithasol yn enwedig tuag at y pobl hynny sydd yn troseddu. Cyfraniad allweddol arall tuag at ei diddordeb oedd y cyfle i wahodd oedolion a oedd yn astudio seicoleg troseddu yn ei dosbarthiadau i gymryd rhan mewn rhaglen ymwybyddiaeth o ddioddefwyr yng ngharchar Caerdydd. Fe welodd sut yr oedd rhaglenni megis SORI yn medru bod yn drawsnewidiol, ac ‘roedd cyfrangoiad y myfyrwyr wrth drafod gyda’r dynion wedi newid eu hemosiynau wrth feddwl am eu profiadau hwy fel dioddefwyr. Weithiau, ‘roedd hyn yn eu harwain at feddwl o ddifri am eu hagweddau a’u safbwyntiau am y rheiny sydd yn troseddu.
Seliwyd gyrfa Christine o fewn addysg. Wedi iddi radio mewn Seicoleg a Mathemateg fe ddechreuodd ddysgu mewn ysgolion uwchradd. Teimlai ei bod yn delio gyda ymddygiad heriol yn aml ac nad oedd wedi ei pharatoi ar gyfer hyn ar y cwrs ymarfer dysgu.
Cyflawnodd Christine radd Meistr mewn Addysg gan gyflawni traethawd ymchwil. Yn ystod y cyfnod hwnnw fe ddysgodd darpar athrawon ar gyrsiau B. Ed a TAR, ac fe ddysgodd am ddysgu mewn colegau addysg uwch. Mae hi dal yn dysgu o bryd iw gilydd yn y Brifysgol, yn enwedig am ddefnyddio ymchwil. Dros y blynyddoedd, mae ei gyrfa dysgu wedi bod mewn colegau addysg uwch, ac fel arweinydd pwnc.
Cafodd Christine gyfleoedd i wirfoddoli mewn ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd. Bu’n drysorydd yn ei heglwys ers blynyddoedd. Mae’n credu’n gryf bod ei ffydd Gristnogol yn ei chynorthwyo i ddeall agweddau a gwerthoedd dulliau adferol ac mae’n mwynhau myfyrio ar yr her o gymharu syniadau a chredoau.
Daeth profiad SORI a’i gwaith ymchwil at ei gilydd yn 2008 pan fu’n coladu tystiolaeth i werthuso’r rhaglen Ymwybyddiaeth o Gamdrin Domestig i Ddioddefwyr yng ngharchar Caerdydd. ‘Roedd y rhaglen yma ar gyfer tramgwyddwyr a goroeswyr camdrin domestig. Crewyd grwpiau ffocws i werthuso’r rhaglen gyda merched a oedd wedi profi camdrin domestig a oedd wedi cyfranogi ar y cwrs trwy ddod i’r prynhawniau ymweld i adrodd eu hanesion. ‘Roedd yr adborth yma yn amhrisiadwy ac fe’i chynorthwyodd i ddatblygu ei safbwynt bod dulliau adferol yn bwysig iawn er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu clywed yn barchus, mae’n medru bod yn drobwynt i ddioddefwyr a thramgwyddwyr.
Yn ddiweddar, mae Christine wedi bod yn cynorthwyo i wneud ymchwil llenyddol a datblygu dogfennaeth ar gyfer WRAP, yn enwedig ar gyfer ymyraethau i deuluoedd yng nghyd-destun camdrin domestig

Leanne Morgan

Leanne Morgan

Cyllid Gwasanaethau Mewnol

Leanne yw’r Rheolwr Cyllid ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru oddi ar fis Tachwedd 2015. Mae hi’n aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Uwch ac yn gyfrifol, felly, am bob rhan o weithgareddau cyllid y sefydliad.

Cyn iddi ymuno â thîm WRAP, roedd Leanne yn Bennaeth Cyllid Coleg Caerdydd a’r Fro. Dechreuodd weithio yng Ngholeg Glan Hafren yn 1993 a bu’n gweithio yn y coleg am 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd ganddi nifer o rolau amrywiol yn yr Adran Gyllid gan godi o fod yn glerc Archebion Prynu i fod yn y pen draw yn Bennaeth Cyllid y coleg cyfunol, Coleg Caerdydd a’r Fro yn 2014.

Yn ystod ei chyfnod yn y coleg, roedd Leanne yn gyfrifol am wahanol elfennau o’r gwaith cyllid, gan gynnwys: rheolwr llinell staff, adran y gyflogres, paratoi cyfrifon rheoli, paratoi cyfrifon diwedd blwyddyn, a chysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Yn ystod y cyfnod hwn, fe wnaeth Leanne astudio ar gyfer cymhwyster AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) a sicrhaodd radd Meistr mewn Arwain a Rheoli.

