Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Diolch i chi – fe wnaethoch greu amgylchedd diogel ar gyfer trafodaeth.

Cyfranogwr hyfforddiant ymarfer

Lleihau Gwrthdaro yn y Gweithle

Mae gwrthdaro yn rhan naturiol o ryngweithio dynol ond mae angen i ni ei ddeall pan fydd yn codi a gwybod sut i ddelio â fe er mwyn diogelu lles, enw da a chydweithredu.

Gall fod gwrthdaro yn unrhyw gyd-destun lle y daw pobl at ei gilydd, yn bersonol, dros y ffôn, ar e-bost, ar y cyfryngau cymdeithasol neu drwy unrhyw fath arall o ryngweithio.

Ni fydd rhaid i wrthdaro fod yn beth niweidiol bob amser, er y gall ar ei waethaf, o’i drin yn gywir, arwain at ymwahanu parchus ac, ar ei orau, gall fod yn gyfle i ddysgu a thyfu.

Drwy weithredu’n adferol ym mhopeth a wnawn, gallwn baratoi i gynnig ac i dderbyn her gefnogol gan gydweithwyr, cleientiaid, dysgwyr neu gyfranogwyr gwasanaeth. 

Amcanion

Beth fydd yn cael ei drafod yn y cwrs hwn?

  • Gwrthdaro
  • Ymddygiad a pherthnasau.
  • Sgiliau gwrando
  • Anghenion
  • Cyflwyniad i gyfathrebu adferol

Manylion

Gall y cwrs byr hwn helpu unigolion a sefydliadau i ddechrau meddwl a gweithredu’n adferol. Gall hyn eu helpu i gyfathrebu’n barchus a deall pam y gallai pobl eraill gyfathrebu yn y ffyrdd y gwnân nhw, gan alluogi cyfle i ymateb yn briodol.  

Gall yr agwedd yma wella’r perthnasoedd yn y gweithle, lleihau salwch, cynyddu nifer y cleientiaid a chodi lefel boddhad y cleientiaid. 

Ble a Phryd

Gallwn drefnu gyda chi i redeg y cwrs hwn yn eich man gwaith neu mewn lleoliad yn y gymuned i foddhau eich anghenion. Bydd angen hanner diwrnod llawn i gael cwblhau’r uned astudio hon. Mae’n bosib rhedeg y cwrs dros gyfnod o wythnosau os oes grŵp gennych a fydd am astudio yn y ffordd hon.