Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Ein tîm

Cwrdd â’r bobl sydd y tu cefn i Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru gan gynnwys ein cyfarwyddwyr, ein hymarferwyr, ein hyfforddwyr a’r tîm gweinyddol.

Julia Houlston Clark

LinkedInTwitter

Julia Houlston Clark

Prif Weithredwr/ Cyfarwyddwr

Julia houlston Clark yw Prif Weithredwr Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru. Mae gan Julia pymtheg mlynedd o brofiad ffurfiol yn y maes adferol er y mae wastad wedi bod yn frwd dros greu perthnasau positif, a datrys problemau gwrthdaro ar hyd ei bywyd. Mae hi’n falch iawn o fod yn bleidiwr ar gyfer cyfiawnder adferol i’r Cyngor Cyfiawnder Adferol. Mae hi’n hyfforddwr profiadol iawn ac yn ymarferydd arbenigol mewn nifer o feysydd adferol. Mae hyn yn cynnwys dulliau ataliol, i ddefnyddio duliiau ymyrraeth gyda teuluoedd ac ysgolion, gweithio gyda pobl sydd â phroblemau cymhleth iawn gan gynnwys troseddwyr a dioddefwyr.
Mae Julia wedi ei hyfforddi mewn gwahanol fodelau o dduliau adferol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae hi’n frwd dros barhau iddatblygu’n broffesiynol ac i barhau i ddysgu. Mae hi’n angerddol dros weithio’n foesegol ac i gydweithio’n effeithiol. Mae hi’n awyddus i ymarfer a modelu bod yn adferol, yn enwedig yn y ffordd y mae WRAP yn gweithredu fel cwmni.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Julia wedi cydysgrifennu nifer o ddogfennau lleol a chenedlaethol sydd yn addysgu eraill am ddulliau adferol. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen SORI (Supporting Offenders through Restoration Inside, sydd wedi ei gymeradwyo gan y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol) mewn carchardai, gyda partneriaid megis Cymorth i Ddioddefwyr a’r Gwasanaeth Prawf; rhaglenni ymwybyddiaeth o ddioddefwyr camdrin domestig i droseddwyr, mewn partneriaeth gyda Cymorth i Ferched a Chymorth i Ddioddefwyr, mentora gan droseddwyr i droseddwyr ifanc ac i arbenigwyr iechyd mewn ysbytai i blant. Mae Julia wrth ei bodd yn creu ymyraethau arbennig er mwyn delio gydag anghenion penodol, er enghraifft, gydag ysgolion ac awdurdodau lleol, timoedd sy’n uno gyda’i gilydd, datblygu’r gweithlu, prosesau ynghyngorol cymunedol a gwaith pontio gyda disgyblion ysgol.
Bu Julia yn gydlynydd adferol ac yn bleidiwr dros y gwasanaeth garcharol yn lleol ac yn genedlaethol dros y deuddeg mlynedd diwethaf. Mae hi wedi arwain llu o ymyraethau i ddatblygu dulliau adferol o fewn llywodraethau lleol sy’n cydweithio, diogelwch cymunedol, gwasanaethau plant a chartrefi gofal, ac ymyraethau adferol ar gyfer y teulu cyfan. Mae hi hefyd yn hwyluso ac yn dysgu am sgiliau adferol i wahanol sefydliadau a thimoedd, ac yn cynnig hyfforddiant mewn dulliau adferol egwyddorol o fewn arweinyddiaeth, creu perthnasau a datrys problemau. Bu’n angerddol ynglyn a gweithio ar y cyd ac ar draws sectorau i gydlunio prosiectau ac mae hi’n credu’n gryf mewn cyfranogiad gan cyndroseddwyr, dioddefwyr ac ymyraethau gan ddefnyddwur gwasanaeth.
O ganlyniad i hyn, mae gan Julia bespectif arbennig yn nhermau beth sy’n gweithio mewn partneriaethau a sut i gynllunio adnoddau cynaladwy wrth ymgorffori prosiectau adferol. Cafodd yrfa eclectig defnyddiol, gyda cymwysterau a phrofiad addas mewn gweithio gyda pobl ifanc, dysgu ac addysg gymunedol, iechyd amgylcheddol a chartrefu, gofal bugeiliol, caplan Prifysgol a charchar, gwasanaethau teuluol, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cyfrannu’n fawr yn y cyfryngau tuag at drafod dulliau adferol ac mae hi’n siaradwr gwâdd yn aml mewn cynadleddau. Mae hi’n mwynhau hyn yn fawr. Cafodd Julia ei henwebu ar gyfer y Wobr Ymddiredolaeth Butler a’r Wobr Guardian am fod yn Was Cyhoeddus y flwyddyn oherwydd ei gwaith o fewn y carchar. Mae hi hefyd wedi ennill Gwobr Benyw Catholig y Flwyddyn. Mae hi wedi bod yn lywodraethwr ysgol ers pymtheg mlynedd. Mae hyn wedi creu profiadau gwych sydd yn werthfawr wrth gynllunio ar gyfer yr her a’r posibiliadau o fewn ysgolion, a’r rheiny y maent yn gwasanaethu. Er mwyn cadw ei sgiliau yn fyw, mae Julia yn helpu i arwain grwpiau ieuenctid o fewn yr eglwys a gweithgareddau cerddorol pan mae amser ganddi. Mae hi hefyd yn riant i ddau o blant .

Darllen mwy >

Christine Williams

Christine Williams

Cyfarwyddwr

Mae Christine wedi bod yn frwd am Gyfiawnder Adferol ers deng mlynedd. Mae hi wedi cael ei hyfforddi mewn gwahanol fodelau o ddulliau adferol. Fe ddechreuodd ei hangerdd tuag at y dulliau yma tra’n dysgu mewn coleg addysg uwch. Fe ddatblygodd fodiwlau a dysgodd am secoleg troseddu tra’n ceisio ateb y cwestiwn pam y mae pobl yn troseddu? Yn y modiwlau hefyd fy ddysgodd am sut i drin pobl sydd wedi troseddu.
Rhoddodd y profiadau yma gyfle i Chrstine i fyfyrio am agweddau a gwerthoedd cymdeithasol yn enwedig tuag at y pobl hynny sydd yn troseddu. Cyfraniad allweddol arall tuag at ei diddordeb oedd y cyfle i wahodd oedolion a oedd yn astudio seicoleg troseddu yn ei dosbarthiadau i gymryd rhan mewn rhaglen ymwybyddiaeth o ddioddefwyr yng ngharchar Caerdydd. Fe welodd sut yr oedd rhaglenni megis SORI yn medru bod yn drawsnewidiol, ac ‘roedd cyfrangoiad y myfyrwyr wrth drafod gyda’r dynion wedi newid eu hemosiynau wrth feddwl am eu profiadau hwy fel dioddefwyr. Weithiau, ‘roedd hyn yn eu harwain at feddwl o ddifri am eu hagweddau a’u safbwyntiau am y rheiny sydd yn troseddu.
Seliwyd gyrfa Christine o fewn addysg. Wedi iddi radio mewn Seicoleg a Mathemateg fe ddechreuodd ddysgu mewn ysgolion uwchradd. Teimlai ei bod yn delio gyda ymddygiad heriol yn aml ac nad oedd wedi ei pharatoi ar gyfer hyn ar y cwrs ymarfer dysgu.
Cyflawnodd Christine radd Meistr mewn Addysg gan gyflawni traethawd ymchwil. Yn ystod y cyfnod hwnnw fe ddysgodd darpar athrawon ar gyrsiau B. Ed a TAR, ac fe ddysgodd am ddysgu mewn colegau addysg uwch. Mae hi dal yn dysgu o bryd iw gilydd yn y Brifysgol, yn enwedig am ddefnyddio ymchwil. Dros y blynyddoedd, mae ei gyrfa dysgu wedi bod mewn colegau addysg uwch, ac fel arweinydd pwnc.
Cafodd Christine gyfleoedd i wirfoddoli mewn ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd. Bu’n drysorydd yn ei heglwys ers blynyddoedd. Mae’n credu’n gryf bod ei ffydd Gristnogol yn ei chynorthwyo i ddeall agweddau a gwerthoedd dulliau adferol ac mae’n mwynhau myfyrio ar yr her o gymharu syniadau a chredoau.
Daeth profiad SORI a’i gwaith ymchwil at ei gilydd yn 2008 pan fu’n coladu tystiolaeth i werthuso’r rhaglen Ymwybyddiaeth o Gamdrin Domestig i Ddioddefwyr yng ngharchar Caerdydd. ‘Roedd y rhaglen yma ar gyfer tramgwyddwyr a goroeswyr camdrin domestig. Crewyd grwpiau ffocws i werthuso’r rhaglen gyda merched a oedd wedi profi camdrin domestig a oedd wedi cyfranogi ar y cwrs trwy ddod i’r prynhawniau ymweld i adrodd eu hanesion. ‘Roedd yr adborth yma yn amhrisiadwy ac fe’i chynorthwyodd i ddatblygu ei safbwynt bod dulliau adferol yn bwysig iawn er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu clywed yn barchus, mae’n medru bod yn drobwynt i ddioddefwyr a thramgwyddwyr.
Yn ddiweddar, mae Christine wedi bod yn cynorthwyo i wneud ymchwil llenyddol a datblygu dogfennaeth ar gyfer WRAP, yn enwedig ar gyfer ymyraethau i deuluoedd yng nghyd-destun camdrin domestig