Anthony Houlston Clark

Anthony Houlston Clark

Rheolwr Perthnasoedd Cleientiaid

Anthony Houlston Clark yw’r Prif Hyfforddwr a’c Ymarferwr gyda WRAP gan gynnig cyngor ar strategaethau datblygu adferol mewn addysg. Mae ganddo naw mlynedd o brofiad adferol mewn cyd-destunau addysgiadol, ac mae’n hyfforddi hyfforddwyr eraill. Cafodd ei hyfforddi mewn nifer o fodelau adferol dros y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys dulliau adferol ac egwyddorion, cyfryngu, cynadledda, mentora ieuenctid, cyfathrebu di-drais, ac yn fwy diweddar gwaith teuluol adferol ynd nghyd-destun camdrin domestig. Fe gyflawnodd Anthony ei dystysgrif ôl raddedig mewn “Rheoli Newid Addysgiadol a Rheolaeth.”
Bu Anthony yn dysgu am 24 o flynyddoedd, a hynny’n cynnwys rheoli timoedd addysg yng Nghaerdydd, Essex, Hampshire a Boston, UDA. Er bod ei brofiadau dysgu wedi bod i bob oedran, mae’n arbenigo mewn ysgolion uwchradd ac addysg uwch, ac ymgysylltu cymdeithasol gyda teuluoedd a disgyblion heriol ac sy’n cael eu herio. Mae’n gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o ysgolion ar hyn o bryd ar draws De Cymru er mwyn datblygu arfer dda o ran dulliau adferol gydag athrawon a phlant, a chreu amgylchedd adferol cynaladwy o fewn cymunedau addysgiadol a phartneriaethau lleol.
Mae Anthony hefyd wedi ei hyfforddi i fod yn weithiwr ieuenctid, cwnselydd bugeiliol ac yn annogwr dysgu.
Anthony is also a trained and experienced youth worker, pastoral counsellor, and and learning coach. Fel aseswr Gwobr Dug Caeredin, mae wedi arwain nifer o grwpiau Gwobrau Efydd ac Aura r nifer o alldeithiau. Mae hefyd wedi arwain datblygu cyrsiau y Bac Cymraeg gan gefnogi a herio disgyblion yn yr elfennau gwirfoddol. Mae wedi mwynhau arwain ar deithiau cyfnewid i golegau yn Norwy ers nifer o flynyddoedd.

Lyn Richards

Lyn Richards

Cyfarwyddwr

Ar hyn o bryd mae Lyn yn Swyddog Adferol gydag Ysgol Uwchradd y Dwyrain yng Nghaerdydd. Yn yr ysgol mae Lyn yn trefnu cyfarfodydd adferol sy’n digwydd rhwng y staff a’r disgyblion yn cynnig cyfle i rannu ac i ddeall dull adferol datrys problemau a boddhau anghenion pob person.

Roedd Lyn yn was sifil a gafodd ddyrchafiad yn swyddog gweithredol. Oddi ar iddi ymddeol yn 1996 mae wedi ymgymryd â rolau gwirfoddol gwahanol. Yn 2009, cwblhaodd Lyn radd MA ym Mhrifysgol Rhydychen mewn Astudiaethau Menywod a hynny wedi iddi ddilyn cwrs sylfaen ym Mhrifysgol Caerdydd ar Fenywod i mewn i Fywyd Cyhoeddus a Menywod i mewn i Reoli.

Mae Lyn yn wirfoddolwr gyda chymorth i ddioddefwyr ers 10 mlynedd ac mae wedi cefnogi dioddefwyr yn y gwasanaethau ar gyfer tystion [mynd i’r llys] a’r gwasanaeth ymweld. Bu Lyn yn rhoi cymorth gyda throseddau difrifol, gan gynnwys llofruddio, lladdiad, cam-drin hiliol, cam-drin rhywiol, cam-drin yn y cartref, ymddygiad gwrthgymdeithasol a phobl ifanc a oedd wedi’u bwlio. Roedd rhan o’r cymorth yn cynnwys gofalu am y teulu cyfan gan fod effaith bellgyrhaeddol troseddu yn mynnu dealltwriaeth ddwys – roedd Lyn yn gallu cynnig hyn yn rhan o’i gwybodaeth a’i hyfforddiant gweithredu adferol.

Yng Ngharchar Caerdydd roedd Lyn yn diwtor gyda’r tîm adferol yn cefnogi troseddwyr a oedd yn cymryd rhan yng nghwrs SORI [Supporting Offenders Restoration Inside]. Bu Lyn yn gweithio’n agos gyda throseddwyr troseddau difrifol yn eu helpu i ddelio ag effaith eu troseddau ar eu teuluoedd a’u dioddefwyr.

Mae Lyn yn gweithio gyda throseddwyr ifanc yn rhan o Dîm Triage gyda Heddlu Caerdydd ac Academi Cyfryngau Caerdydd – yn defnyddio gweithredu adferol ac yn trefnu cyfarfodydd adferol rhwng y dioddefwr a’r troseddwr.

