Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

O fewn dwy sesiwn, toedd Tammi nid yn unig wedi gallu fy helpu i adnabod fy mannau gwan ond hefyd roedd wedi rhoi strategaethau i mi gael ymdopi â fy nheimladau ar y ffordd.

Athro yn cymryd rhan yn ein rhaglen lles ysgolion

Gweithio gydag asiantaeth arall

Fe wnaeth darparwr cyfiawnder troseddol gysylltu â Tammi, ein Uwch Ymarferwr ar gyfer Achosion Sensitif a Chymhleth, iddi gael cwrdd ag un o’u defnyddwyr gwasanaethau.

Roedd y person yma am gyfarfod ag unigolyn roedd wedi’i niweidio i ymddiheuro oherwydd nid oedd y person yn gallu gwneud hynny ar y pryd y gwnaed y niwed am nad oedd yn iach yn emosiynol.

Roedd Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru wedi darparu hyfforddiant ymarferwyr a chynadledda adferol o’r blaen i’r gweithiwr proffesiynol oedd yn gwneud y cyfeirio yma. Roedd hyn yn golygu eu bod yn gallu cydweithio gyda ni a magu profiad drwy arsylwi ein hymarferwr yn arwain. Bydd hyn yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus pobl byddwn yn eu hyfforddi a fydd yn dod â’r wybodaeth a’r profiad angenrheidiol. Yn ogystal, bydd yn sicrhau diogelwch i ddefnyddwyr y gwasanaethau gan y gallwn fonitro ac arsylwi a dangos yr arferion gorau. Mae’r arfer o gydweithio yn rhan allweddol o werthoedd adferol a chydweithredol ein cwmni ac yn aml bydd hyn yn arwain at lwybrau cyfeiriol.

Cyfarfu staff Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru â’r asiantaeth gyfeiriol er mwyn trafod yr achos, siarad drwy unrhyw broblemau cysylltiedig a throsglwyddo asesiad risg cyfredol.  

Yna fe wnaeth ein staff a’r person cyfeiriol asesiad risg cychwynnol ar y cyd â’r person a oedd am gymryd rhan yn y broses adferol. Fe wnaeth hyn ei galluogi i ddisgrifio beth ddigwyddodd o’i safbwynt hi a’r rhesymau pam nad oedd yn gallu ymddiheuro. Nid oedd hi’n teimlo y gallai ymddiheuro ar y pryd y gwnaeth hi niwed gan fod llawer o bryderon ganddi o ran ei hiechyd a, gan fod yr achos yn mynd drwy’r system cyfiawnder troseddol, cafodd ei chynghori gan ei chyfreithiwr i beidio â siarad â’r person a gafodd y niwed nac i gyfaddef ei bod yn euog mewn unrhyw ffordd.   

Dwedodd yr unigolyn wrth ein hymarferwr bod ei heuogrwydd o ran yr hyn ddigwyddodd yn ei phoeni’n ddirfawr, a bod ‘ceisio meddwl am ffyrdd i ymddiheuro wedi mynd yn obsesiwn; roeddwn hyd yn oed wedi meddwl ceisio dod o hyd i’r person drwy Facebook jyst i mi gael dweud pa mor flin roeddwn’. 

Yn y cyfarfod hwn rhwng yr ymarferwr a’r defnyddiwr gwasanaethau, fe wnaeth ein hymarferwr siarad am yr hyn yw gweithredu adferol, gan esbonio’r prif egwyddorion rydym yn eu harfer yn sicr (adfer, gwirfoddoli, bod yn ddi-duedd, diogelwch, hygyrchedd, parch) a’r mathau o wasanaethau y gallwn eu cynnig (cyfarfod 1-1 â’r bobl a effeithiwyd gan yr hyn ddigwyddodd, cyfryngu ‘gwennol’, gohebiaeth ysgrifenedig). 

Fe wnaeth ein hymarferwr a’r cydweithiwr oedd newydd ei hyfforddi siarad drwy’r cwestiynau adferol a pha rai fyddai’r camau nesaf. Cytunwyd y byddai ein hymarferwr yn cyfarfod â’r defnyddiwr gwasanaethau eto er mwyn ei pharatoi ar gyfer y cyfarfod adferol wyneb-yn-wyneb cyhyd ag y byddai’r parti arall yn cytuno ac y byddai’r cydweithiwr yn cysylltu â’r parti arall.  

Oherwydd bod cymaint o anghenion y defnyddiwr gwasanaethau yma heb eu boddhau, trefnwyd pecyn cymorth drwy’r asiantaeth gyfeiriol wedi’r cyfarfod gan gynnwys cynghori 1-1, cyfeirio i’r meddyg a chymorth gyda budd-daliadau. Cytunwyd ar y pryd, oherwydd faint o gymorth a chefnogaeth ychwanegol roedd eu hangen ar gyfer yr unigolyn yma, na fyddai cyfarfod wyneb-yn-wyneb yn addas ond yr hoffai anfon llythyr yn ymddiheuro drwy’r Gwasanaeth Prawf, gan ddefnyddio’r cwestiynau adferol yn ganllaw, i esbonio o’i safbwynt unigryw hithau yr hyn ddigwyddodd a sut roedd hi am ymddiheuro am y niwed a achoswyd ganddi. Roedd y defnyddiwr gwasanaethau yn teimlo ei bod yn bwysig rhannu â’r person roedd hi wedi’i niweidio, ei bod oherwydd y digwyddiad hwn wedi mynd i’r afael â’i phroblem yn cam-drin sylweddau, ei bod wedi derbyn mai ei bai hi yn unig oedd yr hyn wnaeth hi a’i bod am sicrhau na fydd yn peri niwed i berson arall yn y dyfodol.

Nôl i Astudiaeth Achos