Darllen mwy >

Lorna Baldry

Lorna Baldry

Rheolwr Cyflawni Gweithrediadau

Mae Lorna yn Reolwr Busnes a Gweithrediadau i Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru. Bu’n Reolwr Gwasanaeth ar gyfer Consortiwm ar gyfer dulliau Adferol i deuluoedd sy’n dioddef camdrin domestig, rheoli’r rhaglen Dewis i Newid gyda’i harbenigedd fel ymgynghorydd rheoli dysgu.
Cyn ymuno gyda tîm WRAP, a chyn cynorthwyo i sefydlu prosesau llywodraethu, creu polisiau a gweithdrefnau, ‘roedd Lorna yn reolwr ymgysylltu cymdeithasol a chydweithredu cymdeithasol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Tra’n gweithio yno fe greodd Lorna dîm allgymorth cymunedol a gafodd eu hyfforddi yn llawn mewn dulliau adferol. Dyluniodd Lorna a’r tîm ddulliau arbenigol ar gyfer dysgu cymunedol, gyda chymorth aml asiantaethol ar gyfer pobl gydag anghenion cymhleth. Roedd y ddarpariaeth yma yn gwbl adferol. Cafodd rhan o’r prosesau yma eu cynnig i Teuluoedd yn gyntaf a’r Gwasanaethau Ymgysylltu gyda Pobl Ifanc, ysgolion, grwpiau cymunedol a gwahanol elusennau yng Nghaerdydd.
Cafodd Lorna ei hyfforddiant cyntaf fel cyfreithwraig gan iddi gyflawni gradd yn y Gyfraith. Serch hynny, yn ystod y cyfnod yma, fe sylweddolodd mai dysgu oedd am wneud fel gyrfa ac fe ymunodd gyda Coleg Glan Hafren (Coleg Caerdydd a’r Fro nawr) yn 1999. Tray no fel gyflawnodd ei thystysgrif ar gyfer dysgu. Yn ystod ei phymtheg mlynedd o fewn addysg, fe ddysgodd Lorna TGAU, Safon Uwch a rhaglenni galwedigaethol megis Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer swyddogion gweithredol cyfreithiol. Rheolodd y cwricwlwm, y busens a’r gweithredol ar gyfer cyrsiau proffesiynol, yn gweithio gyda’i thîm i wella cyflawniad ac incwm yn ogystal a chynnig profiadau anhepgor ar gyfer y dysgwr a’r cyflogwr.
Yn ystod ei chyfnod fel Rheolwr Busnes a gweithredu, ‘roedd y Coleg yn cael ei ystyried yn ganolfan o ardderchogrwydd ar gyfer y cyrsiau galwedigaethol gan gynnwys y Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer swyddogion gweithredol cyfreithiol, Sefydliad Siartredig Marchnata, City and Guilds cadw llyfrau a chyflogres, Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer datblygu personél a�������r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifo. Yn ystod yr un cyfnod, ‘roedd Lorna yn ysgrifennu deunydd ar gyfer cymwysterau newydd ar gyfer y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol, yn arholwr ar gyfer CBAC ac yn Brif Arholwr ar gyfer y Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer swyddogion gweithredol cyfreithiol.

Tra’n gweithio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a CILEx, fe reolodd Lorna gywaith, ymchwilio, dylunio a chydadeiladu platform e-ddysgu proffesiynol. Golygai hyn bod pobl ar draws y byd yn medru dysgu o bell, hyd yn oed os oedd ganddynt anabledd, gwella cyfleoedd ar gyfer teuluoedd neu i rai a oedd yn ofalwyr.
Fe ymgymerodd Lorna gyda prosiect i ymchwilio, datblygu a rheoli y bartneriaeth aml asiantaethol rhwng coleg addysg uwch a’r Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer swyddogion gweithredol cyfreithiol . fe weithiodd hyn tryw cydweithio gyda Darwin Gray, Capital Law, STTEPS a Thomas Simon a oedd yn rhoi cyngor cyfreithiol am ddim er mwyn cefnogi dysgwyr Coleg Caerdydd A’r Fro am gyfraith teuluol, cyfraith mewnfudo, dyledion digartrefedd, cyfraith eiddo a chyflogaeth er mwyn cefnogi eu dysgu a’u cadw o fewn addysg.

Darllen mwy >

Leanne Morgan

Leanne Morgan

Cyllid Gwasanaethau Mewnol

Leanne yw’r Rheolwr Cyllid ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru oddi ar fis Tachwedd 2015. Mae hi’n aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Uwch ac yn gyfrifol, felly, am bob rhan o weithgareddau cyllid y sefydliad.

Cyn iddi ymuno â thîm WRAP, roedd Leanne yn Bennaeth Cyllid Coleg Caerdydd a’r Fro. Dechreuodd weithio yng Ngholeg Glan Hafren yn 1993 a bu’n gweithio yn y coleg am 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd ganddi nifer o rolau amrywiol yn yr Adran Gyllid gan godi o fod yn glerc Archebion Prynu i fod yn y pen draw yn Bennaeth Cyllid y coleg cyfunol, Coleg Caerdydd a’r Fro yn 2014.

Yn ystod ei chyfnod yn y coleg, roedd Leanne yn gyfrifol am wahanol elfennau o’r gwaith cyllid, gan gynnwys: rheolwr llinell staff, adran y gyflogres, paratoi cyfrifon rheoli, paratoi cyfrifon diwedd blwyddyn, a chysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Yn ystod y cyfnod hwn, fe wnaeth Leanne astudio ar gyfer cymhwyster AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) a sicrhaodd radd Meistr mewn Arwain a Rheoli.

Darllen mwy >

Anthony Houlston Clark

Anthony Houlston Clark

Rheolwr Perthnasoedd Cleientiaid

Anthony Houlston Clark yw’r Prif Hyfforddwr a’c Ymarferwr gyda WRAP gan gynnig cyngor ar strategaethau datblygu adferol mewn addysg. Mae ganddo naw mlynedd o brofiad adferol mewn cyd-destunau addysgiadol, ac mae’n hyfforddi hyfforddwyr eraill. Cafodd ei hyfforddi mewn nifer o fodelau adferol dros y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys dulliau adferol ac egwyddorion, cyfryngu, cynadledda, mentora ieuenctid, cyfathrebu di-drais, ac yn fwy diweddar gwaith teuluol adferol ynd nghyd-destun camdrin domestig. Fe gyflawnodd Anthony ei dystysgrif ôl raddedig mewn “Rheoli Newid Addysgiadol a Rheolaeth.”
Bu Anthony yn dysgu am 24 o flynyddoedd, a hynny’n cynnwys rheoli timoedd addysg yng Nghaerdydd, Essex, Hampshire a Boston, UDA. Er bod ei brofiadau dysgu wedi bod i bob oedran, mae’n arbenigo mewn ysgolion uwchradd ac addysg uwch, ac ymgysylltu cymdeithasol gyda teuluoedd a disgyblion heriol ac sy’n cael eu herio. Mae’n gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o ysgolion ar hyn o bryd ar draws De Cymru er mwyn datblygu arfer dda o ran dulliau adferol gydag athrawon a phlant, a chreu amgylchedd adferol cynaladwy o fewn cymunedau addysgiadol a phartneriaethau lleol.
Mae Anthony hefyd wedi ei hyfforddi i fod yn weithiwr ieuenctid, cwnselydd bugeiliol ac yn annogwr dysgu.
Anthony is also a trained and experienced youth worker, pastoral counsellor, and and learning coach. Fel aseswr Gwobr Dug Caeredin, mae wedi arwain nifer o grwpiau Gwobrau Efydd ac Aura r nifer o alldeithiau. Mae hefyd wedi arwain datblygu cyrsiau y Bac Cymraeg gan gefnogi a herio disgyblion yn yr elfennau gwirfoddol. Mae wedi mwynhau arwain ar deithiau cyfnewid i golegau yn Norwy ers nifer o flynyddoedd.

Darllen mwy >

Lyn Richards

Lyn Richards

Cyfarwyddwr

Ar hyn o bryd mae Lyn yn Swyddog Adferol gydag Ysgol Uwchradd y Dwyrain yng Nghaerdydd. Yn yr ysgol mae Lyn yn trefnu cyfarfodydd adferol sy’n digwydd rhwng y staff a’r disgyblion yn cynnig cyfle i rannu ac i ddeall dull adferol datrys problemau a boddhau anghenion pob person.

Roedd Lyn yn was sifil a gafodd ddyrchafiad yn swyddog gweithredol. Oddi ar iddi ymddeol yn 1996 mae wedi ymgymryd â rolau gwirfoddol gwahanol. Yn 2009, cwblhaodd Lyn radd MA ym Mhrifysgol Rhydychen mewn Astudiaethau Menywod a hynny wedi iddi ddilyn cwrs sylfaen ym Mhrifysgol Caerdydd ar Fenywod i mewn i Fywyd Cyhoeddus a Menywod i mewn i Reoli.

Mae Lyn yn wirfoddolwr gyda chymorth i ddioddefwyr ers 10 mlynedd ac mae wedi cefnogi dioddefwyr yn y gwasanaethau ar gyfer tystion [mynd i’r llys] a’r gwasanaeth ymweld. Bu Lyn yn rhoi cymorth gyda throseddau difrifol, gan gynnwys llofruddio, lladdiad, cam-drin hiliol, cam-drin rhywiol, cam-drin yn y cartref, ymddygiad gwrthgymdeithasol a phobl ifanc a oedd wedi’u bwlio. Roedd rhan o’r cymorth yn cynnwys gofalu am y teulu cyfan gan fod effaith bellgyrhaeddol troseddu yn mynnu dealltwriaeth ddwys – roedd Lyn yn gallu cynnig hyn yn rhan o’i gwybodaeth a’i hyfforddiant gweithredu adferol.

Yng Ngharchar Caerdydd roedd Lyn yn diwtor gyda’r tîm adferol yn cefnogi troseddwyr a oedd yn cymryd rhan yng nghwrs SORI [Supporting Offenders Restoration Inside]. Bu Lyn yn gweithio’n agos gyda throseddwyr troseddau difrifol yn eu helpu i ddelio ag effaith eu troseddau ar eu teuluoedd a’u dioddefwyr.