Bu Lyn yn gweithio gyda’r Prosiect Menywod yn Gwneud Gwahaniaeth lle y bu’n cefnogi ac yn mentora menywod o bob cefndir: menywod sy’n ffoaduriaid, ceiswyr lloches, a menywod â’u hunan-barch yn isel gan eu hannog i ddychwelyd i’r gweithle, i’w cymdeithas ac i’w hastudiaethau addysgol. Fe wnaeth Lyn drefnu ymweliadau gyda Chynllun Cyfnewid y Cyngor Prydeinig pan fyddai ymwelwyr o’r Aifft, yr Iorddonen ac Iran yn dod i’r Deyrnas Unedig.
Mae tystysgrif achrediad Agored Cymru gan Lyn yn rhan o’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd. Mae hi’n cefnogi’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac aeth i Ysgol Greenhill a defnyddio gweithredu adferol i helpu pobl ifanc i ddeall effaith eu hymddygiad ar bobl eraill.

Oddi ar 2014 mae Lyn yn wirfoddolwr prysur a bob wythnos bydd yn cefnogi’r bobl fydd yn galw Survivors Trust.

Mae Lyn wedi ymgysylltu â gweithredu adferol oddi ar 2005 a’i hamcan a’i nod yw cefnogi a helpu pobl eraill i ddeall yn well sut gall gweithredu adferol ddarparu ar gyfer eu hanghenion a boddhau’r anghenion hynny.

Vincent Sanderson

Vincent Sanderson

Hyfforddwr / Ymarferwr

Mae Vincent wedi ei hyfforddi i fod yn athro ysgol uwchradd ac yn hyfforddwr adferol. Erbyn hyn, mae wedi bod yn gweithio fel hyfforddwr a gweithredwr adferol ers pedair mlynedd ac mae’n arbenigo mewn dulliau adferol o fewn ysgolion. Yn ogystal a hyn, mae’n medru cynnig ei wasanaeth o fewn y gwasanaeth troseddu ar gyfer pobl ifanc ac ymddygiad anghymdeithasol. Treuliodd Vince nifer o flynyddoedd o fewn y Gwasaaneth Troseddu ar gyfer Pobl Ifanc, bu’n gofalu am nifer helaeth o bobl ifanc tra’n gweithio mewn modd adferol gyda pob un ohonynt yn unigol. Trwy gydol ei gyfnod gyda’r Gwasanaeth Troseddu, fe hwylusodd nifer o gyfarfodydd adferol rhwng pobl ifanc a dioddefwyr y troseddau, pobl ifanc a’u teuluoedd a hefyd problemau o fewn y gymdogaeth. Cafodd Vince y cyfle hefyd i weithio am dri mis fel Swyddog Cefnogi Dioddefwyr. Rhoddodd hyn y cyfle iddo i weithio’n agos gyda dioddfwyr gweithredoedd troseddol ac ymddygiad anghymdeithasol gan eu cefnogi trwy’r broses adferol.