Mae Lyn yn gweithio gyda throseddwyr ifanc yn rhan o Dîm Triage gyda Heddlu Caerdydd ac Academi Cyfryngau Caerdydd – yn defnyddio gweithredu adferol ac yn trefnu cyfarfodydd adferol rhwng y dioddefwr a’r troseddwr.

Bu Lyn yn gweithio gyda’r Prosiect Menywod yn Gwneud Gwahaniaeth lle y bu’n cefnogi ac yn mentora menywod o bob cefndir: menywod sy’n ffoaduriaid, ceiswyr lloches, a menywod â’u hunan-barch yn isel gan eu hannog i ddychwelyd i’r gweithle, i’w cymdeithas ac i’w hastudiaethau addysgol. Fe wnaeth Lyn drefnu ymweliadau gyda Chynllun Cyfnewid y Cyngor Prydeinig pan fyddai ymwelwyr o’r Aifft, yr Iorddonen ac Iran yn dod i’r Deyrnas Unedig.
Mae tystysgrif achrediad Agored Cymru gan Lyn yn rhan o’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd. Mae hi’n cefnogi’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac aeth i Ysgol Greenhill a defnyddio gweithredu adferol i helpu pobl ifanc i ddeall effaith eu hymddygiad ar bobl eraill.

Oddi ar 2014 mae Lyn yn wirfoddolwr prysur a bob wythnos bydd yn cefnogi’r bobl fydd yn galw Survivors Trust.

Mae Lyn wedi ymgysylltu â gweithredu adferol oddi ar 2005 a’i hamcan a’i nod yw cefnogi a helpu pobl eraill i ddeall yn well sut gall gweithredu adferol ddarparu ar gyfer eu hanghenion a boddhau’r anghenion hynny.

Darllen mwy >

Tammi Owen

Tammi Owen

Uwch Ymarferydd (Achosion Sensitif a Chymhleth)

Mae Tammi wedi bod yn gweithio gyda WRAP ers Hydref 2014 fel gweithredwraig, rheolwr prosiect a hyfforddwr arbenigol. Mae wedi bod yn gweithio fel rheolwr prosiect trwy WRAP mewn partneriaeth gyda Cefnogaeth i ddioddefwyr a chwmni Atebion Adferol ar gyfer peilot mewn cydweithrediad gyda’r Llys Brenhinol yng Nghaerdydd. Mae Tammi hefyd yn gweithio fel rhan o dîm mewn partneriaeth o fewn Caerdydd a’r Fro gyda’r Gwasanaeth Gymorth Teuluol Integreiddiedig i gynnig cymorth adferol i deuluoedd sydd yn dioddef oherwydd camdrin domestig. Enw’r gwasanaeth yma yw Dewisiadau ar gyfer Newid. Mae Tammi wedi ei hyfforddi ac yn brofiadol mewn nifer o fodelau adferol, gan gychwyn gyda’r rhaglen Ymwybyddiaeth Dioddefwyr Adferol yng ngharchar Caerdydd yn 2007.
Treuliodd Tammi y 28 o glynyddoedd diwethaf mewn nifer o broffesiynau sy’n cynnig cymorth. Fel Sylfaen i’w gwaith, fe ddechreuodd fel Gweithiwr Cymdeithasol ar gyfer Problemau Meddyliol, ac yna’n Gwnselydd ar gyfer Camddefnyddio Toddyddion. Erbyn 2005, ‘roedd yn Seicotherapydd ac yn therapydd galar cynhleth ar gyfer Tîm Gofal Cruse. Mae hi hefyd yn hypnotherapydd trwyddedig.

Yn 2006, cafodd Tammi ei chyflogi gan y Bartneriaeth Bro Saff fel eiriolydd annibynol camdrin domestig. ‘Roedd yn gweithredu o ran y dioddefer trwy’r System Cyfiawnder Droseddol. Yn ystod ei hamser gyda Atal y Fro (Cymorth i Ferched y Fro cyn hynny), gweithiodd Tammi mewn partneriaeth gyda’r Gwasanaeth Brawf er mwyn hyrwyddo’r rhaglen camdrin domestig integreiddiedig ar gyfer tramgwyddwyr gwrywaidd yn y gymuned. Yn ystod yr un cyfnod, bu Tammi’n helpu i ddylunio sesiynau arbenigol ar gyfer cyrsiau i droseddwyr difrifol o fewn carchar Caerdydd. ‘Rioedd y sesiynau yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth am gamdrin domestig i dramgwyddwyr a dioddefwyr. Gyda cymorth ei chydweithiwr Max Chadwick, fe gydysgrifennodd rhaglen ar gyfer Grwpiau Dynion yn ogystal a chwrs NVQ lefel 3 ar gyfer hyfforddi’r hyfforddwyr a oedd yn cael ei achredu trwy Goleg Brenhinol Athrawon.

Darllen mwy >

Vincent Sanderson

Vincent Sanderson

Hyfforddwr / Ymarferwr

Mae Vincent wedi ei hyfforddi i fod yn athro ysgol uwchradd ac yn hyfforddwr adferol. Erbyn hyn, mae wedi bod yn gweithio fel hyfforddwr a gweithredwr adferol ers pedair mlynedd ac mae’n arbenigo mewn dulliau adferol o fewn ysgolion. Yn ogystal a hyn, mae’n medru cynnig ei wasanaeth o fewn y gwasanaeth troseddu ar gyfer pobl ifanc ac ymddygiad anghymdeithasol. Treuliodd Vince nifer o flynyddoedd o fewn y Gwasaaneth Troseddu ar gyfer Pobl Ifanc, bu’n gofalu am nifer helaeth o bobl ifanc tra’n gweithio mewn modd adferol gyda pob un ohonynt yn unigol. Trwy gydol ei gyfnod gyda’r Gwasanaeth Troseddu, fe hwylusodd nifer o gyfarfodydd adferol rhwng pobl ifanc a dioddefwyr y troseddau, pobl ifanc a’u teuluoedd a hefyd problemau o fewn y gymdogaeth. Cafodd Vince y cyfle hefyd i weithio am dri mis fel Swyddog Cefnogi Dioddefwyr. Rhoddodd hyn y cyfle iddo i weithio’n agos gyda dioddfwyr gweithredoedd troseddol ac ymddygiad anghymdeithasol gan eu cefnogi trwy’r broses adferol.

Darllen mwy >

Jessica  O'Brien

LinkedInTwitter

Jessica O'Brien

Gweinyddwr

Dechreuodd Jess weithio yn wirfoddol gyda ni yng Ngorffennaf 2015 ac roedd hi’n awyddus i gael bod yn rhan o’r sefydliad. Mae wedi’i chyflogi gan WRAP yn rhan-amser oddi ar fis Medi 2015 yn Weinyddwr Prosesau Hyfforddi.

Oddi ar fis Mawrth 2017, Jess yw ein Gweinyddwr amser llawn. Mae’n cyflawni dyletswyddau gweinyddol cyffredinol gan gynnwys trefnu a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd a chynorthwyo â’r gwaith cynllunio digwyddiadau. Mae Jess yn cyfrannu hefyd at ofynion adrodd WRAP drwy goladu’r wybodaeth a y bydd ein hyfforddeion yn ei derbyn. Yn ogystal, mae Jess yn gyfrifol am gynnal ein cronfa ddata. Mae Jess yn brysur iawn yn gweinyddu ein cyfathrebu ar gyfryngau cymdeithasol.

Pan oedd yn gweithio’n rhan-amser gyda WRAP, roedd Jess hefyd yn Rheolwr Adwerthu amser llawn yn un o siopau enwog y stryd fawr yng nghanol dinas Caerdydd. Bu’n gweithio i’r cwmni hwn am 5 mlynedd lle cafodd ei doniau eu cydnabod a chododd yn gyflym i fod yn aelod o’r tîm rheoli wedi chwe mis yn unig yn gynorthwyydd gwerthiant. Daeth yn Rheolwr Siop ym mis Mai 2015.

Mae Jess wedi gweithio hefyd gyda Jane Hutt AC lle roedd yn intern am flwyddyn a hanner. Yno profodd beth oedd gweithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Buodd yn cynorthwyo i ysgrifennu llythyrau ac e-byst i etholaeth yr Aelod Cynulliad (Bro Morgannwg), yn ymchwilio gwybodaeth ar gyfer rheolwr y swyddfa, yn trefnu system ffeilio’r gwaith achos ac yn cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a fyddai’n codi. Am gyfnod byr, bu’n gwneud gwaith yr ysgrifennydd dyddiadur yn ymateb i wahoddiadau i gyfarfodydd/digwyddiadau a rheoli’r dyddiadur.

Mae gradd BA mewn Cyfathrebiadau Cyfryngol gan Jess o Brifysgol De Cymru. Enillodd radd 2:1 yno gyda’i thraethawd hir yn archwilio i sêr y cyfryngau yn cefnogi nwyddau mewn hysbysebion.

Darllen mwy >

Denise Davies

Denise Davies

Swyddog Cadw Cyfrifon a Chyflogau

Ar hyn o bryd mae Denise yn gweithio yn berson cysylltiol gyda Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru yn gweithredu’r Gyflogres ac yn cadw’r cyfrifon. Yn ogystal â’r rôl hon mae Denise yn hunan-gyflogedig ac yn rhedeg ei busnes ei hunan yn cadw cyfrifon ar gyfer busnesau bach ac mae wedi rhedeg y busnes hwn yn llwyddiannus am y 18 mlynedd ddiwethaf.
Tan fis Mehefin 2015 roedd Denise yn gweithio yn ddarlithydd i Goleg Caerdydd a’r Fro yn rhan o dîm AAT ond roedd hefyd yn addysgu cyrsiau rhan-amser ychwanegol mewn Cadw Cyfrifon â’r Llaw ac â Chyfrifiadur / Cyflogres â’r Llaw ac â Chyfrifiadur. Parhaoedd y rôl hon am 13 o flynyddoedd, roedd yn rôl a gyflwynwyd iddi o ganlyniad i’w phrofiad yn rhedeg pecynnau Sage Accounting ar gyfer ei chleientiaid. Pan ddechreuodd y rôl hon doedd dim profiad o gwbl ganddi o addysgu, felly daliodd ar y cyfle a mynd at gorff dyfarnu y cyrsiau roedd hi yn eu haddysgu ac ymgymryd â rôl ychwanegol yn safoni papurau arholiadau OCR. Roedd y profiad yma yn werthfawr er mwyn cyflawni’r cyrsiau yn llwyddiannus. Cwblhaodd Denise ei Thystysgrif Addysg yn llwyddiannus ym Mhrifysgol Casnewydd er mwyn datblygu ei sgiliau addysgu.
Yn 6 oed, unig uchelgais Denise oedd bod yn nyrs ac felly dechreuodd ei gyrfa mewn nyrsio cyffredinol wedi iddi gwblhau ei hyfforddiant 3-blynedd yn llwyddiannus yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig yn 1985 yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. O’r flwyddyn honno tan 2004 bu Denise yn gweithio mewn gwahanol adrannau o fewn y GIG gan gynnwys llawfeddygaeth a meddygaeth gyffredinol, ond treuliai’r rhan fwyaf o’i hamser yn nyrsio pobl ag afiechyd angheuol drwy weithio yn staff-nyrs am un flynedd ar ddeg yn hosbis Marie Curie ym Mhenarth. Roedd ei phrofiad hefyd yn cynnwys gweithio yn staff-nyrs asiantaeth mewn gwahanol gartrefi gofal yn Portsmouth a Chaerdydd.
Drwy ddefnyddio’r sgiliau hyn yn nyrs a gweithio mewn amgylchedd clinigol, daeth cyfle i deithio yn y gymuned yn cyflawni cyrsiau Rheoli Heintiau i nyrsys ardal a gofalwyr mewn cartrefi gofal ac mewn meddygfeydd yng Nghaerdydd a’r Fro a’r cyffiniau. Cafodd y cyrsiau hyn eu gweinyddu drwy Goleg Caerdydd a’r Fro o tua 2001-2003.
Ar hyn o bryd mae Denise yn ymwneud â darparu cyrsiau Cymorth Cyntaf ar gyfer Cyngor Caerdydd yn rhan o addysg i oedolion ond buodd hi’n darparu’r cyrsiau hyn am y saith mlynedd ddiwethaf drwy sefydliad gwirfoddol. Mae Denise wedi darparu hyfforddiant cymorth cyntaf i bobl ifanc o gefndiroedd anodd sydd â rhai problemau ymddygiadol drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. Er i’r profiad fod yn heriol, eto i gyd roedd yn werthfawr dros ben, yn grymuso pobl ifanc drwy roi sgìl gwerthfawr iddyn nhw a fyddai yn eu galluogi i achub bywyd ond hefyd a fyddai yn eu helpu i fagu’r hyder i gyfathrebu ac i ddangos caredigrwydd a thosturi tuag at bobl eraill mewn angen.
Yn ystod yr amser y bu Denise yn gweithio yn nyrs broffesiynol ac yn ddarlithydd, rhoddodd gynnig ar lawer o swyddi amrywiol gan gynnwys stacio silffoedd mewn adwerthu, gwerthu dros y ffôn ar gyfer cwmni gosod lloriau, gwasanaeth gwybodaeth dros y ffôn i gyflenwyr inc ar gyfer argraffyddion, darparu gwasanaeth gwarchod cŵn, a chynnig gwasanaeth glanhau hyd yn oed.

Darllen mwy >

Shelley  Farr

Shelley Farr

Cyfarwyddwr

Mae gan Shelley brofiad helaeth o weithio gyda cyn-droseddwyr o fewn y ygymuned ac mae hi wedi ei hyfforddi yn ddiweddar fel ymarferydd adferol.
Yn fwy diweddar, bu’n gweithio gyda cyn-droseddwyr iw cynorthwyo i ailintegreiddio i’r gymdeithas. Mae’r gwaith yn cynnwys cynorthwyo i ddelio â budd-daliadau, cartrefu, camddefnyddio toddyddion, iechyd meddyliol, addysg a gwaith.

Cyn hynny, bu Shelley yn gweithio gyda’r Heddlu a Gwasanaethau Cymdeithasol ar brosiectau osgoi troseddu mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio i ddisgyblion. Advanced Practitioner

Darllen mwy >

Ted Shiress

Ted Shiress

Gwirfoddolwr / Cyfarwyddwr

 chefndir mewn newyddiaduriaeth a siarad cyhoeddus, dechreuodd Ted wirfoddoli i WRAP yn 2016. Mae arbenigedd gan Ted ym maes hygyrchedd yn ogystal â’r cefndir hwn ynghyd â’r ffaith bod parlys yr ymennydd arno ac iddo fod ar wahanol baneli anabledd. Un o’r tasgau sydd gan Ted yw ymgymryd ag adolygiad o’n deunyddiau hyfforddi o ran pa mor addas y maen nhw ar gyfer plant ag anableddau, a diweddaru’r deunyddiau hyn. Ei nod yw sicrhau eu bod yn gynhwysol yn hytrach nag yn cau allan, gan ddod i ddeall sut y gall plant ag anabledd a phlant heb anabledd chwarae a dysgu gyda’i gilydd gan ein bod ni ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn credu y bydd hynny’n cyflawni mwy.

Mae Ted yn ysgrifennwr profiadol sydd wedi astudio Iaith a Chyfathrebu ac sydd wedi cael ei waith wedi’i gyhoeddi mewn gwahanol gylchgronau. Mae’n blogio ar faterion cyfoes ac ar ei brofiadau ei hun ar gyfer Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru gan roi ei safbwynt ei hun ar faterion a themâu adferol. I’n helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach, mae’n hanfodol bod amrywiaeth o wahanol leisiau gennym ac mae Ted yn un ohonynt yn ddi-os. Gall rhannu ei straeon am y rhwystrau mae e’n eu hwynebu gan ei fod yn berson ag anabledd, helpu llawer o bobl i ehangu eu persbectif ar gymdeithas. Mae hyn yn greiddiol i ymagedd meddwl Gweithredu Adferol.

Mae Ted wedi gweithio gyda chyfrifiaduron erioed ac wedi astudio TGCh i Safon U ac mae’n cadw ei we-bresenoldeb wedi’i ddiweddaru bob amser; mae’r sgiliau hyn yn hanfodol er mwyn rhoi lle blaen i WRAP o ran ei bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a sut i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Weithiau hefyd mae e’n diweddaru ein Trydar ac, o gofio ei fod yn gomedïwr sy’n perfformio i gynulleidfaoedd byw, mae’n fraint rydym yn gobeithio na fyddwn yn ei difaru rywbryd.

Darllen mwy >

Rob Larkins

Rob Larkins

Cyfarwyddwr

Rob yw Prif Weithredwr Vision 21 / Cyfle Cymru, elusen a menter gymdeithasol wedi’i lleoli yng Nghaerdydd sy’n darparu hyfforddiant galwedigaethol i oedolion sydd ag anghenion dysgu. Cyn Vision 21 / Cyfle Cymru bu’n gweithio yng Ngholeg Glan Hafren yn Gyfarwyddwr Cyllid, yn Bennaeth Cynorthwyol ac, am y tair blynedd olaf, yn Bennaeth Dros Dro. Pan unodd y Coleg â Choleg y Barri i gael dod yn Goleg Caerdydd a’r Fro, penderfynodd ei bod yn bryd iddo newid byd, ac ymgymhwysodd yn athro a chael swydd maes o law gyda Vision 21 / Cyfle Cymru.
Mae gradd gan Rob mewn Economeg, mae’n gyfrifydd cymwysedig ac mae cymhwyster athro TAR ganddo. Mae e wedi dysgu ar gyrsiau cyfrifyddu, ac weithiau bydd yn dal i addysgu myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu, ac mae wedi addysgu mathemateg i bobl sy’n trin gwallt! Mae e hefyd yn llywodraethwr yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed. Mae e’n rhedwr brwd, er nad yn un cyflym iawn; mae e’n mwynhau teithio, bod yn yr awyr agored, natur, cadwraeth a bod gyda’i deulu. Roedd yn arfer bod yn ddilynwr pêl-droed ond fe wnaeth aflwyddiant Leeds United roi terfyn ar hynny.

Darllen mwy >

Rachie Williams

Rachie Williams

CYFARWYDDWR

Yn fwyaf diweddar bu Rachie yn astudio ym Mhrifysgol Morgannwg lle yr enillodd MSc mewn Chwarae a Chwarae Therapiwtig. Mae profiad helaeth ganddi gyda phlant a hithau’n gwirfoddoli gyda Barnardo’s, Bryn y Berwyn a PAWB Wales drwy gyfrwng chwarae.

Mae Rachie wedi goresgyn cam-drin rhywiol. Mae hi am i bawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc fagu dealltwriaeth o ran yr ymddygiad annormal a ddangosir o ganlyniad i’r math yma o gam-drin.

Mae hi’n awyddus i weld y bobl hynny sy’n dioddef neu sydd wedi goresgyn cam-drin rhywiol yn prosesu’r trawma hwn mor fuan â phosib ym more oes, i’w helpu i gael gwireddu eu potensial llawn a chael eu hysbrydoli ar gyfer y dyfodol.