Denise Davies

Denise Davies

Swyddog Cadw Cyfrifon a Chyflogau

Ar hyn o bryd mae Denise yn gweithio yn berson cysylltiol gyda Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru yn gweithredu’r Gyflogres ac yn cadw’r cyfrifon. Yn ogystal â’r rôl hon mae Denise yn hunan-gyflogedig ac yn rhedeg ei busnes ei hunan yn cadw cyfrifon ar gyfer busnesau bach ac mae wedi rhedeg y busnes hwn yn llwyddiannus am y 18 mlynedd ddiwethaf.
Tan fis Mehefin 2015 roedd Denise yn gweithio yn ddarlithydd i Goleg Caerdydd a’r Fro yn rhan o dîm AAT ond roedd hefyd yn addysgu cyrsiau rhan-amser ychwanegol mewn Cadw Cyfrifon â’r Llaw ac â Chyfrifiadur / Cyflogres â’r Llaw ac â Chyfrifiadur. Parhaoedd y rôl hon am 13 o flynyddoedd, roedd yn rôl a gyflwynwyd iddi o ganlyniad i’w phrofiad yn rhedeg pecynnau Sage Accounting ar gyfer ei chleientiaid. Pan ddechreuodd y rôl hon doedd dim profiad o gwbl ganddi o addysgu, felly daliodd ar y cyfle a mynd at gorff dyfarnu y cyrsiau roedd hi yn eu haddysgu ac ymgymryd â rôl ychwanegol yn safoni papurau arholiadau OCR. Roedd y profiad yma yn werthfawr er mwyn cyflawni’r cyrsiau yn llwyddiannus. Cwblhaodd Denise ei Thystysgrif Addysg yn llwyddiannus ym Mhrifysgol Casnewydd er mwyn datblygu ei sgiliau addysgu.
Yn 6 oed, unig uchelgais Denise oedd bod yn nyrs ac felly dechreuodd ei gyrfa mewn nyrsio cyffredinol wedi iddi gwblhau ei hyfforddiant 3-blynedd yn llwyddiannus yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig yn 1985 yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. O’r flwyddyn honno tan 2004 bu Denise yn gweithio mewn gwahanol adrannau o fewn y GIG gan gynnwys llawfeddygaeth a meddygaeth gyffredinol, ond treuliai’r rhan fwyaf o’i hamser yn nyrsio pobl ag afiechyd angheuol drwy weithio yn staff-nyrs am un flynedd ar ddeg yn hosbis Marie Curie ym Mhenarth. Roedd ei phrofiad hefyd yn cynnwys gweithio yn staff-nyrs asiantaeth mewn gwahanol gartrefi gofal yn Portsmouth a Chaerdydd.
Drwy ddefnyddio’r sgiliau hyn yn nyrs a gweithio mewn amgylchedd clinigol, daeth cyfle i deithio yn y gymuned yn cyflawni cyrsiau Rheoli Heintiau i nyrsys ardal a gofalwyr mewn cartrefi gofal ac mewn meddygfeydd yng Nghaerdydd a’r Fro a’r cyffiniau. Cafodd y cyrsiau hyn eu gweinyddu drwy Goleg Caerdydd a’r Fro o tua 2001-2003.
Ar hyn o bryd mae Denise yn ymwneud â darparu cyrsiau Cymorth Cyntaf ar gyfer Cyngor Caerdydd yn rhan o addysg i oedolion ond buodd hi’n darparu’r cyrsiau hyn am y saith mlynedd ddiwethaf drwy sefydliad gwirfoddol. Mae Denise wedi darparu hyfforddiant cymorth cyntaf i bobl ifanc o gefndiroedd anodd sydd â rhai problemau ymddygiadol drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. Er i’r profiad fod yn heriol, eto i gyd roedd yn werthfawr dros ben, yn grymuso pobl ifanc drwy roi sgìl gwerthfawr iddyn nhw a fyddai yn eu galluogi i achub bywyd ond hefyd a fyddai yn eu helpu i fagu’r hyder i gyfathrebu ac i ddangos caredigrwydd a thosturi tuag at bobl eraill mewn angen.
Yn ystod yr amser y bu Denise yn gweithio yn nyrs broffesiynol ac yn ddarlithydd, rhoddodd gynnig ar lawer o swyddi amrywiol gan gynnwys stacio silffoedd mewn adwerthu, gwerthu dros y ffôn ar gyfer cwmni gosod lloriau, gwasanaeth gwybodaeth dros y ffôn i gyflenwyr inc ar gyfer argraffyddion, darparu gwasanaeth gwarchod cŵn, a chynnig gwasanaeth glanhau hyd yn oed.

Shelley  Farr

Shelley Farr

Cyfarwyddwr

Mae gan Shelley brofiad helaeth o weithio gyda cyn-droseddwyr o fewn y ygymuned ac mae hi wedi ei hyfforddi yn ddiweddar fel ymarferydd adferol.
Yn fwy diweddar, bu’n gweithio gyda cyn-droseddwyr iw cynorthwyo i ailintegreiddio i’r gymdeithas. Mae’r gwaith yn cynnwys cynorthwyo i ddelio â budd-daliadau, cartrefu, camddefnyddio toddyddion, iechyd meddyliol, addysg a gwaith.

Cyn hynny, bu Shelley yn gweithio gyda’r Heddlu a Gwasanaethau Cymdeithasol ar brosiectau osgoi troseddu mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio i ddisgyblion. Advanced Practitioner

Ted Shiress

Ted Shiress

Gwirfoddolwr / Cyfarwyddwr

 chefndir mewn newyddiaduriaeth a siarad cyhoeddus, dechreuodd Ted wirfoddoli i WRAP yn 2016. Mae arbenigedd gan Ted ym maes hygyrchedd yn ogystal â’r cefndir hwn ynghyd â’r ffaith bod parlys yr ymennydd arno ac iddo fod ar wahanol baneli anabledd. Un o’r tasgau sydd gan Ted yw ymgymryd ag adolygiad o’n deunyddiau hyfforddi o ran pa mor addas y maen nhw ar gyfer plant ag anableddau, a diweddaru’r deunyddiau hyn. Ei nod yw sicrhau eu bod yn gynhwysol yn hytrach nag yn cau allan, gan ddod i ddeall sut y gall plant ag anabledd a phlant heb anabledd chwarae a dysgu gyda’i gilydd gan ein bod ni ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn credu y bydd hynny’n cyflawni mwy.