Mae Rachie yn newydd i rôl cyfarwyddwr ac wedi’i hysbrydoli gan werthoedd Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru.

Darllen mwy >

Julia Houlston Clark

LinkedInTwitter

Julia Houlston Clark

Prif Weithredwr/ Cyfarwyddwr

Julia houlston Clark yw Prif Weithredwr Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru. Mae gan Julia pymtheg mlynedd o brofiad ffurfiol yn y maes adferol er y mae wastad wedi bod yn frwd dros greu perthnasau positif, a datrys problemau gwrthdaro ar hyd ei bywyd. Mae hi’n falch iawn o fod yn bleidiwr ar gyfer cyfiawnder adferol i’r Cyngor Cyfiawnder Adferol. Mae hi’n hyfforddwr profiadol iawn ac yn ymarferydd arbenigol mewn nifer o feysydd adferol. Mae hyn yn cynnwys dulliau ataliol, i ddefnyddio duliiau ymyrraeth gyda teuluoedd ac ysgolion, gweithio gyda pobl sydd â phroblemau cymhleth iawn gan gynnwys troseddwyr a dioddefwyr.
Mae Julia wedi ei hyfforddi mewn gwahanol fodelau o dduliau adferol dros y blynyddoedd diwethaf ac mae hi’n frwd dros barhau iddatblygu’n broffesiynol ac i barhau i ddysgu. Mae hi’n angerddol dros weithio’n foesegol ac i gydweithio’n effeithiol. Mae hi’n awyddus i ymarfer a modelu bod yn adferol, yn enwedig yn y ffordd y mae WRAP yn gweithredu fel cwmni.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Julia wedi cydysgrifennu nifer o ddogfennau lleol a chenedlaethol sydd yn addysgu eraill am ddulliau adferol. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen SORI (Supporting Offenders through Restoration Inside, sydd wedi ei gymeradwyo gan y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol) mewn carchardai, gyda partneriaid megis Cymorth i Ddioddefwyr a’r Gwasanaeth Prawf; rhaglenni ymwybyddiaeth o ddioddefwyr camdrin domestig i droseddwyr, mewn partneriaeth gyda Cymorth i Ferched a Chymorth i Ddioddefwyr, mentora gan droseddwyr i droseddwyr ifanc ac i arbenigwyr iechyd mewn ysbytai i blant. Mae Julia wrth ei bodd yn creu ymyraethau arbennig er mwyn delio gydag anghenion penodol, er enghraifft, gydag ysgolion ac awdurdodau lleol, timoedd sy’n uno gyda’i gilydd, datblygu’r gweithlu, prosesau ynghyngorol cymunedol a gwaith pontio gyda disgyblion ysgol.
Bu Julia yn gydlynydd adferol ac yn bleidiwr dros y gwasanaeth garcharol yn lleol ac yn genedlaethol dros y deuddeg mlynedd diwethaf. Mae hi wedi arwain llu o ymyraethau i ddatblygu dulliau adferol o fewn llywodraethau lleol sy’n cydweithio, diogelwch cymunedol, gwasanaethau plant a chartrefi gofal, ac ymyraethau adferol ar gyfer y teulu cyfan. Mae hi hefyd yn hwyluso ac yn dysgu am sgiliau adferol i wahanol sefydliadau a thimoedd, ac yn cynnig hyfforddiant mewn dulliau adferol egwyddorol o fewn arweinyddiaeth, creu perthnasau a datrys problemau. Bu’n angerddol ynglyn a gweithio ar y cyd ac ar draws sectorau i gydlunio prosiectau ac mae hi’n credu’n gryf mewn cyfranogiad gan cyndroseddwyr, dioddefwyr ac ymyraethau gan ddefnyddwur gwasanaeth.
O ganlyniad i hyn, mae gan Julia bespectif arbennig yn nhermau beth sy’n gweithio mewn partneriaethau a sut i gynllunio adnoddau cynaladwy wrth ymgorffori prosiectau adferol. Cafodd yrfa eclectig defnyddiol, gyda cymwysterau a phrofiad addas mewn gweithio gyda pobl ifanc, dysgu ac addysg gymunedol, iechyd amgylcheddol a chartrefu, gofal bugeiliol, caplan Prifysgol a charchar, gwasanaethau teuluol, gwaith tîm ac arweinyddiaeth.
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi cyfrannu’n fawr yn y cyfryngau tuag at drafod dulliau adferol ac mae hi’n siaradwr gwâdd yn aml mewn cynadleddau. Mae hi’n mwynhau hyn yn fawr. Cafodd Julia ei henwebu ar gyfer y Wobr Ymddiredolaeth Butler a’r Wobr Guardian am fod yn Was Cyhoeddus y flwyddyn oherwydd ei gwaith o fewn y carchar. Mae hi hefyd wedi ennill Gwobr Benyw Catholig y Flwyddyn. Mae hi wedi bod yn lywodraethwr ysgol ers pymtheg mlynedd. Mae hyn wedi creu profiadau gwych sydd yn werthfawr wrth gynllunio ar gyfer yr her a’r posibiliadau o fewn ysgolion, a’r rheiny y maent yn gwasanaethu. Er mwyn cadw ei sgiliau yn fyw, mae Julia yn helpu i arwain grwpiau ieuenctid o fewn yr eglwys a gweithgareddau cerddorol pan mae amser ganddi. Mae hi hefyd yn riant i ddau o blant .

Christine Williams

Christine Williams

Cyfarwyddwr

Mae Christine wedi bod yn frwd am Gyfiawnder Adferol ers deng mlynedd. Mae hi wedi cael ei hyfforddi mewn gwahanol fodelau o ddulliau adferol. Fe ddechreuodd ei hangerdd tuag at y dulliau yma tra’n dysgu mewn coleg addysg uwch. Fe ddatblygodd fodiwlau a dysgodd am secoleg troseddu tra’n ceisio ateb y cwestiwn pam y mae pobl yn troseddu? Yn y modiwlau hefyd fy ddysgodd am sut i drin pobl sydd wedi troseddu.
Rhoddodd y profiadau yma gyfle i Chrstine i fyfyrio am agweddau a gwerthoedd cymdeithasol yn enwedig tuag at y pobl hynny sydd yn troseddu. Cyfraniad allweddol arall tuag at ei diddordeb oedd y cyfle i wahodd oedolion a oedd yn astudio seicoleg troseddu yn ei dosbarthiadau i gymryd rhan mewn rhaglen ymwybyddiaeth o ddioddefwyr yng ngharchar Caerdydd. Fe welodd sut yr oedd rhaglenni megis SORI yn medru bod yn drawsnewidiol, ac ‘roedd cyfrangoiad y myfyrwyr wrth drafod gyda’r dynion wedi newid eu hemosiynau wrth feddwl am eu profiadau hwy fel dioddefwyr. Weithiau, ‘roedd hyn yn eu harwain at feddwl o ddifri am eu hagweddau a’u safbwyntiau am y rheiny sydd yn troseddu.
Seliwyd gyrfa Christine o fewn addysg. Wedi iddi radio mewn Seicoleg a Mathemateg fe ddechreuodd ddysgu mewn ysgolion uwchradd. Teimlai ei bod yn delio gyda ymddygiad heriol yn aml ac nad oedd wedi ei pharatoi ar gyfer hyn ar y cwrs ymarfer dysgu.
Cyflawnodd Christine radd Meistr mewn Addysg gan gyflawni traethawd ymchwil. Yn ystod y cyfnod hwnnw fe ddysgodd darpar athrawon ar gyrsiau B. Ed a TAR, ac fe ddysgodd am ddysgu mewn colegau addysg uwch. Mae hi dal yn dysgu o bryd iw gilydd yn y Brifysgol, yn enwedig am ddefnyddio ymchwil. Dros y blynyddoedd, mae ei gyrfa dysgu wedi bod mewn colegau addysg uwch, ac fel arweinydd pwnc.
Cafodd Christine gyfleoedd i wirfoddoli mewn ysgolion meithrin ac ysgolion cynradd. Bu’n drysorydd yn ei heglwys ers blynyddoedd. Mae’n credu’n gryf bod ei ffydd Gristnogol yn ei chynorthwyo i ddeall agweddau a gwerthoedd dulliau adferol ac mae’n mwynhau myfyrio ar yr her o gymharu syniadau a chredoau.
Daeth profiad SORI a’i gwaith ymchwil at ei gilydd yn 2008 pan fu’n coladu tystiolaeth i werthuso’r rhaglen Ymwybyddiaeth o Gamdrin Domestig i Ddioddefwyr yng ngharchar Caerdydd. ‘Roedd y rhaglen yma ar gyfer tramgwyddwyr a goroeswyr camdrin domestig. Crewyd grwpiau ffocws i werthuso’r rhaglen gyda merched a oedd wedi profi camdrin domestig a oedd wedi cyfranogi ar y cwrs trwy ddod i’r prynhawniau ymweld i adrodd eu hanesion. ‘Roedd yr adborth yma yn amhrisiadwy ac fe’i chynorthwyodd i ddatblygu ei safbwynt bod dulliau adferol yn bwysig iawn er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu clywed yn barchus, mae’n medru bod yn drobwynt i ddioddefwyr a thramgwyddwyr.
Yn ddiweddar, mae Christine wedi bod yn cynorthwyo i wneud ymchwil llenyddol a datblygu dogfennaeth ar gyfer WRAP, yn enwedig ar gyfer ymyraethau i deuluoedd yng nghyd-destun camdrin domestig

Lorna Baldry

Lorna Baldry

Rheolwr Cyflawni Gweithrediadau

Mae Lorna yn Reolwr Busnes a Gweithrediadau i Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru. Bu’n Reolwr Gwasanaeth ar gyfer Consortiwm ar gyfer dulliau Adferol i deuluoedd sy’n dioddef camdrin domestig, rheoli’r rhaglen Dewis i Newid gyda’i harbenigedd fel ymgynghorydd rheoli dysgu.
Cyn ymuno gyda tîm WRAP, a chyn cynorthwyo i sefydlu prosesau llywodraethu, creu polisiau a gweithdrefnau, ‘roedd Lorna yn reolwr ymgysylltu cymdeithasol a chydweithredu cymdeithasol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Tra’n gweithio yno fe greodd Lorna dîm allgymorth cymunedol a gafodd eu hyfforddi yn llawn mewn dulliau adferol. Dyluniodd Lorna a’r tîm ddulliau arbenigol ar gyfer dysgu cymunedol, gyda chymorth aml asiantaethol ar gyfer pobl gydag anghenion cymhleth. Roedd y ddarpariaeth yma yn gwbl adferol. Cafodd rhan o’r prosesau yma eu cynnig i Teuluoedd yn gyntaf a’r Gwasanaethau Ymgysylltu gyda Pobl Ifanc, ysgolion, grwpiau cymunedol a gwahanol elusennau yng Nghaerdydd.
Cafodd Lorna ei hyfforddiant cyntaf fel cyfreithwraig gan iddi gyflawni gradd yn y Gyfraith. Serch hynny, yn ystod y cyfnod yma, fe sylweddolodd mai dysgu oedd am wneud fel gyrfa ac fe ymunodd gyda Coleg Glan Hafren (Coleg Caerdydd a’r Fro nawr) yn 1999. Tray no fel gyflawnodd ei thystysgrif ar gyfer dysgu. Yn ystod ei phymtheg mlynedd o fewn addysg, fe ddysgodd Lorna TGAU, Safon Uwch a rhaglenni galwedigaethol megis Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer swyddogion gweithredol cyfreithiol. Rheolodd y cwricwlwm, y busens a’r gweithredol ar gyfer cyrsiau proffesiynol, yn gweithio gyda’i thîm i wella cyflawniad ac incwm yn ogystal a chynnig profiadau anhepgor ar gyfer y dysgwr a’r cyflogwr.
Yn ystod ei chyfnod fel Rheolwr Busnes a gweithredu, ‘roedd y Coleg yn cael ei ystyried yn ganolfan o ardderchogrwydd ar gyfer y cyrsiau galwedigaethol gan gynnwys y Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer swyddogion gweithredol cyfreithiol, Sefydliad Siartredig Marchnata, City and Guilds cadw llyfrau a chyflogres, Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer datblygu personél a�������r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifo. Yn ystod yr un cyfnod, ‘roedd Lorna yn ysgrifennu deunydd ar gyfer cymwysterau newydd ar gyfer y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol, yn arholwr ar gyfer CBAC ac yn Brif Arholwr ar gyfer y Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer swyddogion gweithredol cyfreithiol.

Tra’n gweithio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a CILEx, fe reolodd Lorna gywaith, ymchwilio, dylunio a chydadeiladu platform e-ddysgu proffesiynol. Golygai hyn bod pobl ar draws y byd yn medru dysgu o bell, hyd yn oed os oedd ganddynt anabledd, gwella cyfleoedd ar gyfer teuluoedd neu i rai a oedd yn ofalwyr.
Fe ymgymerodd Lorna gyda prosiect i ymchwilio, datblygu a rheoli y bartneriaeth aml asiantaethol rhwng coleg addysg uwch a’r Cwrs Sefyliad Siartredig ar gyfer swyddogion gweithredol cyfreithiol . fe weithiodd hyn tryw cydweithio gyda Darwin Gray, Capital Law, STTEPS a Thomas Simon a oedd yn rhoi cyngor cyfreithiol am ddim er mwyn cefnogi dysgwyr Coleg Caerdydd A’r Fro am gyfraith teuluol, cyfraith mewnfudo, dyledion digartrefedd, cyfraith eiddo a chyflogaeth er mwyn cefnogi eu dysgu a’u cadw o fewn addysg.

Leanne Morgan

Leanne Morgan

Cyllid Gwasanaethau Mewnol

Leanne yw’r Rheolwr Cyllid ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru oddi ar fis Tachwedd 2015. Mae hi’n aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Uwch ac yn gyfrifol, felly, am bob rhan o weithgareddau cyllid y sefydliad.

Cyn iddi ymuno â thîm WRAP, roedd Leanne yn Bennaeth Cyllid Coleg Caerdydd a’r Fro. Dechreuodd weithio yng Ngholeg Glan Hafren yn 1993 a bu’n gweithio yn y coleg am 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd ganddi nifer o rolau amrywiol yn yr Adran Gyllid gan godi o fod yn glerc Archebion Prynu i fod yn y pen draw yn Bennaeth Cyllid y coleg cyfunol, Coleg Caerdydd a’r Fro yn 2014.

Yn ystod ei chyfnod yn y coleg, roedd Leanne yn gyfrifol am wahanol elfennau o’r gwaith cyllid, gan gynnwys: rheolwr llinell staff, adran y gyflogres, paratoi cyfrifon rheoli, paratoi cyfrifon diwedd blwyddyn, a chysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Yn ystod y cyfnod hwn, fe wnaeth Leanne astudio ar gyfer cymhwyster AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) a sicrhaodd radd Meistr mewn Arwain a Rheoli.

Anthony Houlston Clark

Anthony Houlston Clark

Rheolwr Perthnasoedd Cleientiaid

Anthony Houlston Clark yw’r Prif Hyfforddwr a’c Ymarferwr gyda WRAP gan gynnig cyngor ar strategaethau datblygu adferol mewn addysg. Mae ganddo naw mlynedd o brofiad adferol mewn cyd-destunau addysgiadol, ac mae’n hyfforddi hyfforddwyr eraill. Cafodd ei hyfforddi mewn nifer o fodelau adferol dros y blynyddoedd diwethaf gan gynnwys dulliau adferol ac egwyddorion, cyfryngu, cynadledda, mentora ieuenctid, cyfathrebu di-drais, ac yn fwy diweddar gwaith teuluol adferol ynd nghyd-destun camdrin domestig. Fe gyflawnodd Anthony ei dystysgrif ôl raddedig mewn “Rheoli Newid Addysgiadol a Rheolaeth.”
Bu Anthony yn dysgu am 24 o flynyddoedd, a hynny’n cynnwys rheoli timoedd addysg yng Nghaerdydd, Essex, Hampshire a Boston, UDA. Er bod ei brofiadau dysgu wedi bod i bob oedran, mae’n arbenigo mewn ysgolion uwchradd ac addysg uwch, ac ymgysylltu cymdeithasol gyda teuluoedd a disgyblion heriol ac sy’n cael eu herio. Mae’n gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o ysgolion ar hyn o bryd ar draws De Cymru er mwyn datblygu arfer dda o ran dulliau adferol gydag athrawon a phlant, a chreu amgylchedd adferol cynaladwy o fewn cymunedau addysgiadol a phartneriaethau lleol.
Mae Anthony hefyd wedi ei hyfforddi i fod yn weithiwr ieuenctid, cwnselydd bugeiliol ac yn annogwr dysgu.
Anthony is also a trained and experienced youth worker, pastoral counsellor, and and learning coach. Fel aseswr Gwobr Dug Caeredin, mae wedi arwain nifer o grwpiau Gwobrau Efydd ac Aura r nifer o alldeithiau. Mae hefyd wedi arwain datblygu cyrsiau y Bac Cymraeg gan gefnogi a herio disgyblion yn yr elfennau gwirfoddol. Mae wedi mwynhau arwain ar deithiau cyfnewid i golegau yn Norwy ers nifer o flynyddoedd.

Lyn Richards

Lyn Richards

Cyfarwyddwr

Ar hyn o bryd mae Lyn yn Swyddog Adferol gydag Ysgol Uwchradd y Dwyrain yng Nghaerdydd. Yn yr ysgol mae Lyn yn trefnu cyfarfodydd adferol sy’n digwydd rhwng y staff a’r disgyblion yn cynnig cyfle i rannu ac i ddeall dull adferol datrys problemau a boddhau anghenion pob person.

Roedd Lyn yn was sifil a gafodd ddyrchafiad yn swyddog gweithredol. Oddi ar iddi ymddeol yn 1996 mae wedi ymgymryd â rolau gwirfoddol gwahanol. Yn 2009, cwblhaodd Lyn radd MA ym Mhrifysgol Rhydychen mewn Astudiaethau Menywod a hynny wedi iddi ddilyn cwrs sylfaen ym Mhrifysgol Caerdydd ar Fenywod i mewn i Fywyd Cyhoeddus a Menywod i mewn i Reoli.

Mae Lyn yn wirfoddolwr gyda chymorth i ddioddefwyr ers 10 mlynedd ac mae wedi cefnogi dioddefwyr yn y gwasanaethau ar gyfer tystion [mynd i’r llys] a’r gwasanaeth ymweld. Bu Lyn yn rhoi cymorth gyda throseddau difrifol, gan gynnwys llofruddio, lladdiad, cam-drin hiliol, cam-drin rhywiol, cam-drin yn y cartref, ymddygiad gwrthgymdeithasol a phobl ifanc a oedd wedi’u bwlio. Roedd rhan o’r cymorth yn cynnwys gofalu am y teulu cyfan gan fod effaith bellgyrhaeddol troseddu yn mynnu dealltwriaeth ddwys – roedd Lyn yn gallu cynnig hyn yn rhan o’i gwybodaeth a’i hyfforddiant gweithredu adferol.

Yng Ngharchar Caerdydd roedd Lyn yn diwtor gyda’r tîm adferol yn cefnogi troseddwyr a oedd yn cymryd rhan yng nghwrs SORI [Supporting Offenders Restoration Inside]. Bu Lyn yn gweithio’n agos gyda throseddwyr troseddau difrifol yn eu helpu i ddelio ag effaith eu troseddau ar eu teuluoedd a’u dioddefwyr.