Mae Ted yn ysgrifennwr profiadol sydd wedi astudio Iaith a Chyfathrebu ac sydd wedi cael ei waith wedi’i gyhoeddi mewn gwahanol gylchgronau. Mae’n blogio ar faterion cyfoes ac ar ei brofiadau ei hun ar gyfer Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru gan roi ei safbwynt ei hun ar faterion a themâu adferol. I’n helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach, mae’n hanfodol bod amrywiaeth o wahanol leisiau gennym ac mae Ted yn un ohonynt yn ddi-os. Gall rhannu ei straeon am y rhwystrau mae e’n eu hwynebu gan ei fod yn berson ag anabledd, helpu llawer o bobl i ehangu eu persbectif ar gymdeithas. Mae hyn yn greiddiol i ymagedd meddwl Gweithredu Adferol.

Mae Ted wedi gweithio gyda chyfrifiaduron erioed ac wedi astudio TGCh i Safon U ac mae’n cadw ei we-bresenoldeb wedi’i ddiweddaru bob amser; mae’r sgiliau hyn yn hanfodol er mwyn rhoi lle blaen i WRAP o ran ei bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a sut i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Weithiau hefyd mae e’n diweddaru ein Trydar ac, o gofio ei fod yn gomedïwr sy’n perfformio i gynulleidfaoedd byw, mae’n fraint rydym yn gobeithio na fyddwn yn ei difaru rywbryd.

Rob Larkins

Rob Larkins

Cyfarwyddwr

Rob yw Prif Weithredwr Vision 21 / Cyfle Cymru, elusen a menter gymdeithasol wedi’i lleoli yng Nghaerdydd sy’n darparu hyfforddiant galwedigaethol i oedolion sydd ag anghenion dysgu. Cyn Vision 21 / Cyfle Cymru bu’n gweithio yng Ngholeg Glan Hafren yn Gyfarwyddwr Cyllid, yn Bennaeth Cynorthwyol ac, am y tair blynedd olaf, yn Bennaeth Dros Dro. Pan unodd y Coleg â Choleg y Barri i gael dod yn Goleg Caerdydd a’r Fro, penderfynodd ei bod yn bryd iddo newid byd, ac ymgymhwysodd yn athro a chael swydd maes o law gyda Vision 21 / Cyfle Cymru.
Mae gradd gan Rob mewn Economeg, mae’n gyfrifydd cymwysedig ac mae cymhwyster athro TAR ganddo. Mae e wedi dysgu ar gyrsiau cyfrifyddu, ac weithiau bydd yn dal i addysgu myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu, ac mae wedi addysgu mathemateg i bobl sy’n trin gwallt! Mae e hefyd yn llywodraethwr yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed. Mae e’n rhedwr brwd, er nad yn un cyflym iawn; mae e’n mwynhau teithio, bod yn yr awyr agored, natur, cadwraeth a bod gyda’i deulu. Roedd yn arfer bod yn ddilynwr pêl-droed ond fe wnaeth aflwyddiant Leeds United roi terfyn ar hynny.

Rachie Williams

Rachie Williams

CYFARWYDDWR

Yn fwyaf diweddar bu Rachie yn astudio ym Mhrifysgol Morgannwg lle yr enillodd MSc mewn Chwarae a Chwarae Therapiwtig. Mae profiad helaeth ganddi gyda phlant a hithau’n gwirfoddoli gyda Barnardo’s, Bryn y Berwyn a PAWB Wales drwy gyfrwng chwarae.

Mae Rachie wedi goresgyn cam-drin rhywiol. Mae hi am i bawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc fagu dealltwriaeth o ran yr ymddygiad annormal a ddangosir o ganlyniad i’r math yma o gam-drin.

Mae hi’n awyddus i weld y bobl hynny sy’n dioddef neu sydd wedi goresgyn cam-drin rhywiol yn prosesu’r trawma hwn mor fuan â phosib ym more oes, i’w helpu i gael gwireddu eu potensial llawn a chael eu hysbrydoli ar gyfer y dyfodol.

Mae Rachie yn newydd i rôl cyfarwyddwr ac wedi’i hysbrydoli gan werthoedd Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru.

Eleri Roberts

Eleri Roberts

Gweinyddwraig

Dechreuodd Eleri weithio gyda Phartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru ym mis Tachwedd 2018 yn weinyddwraig amser llawn. Mae hi’n cyflawni dyletswyddau gweinyddol cyffredinol sy’n cynnwys trefnu cyfarfodydd, ysgrifennu adroddiadau, cynllunio digwyddiadau a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae Eleri yn siarad Cymraeg yn rhugl hefyd ac mae’n annog sgyrsiau dwyieithog yn ei rôl.

Mae Eleri’n hanu o Ogledd Cymru ond yng Nghaerdydd y cafodd ei haddysg Prifysgol. Wedi i Eleri raddio, treuliodd amser yn magu profiad o fewn meysydd gwahanol, gan gynnwys bod yn gynorthwyydd ymweld ac yn weithiwr cymorth preswyl, a bu’n gweithio dramor yn gynrychiolydd gwyliau. Yn deillio o’r profiad yma, dymuniad Eleri oedd cael gyrfa ym maes gweinyddu gan mai dyma’r elfen iddi ei mwynhau fwyaf yn ei rolau blaenorol.

Yn y gorffennol mae Eleri wedi gwirfoddoli hefyd gydag Ymddiriedolaeth Papworth ac yn arweinydd tîm gyda Chlwb Deillion y Barri. Dyfarnwyd iddi wobr Myfyriwr y Flwyddyn ATHE ym Met Caerdydd yn sgil y profiadau hyn.

Mae gradd dosbarth cyntaf gydag anrhydedd mewn Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau gan Eleri o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn ei thraethawd hir bu’n archwilio effeithiau twristiaeth lesol ar iselder a phryder.

Pierre  Codron

LinkedIn

Pierre Codron

AELOD CYSYLLTIOL

Mae Pierre yn athro ysgol uwchradd cymwysedig ac yn hyfforddwr ac ymarferwr adferol hyfforddedig. Yn ystod y 15 mlynedd ddiwethaf bu’n bennaeth blwyddyn mewn ysgol gyfun yng Nghaerdydd lle y gwnaeth polisïau ac ethos adferol wella canlyniadau’r ysgol ynghyd â’r perthnasoedd rhwng y staff a’r disgyblion. Treuliodd Pierre y 6 blynedd ddiwethaf yn rhoi’r rhaglen adferol ar waith yn yr ysgol, gan arwain un o’r timau arbenigol.

Ar hyn o bryd mae Pierre yn hyfforddi yn ymgynghorwr seicodynamig, person-ganolog ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ym Mryste ac yn rhedeg ei bractis lles ei hun yng Nghaerdydd. Bydd yn cychwyn ar ddiploma dwy flynedd i raddedigion ym mis Medi 2017 yn astudio Gestalt yn ogystal â dwysáu ei wybodaeth o’r ddwy ddamcaniaeth arall.

Mae profiad gan Pierre o weithio mewn carchar yn fentor ar gyfer cynllun mentora Through the Gate, PACT yn helpu i ail-sefydlu cyn-droseddwyr yn eu cymunedau wedi iddyn nhw gwblhau eu dedfryd yng Ngharchar Ei Mawrhydi Caerdydd, Pen-y-bont neu Eastwood Park.

Yn ddiweddar mae Pierre wedi derbyn rôl gydag elusen fentora leol lle y mae’n cydlynu mentoriaid gwirfoddol ac yn sicrhau y gellir eu paru’n dda gyda mentoreion bregus posib o bob cefndir a rhwng 5 a 28 oed. Mae’n darparu cyfnod cynefino a hyfforddiant hefyd ar gyfer y mentoriaid gwirfoddol ac yn eu cynorthwyo i sefydlu eu perthynas fentora. Yn rhan o’r rôl, mae Pierre hefyd yn mentora pobl ifanc bregus a heriol yn rheolaidd yng Nghaerdydd a’r Fro.

Ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru mae Pierre yn weithiwr cysylltiol sy’n cyflawni hyfforddiant adferol yn ogystal â gweithio yn ymarferwr achosion sensitif a chymhleth.

Sousila  Pillay

Sousila Pillay

AELOD CYSYLLTIOL

Graddiodd Sousila â gradd BA (Anrh) mewn Cymdeithaseg a Throseddeg cyn cymhwyso yn Gynghorwr lle y bu’n defnyddio’u sgiliau yn y Gwasanaeth Prawf ac yn gyfrifol am sefydlu gwasanaeth Cynghori yn Hosbis Dewi Sant yng Ngogledd Cymru. Sousila oedd y person cyntaf i gael ei chyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn Ymgynghorydd Llawrydd ar Ymddygiad Ffordd o Fyw yn gweithio ar raglenni ffitrwydd a ffordd o fyw, ac yn Ymgynghorydd Ymddygiad Disgyblaethol yn gweithio ochr yn ochr ag unigolion o fewn y broses ddiswyddo.

Yna symudodd Sousila i Gaerdydd lle y bu’n Gynorthwyydd Addysgu am 5 mlynedd yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn ar gyfer disgyblion ag anghenion cymhleth, ac mae ganddi brofiad o weithio gydag Awtistiaeth ac Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (PMLD) hefyd. Sousila oedd cynghorwr dros y ffôn cyntaf Tenovus, a hynny wedi iddi dreulio blynyddoedd yn Gynghorwr Childline. Fe wnaeth ei gwaith ym maes Ymgynghoriaeth Ymddygiad barhau pan ofynnwyd iddi arwain hyfforddiant mewn Newid Ymddygiad yn Effeithiol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn 2017. Fe wnaeth ei diddordeb mewn Troseddeg barhau a dechreuodd Sousila symud i drywydd Cyfiawnder Adferol gan gymhwyso yn Ymarferydd ar ddiwedd 2017 a chwblhau Diploma yn Iaith y Corff yn 2018.

Yn y gorffennol bu Sousila yn Eiriolwr Iechyd Meddwl, mae profiad ganddi o weithio gyda phobl ifanc ac oedolion bregus, yn ogystal â phrofiad o fod yn siaradwr gwadd, ac am flynyddoedd buodd wrthi yn cyflawni gweithdai un-i-un a grŵp ar Lesiant. Mae hi wedi cymryd rhan hefyd mewn rhaglenni ITV yn cynghori ac yn cynnig awgrymiadau’n ymwneud â llesiant.

Ar hyn o bryd mae Sousila’n aros i glywed a yw hi wedi’i derbyn ar y Bwrdd Monitro Annibynnol ar gyfer Carchar Caerdydd.

Sadie  Hayes

Sadie Hayes

AELOD CYSYLLTIOL

Mae profiad helaeth gan Sadie o weithio gydag ystod eang o bobl ac yn benodol gyda phobl ifanc. Mae Sadie yn mabwysiadu dull holistig tuag at ei gwaith drwy weithredu elfennau therapiwtig yn y sesiynau ar gyfer grwpiau ac unigolion sydd ag agwedd hollol adferol yn greiddiol iddyn nhw.

Oddi ar 2013, mae Sadie’n gweithio i Adran Ehangu Mynediad Coleg Caerdydd a’r Fro ac roedd ar un pryd yn gweithio i dîm gwreiddiol Allgymorth Cymunedol a’i reolwr Lorna Baldry. Roedd y tîm hwn yn cynllunio ac yn cyflawni dulliau dysgu penodol yn y gymuned i bobl ifanc ag anghenion cymhleth a oedd wedi datgysylltu o addysg brif ffrwd. Fe wnaeth Sadie gynllunio a chyflawni rhaglen datblygiad personol yn seiliedig ar anghenion, gan weithio’n adferol gydag unigolion ac weithiau gyda’u teuluoedd, a chefnogi tiwtoriaid eraill yn eu sesiynau hwythau.

Drwy bartneriaeth gyda Choleg Caerdydd a’r Fro a Chyngor Caerdydd, mae Sadie ar hyn o bryd yn cefnogi pobl ifanc sy’n derbyn gofal sydd ar gynllun hyfforddi. Mae’n cynnal sesiynau addysg penodol yn seiliedig ar anghenion unigol. Mae’n hanfodol bod dull adferol a therapiwtig yn rhan annatod o’r sesiynau hyn er mwyn mynd i’r afael â’r problemau cymhleth y mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Mae Sadie hefyd yn cynnig ymyriad un-i-un i bobl ifanc sy’n brwydro ar ymgysylltu ac yn ymdrechu ar gyrsiau prif ffrwd.

Fe wnaeth Sadie gymhwyso yn ymarferwr Rhaglennu Niwro Ieithyddol (NLP) a Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) yn 2013. Mae ei phractis ei hunan ganddi ac mae’n gweithio gydag unigolion o bob oedran, gyda pharau, teuluoedd a sefydliadau allanol – un o’r rhain yw WCF (Women Connect First). Oddi ar 2014, mae Sadie’n cynllunio ac yn cyflawni rhaglen datblygiad personol benodol i rieni ifanc yn WCF. Yn ogystal â’r sesiynau grŵp, mae Sadie yn ymgymryd â sesiynau ymyrryd un-i-un, parau a theuluoedd. Mae hi wedi cysylltu hefyd â gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr cymorth i deuluoedd, a chyfreithwyr – ysgrifennu adroddiadau llys ar gyfer achosion amddiffyn plant a cheiswyr lloches yn ôl y gofyn.

Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ei phractis ei hun a WCF, mae Sadie yn gweithio (ac wedi gweithio) gydag achosion cymhleth a sensitif gan gynnwys: cam-drin domestig, iechyd meddwl, iselder, pryder, bwlio, hunan-niwed, ymyrryd rhag hunanladdiad, achosion prawf a throseddu, problemau rhywioldeb, cam-drin yn blant, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, anhwylderau bwyta, materion amddiffyn plant, iselder ôl-enedigol, ceiswyr lloches, priodas dan orfod, FGM (anffurfio organau cenhedlu benywod), trais a cham-fanteisio.

Rhwng 2012 a 2015, bu Sadie yn gwirfoddoli gyda ‘Cymru Ddiogelach’ lle roedd yn ymwneud â nifer o brosiectau ac unigolion – pob un ohonynt yn gymhleth ac yn sensitif. Fe wnaeth hi gyflawni sesiynau grŵp a sesiynau unigol ar gyfer merched roedd pobl wedi cam-fanteisio arnyn nhw neu a oedd mewn perygl y gallai hynny ddigwydd; fe wnaeth gynllunio a chyflawni sesiynau grŵp neu sesiynau unigol ar gyfer menywod ar brawf; fe wnaeth gefnogi pobl a oedd yn neu wedi cael eu cam-drin yn y cartref a bu’n gweithio’n unigol gyda gweithwyr stryd. Bu Sadie’n gweithio’n gyfan gwbl mewn modd adferol gyda grwpiau ac unigolion.

Am chwe blynedd, bu Sadie’n gweithio yng Nghanolfan Hyfforddi Gweithdai’r Menywod ac yn arwain ar nifer o brosiectau. Roedd un o’r prif brosiectau’n ymwneud â gweithio gyda rhieni ifanc. Bu Sadie yn cynllunio ac yn cyflawni sesiynau datblygiad personol ar sail anghenion, yn ymgymryd â thiwtorialau grŵp, sesiynau cymorth un-i-un, yn cysylltu ag asiantaethau allanol ar gyfer recriwtio a chymorth ychwanegol, yn gweithredu rhaglen hyfforddi cyfeillion (mentora cymheiriaid) ac roedd yn gyfrifol am yr amserlen addysg. Fe wnaeth Sadie arwain ar ddau brosiect arall hefyd – cefnogi menywod â phroblemau iechyd meddwl i ddychwelyd i addysg a rhaglen yn hyrwyddo addysg a gweithgaredd corfforol i ddysgwyr ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) drwy gynllunio modiwl byw’n iach (yn cysylltu gweithgaredd corfforol a maeth â iechyd meddwl positif), ymgymryd â sesiynau cymorth un-i-un, cyflawni sesiynau datblygiad personol penodol a sesiynau gweithgaredd corfforol. Â chymaint o anghenion, diwylliannau a chrefyddau gwahanol, bu Sadie’n gweithio’n adferol gydag unigolion, grwpiau, teuluoedd a chymunedau.

Yn 2001, fe wnaeth Sadie ymgymryd â TAR (gan raddio yn 2003) ac yna BA mewn Addysg Ôl-orfodol (gan raddio ag anrhydedd yn 2005). Fe wnaeth Sadie’r rhain pan oedd hi’n gweithio yn hyfforddwr iechyd a ffitrwydd ac yn hyfforddwr personol. Bu’n gweithio yn y diwydiant am 17 mlynedd gan gyflawni rhaglenni ar gyfer grwpiau bach a mawr yn ogystal ag unigolion mewn clybiau iechyd preifat ac yn y gymuned ac mewn ysgolion.

Yn 2016, daeth Sadie yn Hyfforddwr ac Ymarferwr Cysylltiol gyda Phartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru a bu’n gweithio gyda’r prif hyfforddwyr ar nifer o brosiectau. Mae hi’n ymrwymedig i ymestyn a datblygu ei phrofiad gyda WRAP.

Mae Sadie yn frwd iawn dros weithio gyda phobl ac mae’n credu mewn gwneud pethau’n iawn ond mae’n credu hefyd yn y pethau iawn. Mae hyn yn adlewyrchu ei gwerthoedd craidd a’i rhinweddau ac mae’n mabwysiadu’r rhain yn ei bywyd proffesiynol a phersonol.

Ruth  Smith

Ruth Smith

AELOD CYSYLLTIOL

Mae mwy na 25 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector Addysg Bellach gan Ruth, a hynny yn rheolwr, yn athro ac yn aseswr, gan gynnwys darlithio ar a rheoli'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion.

Mae gradd Meistr gan Ruth mewn Addysg ac mae wedi ymgymryd â gwaith ymchwil i strategaethau addysgu sy’n hyrwyddo trosglwyddo’r sgiliau a addysgir yn yr ystafell ddosbarth i’r gweithle. Mae hi’n credu’n gryf y dylai’r dysgwr fod yn ganolog i’r profiad dysgu ac y dylid ymgymryd â’r addysgu mewn amgylchedd cefnogol sy’n heriol ar yr un pryd.

Cyn hyn, cwblhaodd Ruth radd mewn Economeg, Gwleidyddiaeth a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Leeds cyn hyfforddi yn Warantwr Masnachol gyda chwmni yswiriant mawr yn Llundain. Mae Ruth wedi ysgrifennu deunyddiau hyfforddi a bu hefyd yn gweithio yn arholwr, yn diwtor dysgu o bell ac yn aseswr i’r CII (Sefydliad Yswiriant Siartredig). Mae hi’n gyn Lywydd Sefydliad Yswiriant Caerdydd ac ar hyn o bryd yn Swyddog Cyflawnwyr Ifanc.

Yn fwy diweddar, cwblhaodd Ruth hyfforddiant Arferion Adferol ac mae’n Aelod Cysylltiol o WRAP (Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru).

Bellach mae Ruth yn hyfforddwr ac ymgynghorydd addysg sy’n gweithio mewn amrywiaeth o sectorau.

Jo Harry

Jo Harry

AELOD CYSYLLTIOL

Dod yn fuan

Levi Rees

Levi Rees

Ddod Yn Fuan

Ddod Yn Fuan