Mae Lyn yn gweithio gyda throseddwyr ifanc yn rhan o Dîm Triage gyda Heddlu Caerdydd ac Academi Cyfryngau Caerdydd – yn defnyddio gweithredu adferol ac yn trefnu cyfarfodydd adferol rhwng y dioddefwr a’r troseddwr.

Bu Lyn yn gweithio gyda’r Prosiect Menywod yn Gwneud Gwahaniaeth lle y bu’n cefnogi ac yn mentora menywod o bob cefndir: menywod sy’n ffoaduriaid, ceiswyr lloches, a menywod â’u hunan-barch yn isel gan eu hannog i ddychwelyd i’r gweithle, i’w cymdeithas ac i’w hastudiaethau addysgol. Fe wnaeth Lyn drefnu ymweliadau gyda Chynllun Cyfnewid y Cyngor Prydeinig pan fyddai ymwelwyr o’r Aifft, yr Iorddonen ac Iran yn dod i’r Deyrnas Unedig.
Mae tystysgrif achrediad Agored Cymru gan Lyn yn rhan o’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd. Mae hi’n cefnogi’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ac aeth i Ysgol Greenhill a defnyddio gweithredu adferol i helpu pobl ifanc i ddeall effaith eu hymddygiad ar bobl eraill.

Oddi ar 2014 mae Lyn yn wirfoddolwr prysur a bob wythnos bydd yn cefnogi’r bobl fydd yn galw Survivors Trust.

Mae Lyn wedi ymgysylltu â gweithredu adferol oddi ar 2005 a’i hamcan a’i nod yw cefnogi a helpu pobl eraill i ddeall yn well sut gall gweithredu adferol ddarparu ar gyfer eu hanghenion a boddhau’r anghenion hynny.

Tammi Owen

Tammi Owen

Uwch Ymarferydd (Achosion Sensitif a Chymhleth)

Mae Tammi wedi bod yn gweithio gyda WRAP ers Hydref 2014 fel gweithredwraig, rheolwr prosiect a hyfforddwr arbenigol. Mae wedi bod yn gweithio fel rheolwr prosiect trwy WRAP mewn partneriaeth gyda Cefnogaeth i ddioddefwyr a chwmni Atebion Adferol ar gyfer peilot mewn cydweithrediad gyda’r Llys Brenhinol yng Nghaerdydd. Mae Tammi hefyd yn gweithio fel rhan o dîm mewn partneriaeth o fewn Caerdydd a’r Fro gyda’r Gwasanaeth Gymorth Teuluol Integreiddiedig i gynnig cymorth adferol i deuluoedd sydd yn dioddef oherwydd camdrin domestig. Enw’r gwasanaeth yma yw Dewisiadau ar gyfer Newid. Mae Tammi wedi ei hyfforddi ac yn brofiadol mewn nifer o fodelau adferol, gan gychwyn gyda’r rhaglen Ymwybyddiaeth Dioddefwyr Adferol yng ngharchar Caerdydd yn 2007.
Treuliodd Tammi y 28 o glynyddoedd diwethaf mewn nifer o broffesiynau sy’n cynnig cymorth. Fel Sylfaen i’w gwaith, fe ddechreuodd fel Gweithiwr Cymdeithasol ar gyfer Problemau Meddyliol, ac yna’n Gwnselydd ar gyfer Camddefnyddio Toddyddion. Erbyn 2005, ‘roedd yn Seicotherapydd ac yn therapydd galar cynhleth ar gyfer Tîm Gofal Cruse. Mae hi hefyd yn hypnotherapydd trwyddedig.

Yn 2006, cafodd Tammi ei chyflogi gan y Bartneriaeth Bro Saff fel eiriolydd annibynol camdrin domestig. ‘Roedd yn gweithredu o ran y dioddefer trwy’r System Cyfiawnder Droseddol. Yn ystod ei hamser gyda Atal y Fro (Cymorth i Ferched y Fro cyn hynny), gweithiodd Tammi mewn partneriaeth gyda’r Gwasanaeth Brawf er mwyn hyrwyddo’r rhaglen camdrin domestig integreiddiedig ar gyfer tramgwyddwyr gwrywaidd yn y gymuned. Yn ystod yr un cyfnod, bu Tammi’n helpu i ddylunio sesiynau arbenigol ar gyfer cyrsiau i droseddwyr difrifol o fewn carchar Caerdydd. ‘Rioedd y sesiynau yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth am gamdrin domestig i dramgwyddwyr a dioddefwyr. Gyda cymorth ei chydweithiwr Max Chadwick, fe gydysgrifennodd rhaglen ar gyfer Grwpiau Dynion yn ogystal a chwrs NVQ lefel 3 ar gyfer hyfforddi’r hyfforddwyr a oedd yn cael ei achredu trwy Goleg Brenhinol Athrawon.

Vincent Sanderson

Vincent Sanderson

Hyfforddwr / Ymarferwr

Mae Vincent wedi ei hyfforddi i fod yn athro ysgol uwchradd ac yn hyfforddwr adferol. Erbyn hyn, mae wedi bod yn gweithio fel hyfforddwr a gweithredwr adferol ers pedair mlynedd ac mae’n arbenigo mewn dulliau adferol o fewn ysgolion. Yn ogystal a hyn, mae’n medru cynnig ei wasanaeth o fewn y gwasanaeth troseddu ar gyfer pobl ifanc ac ymddygiad anghymdeithasol. Treuliodd Vince nifer o flynyddoedd o fewn y Gwasaaneth Troseddu ar gyfer Pobl Ifanc, bu’n gofalu am nifer helaeth o bobl ifanc tra’n gweithio mewn modd adferol gyda pob un ohonynt yn unigol. Trwy gydol ei gyfnod gyda’r Gwasanaeth Troseddu, fe hwylusodd nifer o gyfarfodydd adferol rhwng pobl ifanc a dioddefwyr y troseddau, pobl ifanc a’u teuluoedd a hefyd problemau o fewn y gymdogaeth. Cafodd Vince y cyfle hefyd i weithio am dri mis fel Swyddog Cefnogi Dioddefwyr. Rhoddodd hyn y cyfle iddo i weithio’n agos gyda dioddfwyr gweithredoedd troseddol ac ymddygiad anghymdeithasol gan eu cefnogi trwy’r broses adferol.

Jessica  O'Brien

LinkedInTwitter

Jessica O'Brien

Gweinyddwr

Dechreuodd Jess weithio yn wirfoddol gyda ni yng Ngorffennaf 2015 ac roedd hi’n awyddus i gael bod yn rhan o’r sefydliad. Mae wedi’i chyflogi gan WRAP yn rhan-amser oddi ar fis Medi 2015 yn Weinyddwr Prosesau Hyfforddi.

Oddi ar fis Mawrth 2017, Jess yw ein Gweinyddwr amser llawn. Mae’n cyflawni dyletswyddau gweinyddol cyffredinol gan gynnwys trefnu a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd a chynorthwyo â’r gwaith cynllunio digwyddiadau. Mae Jess yn cyfrannu hefyd at ofynion adrodd WRAP drwy goladu’r wybodaeth a y bydd ein hyfforddeion yn ei derbyn. Yn ogystal, mae Jess yn gyfrifol am gynnal ein cronfa ddata. Mae Jess yn brysur iawn yn gweinyddu ein cyfathrebu ar gyfryngau cymdeithasol.

Pan oedd yn gweithio’n rhan-amser gyda WRAP, roedd Jess hefyd yn Rheolwr Adwerthu amser llawn yn un o siopau enwog y stryd fawr yng nghanol dinas Caerdydd. Bu’n gweithio i’r cwmni hwn am 5 mlynedd lle cafodd ei doniau eu cydnabod a chododd yn gyflym i fod yn aelod o’r tîm rheoli wedi chwe mis yn unig yn gynorthwyydd gwerthiant. Daeth yn Rheolwr Siop ym mis Mai 2015.

Mae Jess wedi gweithio hefyd gyda Jane Hutt AC lle roedd yn intern am flwyddyn a hanner. Yno profodd beth oedd gweithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Buodd yn cynorthwyo i ysgrifennu llythyrau ac e-byst i etholaeth yr Aelod Cynulliad (Bro Morgannwg), yn ymchwilio gwybodaeth ar gyfer rheolwr y swyddfa, yn trefnu system ffeilio’r gwaith achos ac yn cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a fyddai’n codi. Am gyfnod byr, bu’n gwneud gwaith yr ysgrifennydd dyddiadur yn ymateb i wahoddiadau i gyfarfodydd/digwyddiadau a rheoli’r dyddiadur.

Mae gradd BA mewn Cyfathrebiadau Cyfryngol gan Jess o Brifysgol De Cymru. Enillodd radd 2:1 yno gyda’i thraethawd hir yn archwilio i sêr y cyfryngau yn cefnogi nwyddau mewn hysbysebion.

Denise Davies

Denise Davies

Swyddog Cadw Cyfrifon a Chyflogau

Ar hyn o bryd mae Denise yn gweithio yn berson cysylltiol gyda Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru yn gweithredu’r Gyflogres ac yn cadw’r cyfrifon. Yn ogystal â’r rôl hon mae Denise yn hunan-gyflogedig ac yn rhedeg ei busnes ei hunan yn cadw cyfrifon ar gyfer busnesau bach ac mae wedi rhedeg y busnes hwn yn llwyddiannus am y 18 mlynedd ddiwethaf.
Tan fis Mehefin 2015 roedd Denise yn gweithio yn ddarlithydd i Goleg Caerdydd a’r Fro yn rhan o dîm AAT ond roedd hefyd yn addysgu cyrsiau rhan-amser ychwanegol mewn Cadw Cyfrifon â’r Llaw ac â Chyfrifiadur / Cyflogres â’r Llaw ac â Chyfrifiadur. Parhaoedd y rôl hon am 13 o flynyddoedd, roedd yn rôl a gyflwynwyd iddi o ganlyniad i’w phrofiad yn rhedeg pecynnau Sage Accounting ar gyfer ei chleientiaid. Pan ddechreuodd y rôl hon doedd dim profiad o gwbl ganddi o addysgu, felly daliodd ar y cyfle a mynd at gorff dyfarnu y cyrsiau roedd hi yn eu haddysgu ac ymgymryd â rôl ychwanegol yn safoni papurau arholiadau OCR. Roedd y profiad yma yn werthfawr er mwyn cyflawni’r cyrsiau yn llwyddiannus. Cwblhaodd Denise ei Thystysgrif Addysg yn llwyddiannus ym Mhrifysgol Casnewydd er mwyn datblygu ei sgiliau addysgu.
Yn 6 oed, unig uchelgais Denise oedd bod yn nyrs ac felly dechreuodd ei gyrfa mewn nyrsio cyffredinol wedi iddi gwblhau ei hyfforddiant 3-blynedd yn llwyddiannus yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig yn 1985 yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd. O’r flwyddyn honno tan 2004 bu Denise yn gweithio mewn gwahanol adrannau o fewn y GIG gan gynnwys llawfeddygaeth a meddygaeth gyffredinol, ond treuliai’r rhan fwyaf o’i hamser yn nyrsio pobl ag afiechyd angheuol drwy weithio yn staff-nyrs am un flynedd ar ddeg yn hosbis Marie Curie ym Mhenarth. Roedd ei phrofiad hefyd yn cynnwys gweithio yn staff-nyrs asiantaeth mewn gwahanol gartrefi gofal yn Portsmouth a Chaerdydd.
Drwy ddefnyddio’r sgiliau hyn yn nyrs a gweithio mewn amgylchedd clinigol, daeth cyfle i deithio yn y gymuned yn cyflawni cyrsiau Rheoli Heintiau i nyrsys ardal a gofalwyr mewn cartrefi gofal ac mewn meddygfeydd yng Nghaerdydd a’r Fro a’r cyffiniau. Cafodd y cyrsiau hyn eu gweinyddu drwy Goleg Caerdydd a’r Fro o tua 2001-2003.
Ar hyn o bryd mae Denise yn ymwneud â darparu cyrsiau Cymorth Cyntaf ar gyfer Cyngor Caerdydd yn rhan o addysg i oedolion ond buodd hi’n darparu’r cyrsiau hyn am y saith mlynedd ddiwethaf drwy sefydliad gwirfoddol. Mae Denise wedi darparu hyfforddiant cymorth cyntaf i bobl ifanc o gefndiroedd anodd sydd â rhai problemau ymddygiadol drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. Er i’r profiad fod yn heriol, eto i gyd roedd yn werthfawr dros ben, yn grymuso pobl ifanc drwy roi sgìl gwerthfawr iddyn nhw a fyddai yn eu galluogi i achub bywyd ond hefyd a fyddai yn eu helpu i fagu’r hyder i gyfathrebu ac i ddangos caredigrwydd a thosturi tuag at bobl eraill mewn angen.
Yn ystod yr amser y bu Denise yn gweithio yn nyrs broffesiynol ac yn ddarlithydd, rhoddodd gynnig ar lawer o swyddi amrywiol gan gynnwys stacio silffoedd mewn adwerthu, gwerthu dros y ffôn ar gyfer cwmni gosod lloriau, gwasanaeth gwybodaeth dros y ffôn i gyflenwyr inc ar gyfer argraffyddion, darparu gwasanaeth gwarchod cŵn, a chynnig gwasanaeth glanhau hyd yn oed.

Shelley  Farr

Shelley Farr

Cyfarwyddwr

Mae gan Shelley brofiad helaeth o weithio gyda cyn-droseddwyr o fewn y ygymuned ac mae hi wedi ei hyfforddi yn ddiweddar fel ymarferydd adferol.
Yn fwy diweddar, bu’n gweithio gyda cyn-droseddwyr iw cynorthwyo i ailintegreiddio i’r gymdeithas. Mae’r gwaith yn cynnwys cynorthwyo i ddelio â budd-daliadau, cartrefu, camddefnyddio toddyddion, iechyd meddyliol, addysg a gwaith.

Cyn hynny, bu Shelley yn gweithio gyda’r Heddlu a Gwasanaethau Cymdeithasol ar brosiectau osgoi troseddu mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio i ddisgyblion. Advanced Practitioner

Ted Shiress

Ted Shiress

Gwirfoddolwr / Cyfarwyddwr

 chefndir mewn newyddiaduriaeth a siarad cyhoeddus, dechreuodd Ted wirfoddoli i WRAP yn 2016. Mae arbenigedd gan Ted ym maes hygyrchedd yn ogystal â’r cefndir hwn ynghyd â’r ffaith bod parlys yr ymennydd arno ac iddo fod ar wahanol baneli anabledd. Un o’r tasgau sydd gan Ted yw ymgymryd ag adolygiad o’n deunyddiau hyfforddi o ran pa mor addas y maen nhw ar gyfer plant ag anableddau, a diweddaru’r deunyddiau hyn. Ei nod yw sicrhau eu bod yn gynhwysol yn hytrach nag yn cau allan, gan ddod i ddeall sut y gall plant ag anabledd a phlant heb anabledd chwarae a dysgu gyda’i gilydd gan ein bod ni ym Mhartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn credu y bydd hynny’n cyflawni mwy.

Mae Ted yn ysgrifennwr profiadol sydd wedi astudio Iaith a Chyfathrebu ac sydd wedi cael ei waith wedi’i gyhoeddi mewn gwahanol gylchgronau. Mae’n blogio ar faterion cyfoes ac ar ei brofiadau ei hun ar gyfer Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru gan roi ei safbwynt ei hun ar faterion a themâu adferol. I’n helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach, mae’n hanfodol bod amrywiaeth o wahanol leisiau gennym ac mae Ted yn un ohonynt yn ddi-os. Gall rhannu ei straeon am y rhwystrau mae e’n eu hwynebu gan ei fod yn berson ag anabledd, helpu llawer o bobl i ehangu eu persbectif ar gymdeithas. Mae hyn yn greiddiol i ymagedd meddwl Gweithredu Adferol.

Mae Ted wedi gweithio gyda chyfrifiaduron erioed ac wedi astudio TGCh i Safon U ac mae’n cadw ei we-bresenoldeb wedi’i ddiweddaru bob amser; mae’r sgiliau hyn yn hanfodol er mwyn rhoi lle blaen i WRAP o ran ei bresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a sut i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Weithiau hefyd mae e’n diweddaru ein Trydar ac, o gofio ei fod yn gomedïwr sy’n perfformio i gynulleidfaoedd byw, mae’n fraint rydym yn gobeithio na fyddwn yn ei difaru rywbryd.

Rob Larkins

Rob Larkins

Cyfarwyddwr

Rob yw Prif Weithredwr Vision 21 / Cyfle Cymru, elusen a menter gymdeithasol wedi’i lleoli yng Nghaerdydd sy’n darparu hyfforddiant galwedigaethol i oedolion sydd ag anghenion dysgu. Cyn Vision 21 / Cyfle Cymru bu’n gweithio yng Ngholeg Glan Hafren yn Gyfarwyddwr Cyllid, yn Bennaeth Cynorthwyol ac, am y tair blynedd olaf, yn Bennaeth Dros Dro. Pan unodd y Coleg â Choleg y Barri i gael dod yn Goleg Caerdydd a’r Fro, penderfynodd ei bod yn bryd iddo newid byd, ac ymgymhwysodd yn athro a chael swydd maes o law gyda Vision 21 / Cyfle Cymru.
Mae gradd gan Rob mewn Economeg, mae’n gyfrifydd cymwysedig ac mae cymhwyster athro TAR ganddo. Mae e wedi dysgu ar gyrsiau cyfrifyddu, ac weithiau bydd yn dal i addysgu myfyrwyr sydd ag anghenion dysgu, ac mae wedi addysgu mathemateg i bobl sy’n trin gwallt! Mae e hefyd yn llywodraethwr yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed. Mae e’n rhedwr brwd, er nad yn un cyflym iawn; mae e’n mwynhau teithio, bod yn yr awyr agored, natur, cadwraeth a bod gyda’i deulu. Roedd yn arfer bod yn ddilynwr pêl-droed ond fe wnaeth aflwyddiant Leeds United roi terfyn ar hynny.

Rachie Williams

Rachie Williams

CYFARWYDDWR

Yn fwyaf diweddar bu Rachie yn astudio ym Mhrifysgol Morgannwg lle yr enillodd MSc mewn Chwarae a Chwarae Therapiwtig. Mae profiad helaeth ganddi gyda phlant a hithau’n gwirfoddoli gyda Barnardo’s, Bryn y Berwyn a PAWB Wales drwy gyfrwng chwarae.

Mae Rachie wedi goresgyn cam-drin rhywiol. Mae hi am i bawb sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc fagu dealltwriaeth o ran yr ymddygiad annormal a ddangosir o ganlyniad i’r math yma o gam-drin.

Mae hi’n awyddus i weld y bobl hynny sy’n dioddef neu sydd wedi goresgyn cam-drin rhywiol yn prosesu’r trawma hwn mor fuan â phosib ym more oes, i’w helpu i gael gwireddu eu potensial llawn a chael eu hysbrydoli ar gyfer y dyfodol.

Mae Rachie yn newydd i rôl cyfarwyddwr ac wedi’i hysbrydoli gan werthoedd Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru.