Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Cwrs gwirioneddol ddiddorol a oedd wedi ennyn fy niddordeb a gwneud i mi feddwl. Byddaf fel arfer yn dod o gyrsiau yn teimlo’n rhwystredig ac yn meddwl 'dyna wastraff amser’. Ond y tro hwn roeddwn yn gallu gweld yn union sut a pham roedd yn berthnasol.

Cyfranogwr yn yr hyfforddiant o Wasanaeth Tân De Cymru

Ymwybyddiaeth Adferol ac Ymarfer Cylchoedd

Mae’r uned cymhwyster Agored Cymru yma yn codi ymwybyddiaeth o ddulliau adferol, arferion cylchoedd a sut gallwch eu defnyddio yn eich gwaith a’ch bywyd.

Mae gweithredu adferol yn ethos ac yn gronfa werthoedd ar gyfer gweithio gyda phobl yn hytrach na gweithio atyn nhw neu iddyn nhw. Y nod yw adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd. Mae bod yn adferol yn golygu credu mai’r ffordd orau i wneud penderfyniadau neu i ddatrys gwrthdaro yw drwy gael y bobl y bydd y pethau hyn yn effeithio fwyaf arnyn nhw’n uniongyrchol i’w datrys eu hunain. Bydd y sgiliau’n cynnwys technegau cyfiawnder adferol mwy ffurfiol megis cynadledda, ond a fydd yn ymestyn i gynnwys ymarferion syml mewn ymgysylltu, ymyrryd cynnar, atal ac ymateb. 

Mae tystiolaeth yn dangos yn gyson y gellir defnyddio gweithredu adferol yn llwyddiannus i gael mynd i’r afael ag ystod eang o anghenion a blaenoriaethau strategol mewn meysydd allweddol gan gynnwys cyfiawnder troseddol, addysg, cymunedau, gwasanaethau plant a gofal cymdeithasol.

 

Amcanion

Beth fydd cynnwys y cwrs hwn?

  • Diben, gwerthoedd ac egwyddorion gweithredu adferol
  • Themâu, damcaniaethau a gwerthoedd sy’n goleuo gweithredu adferol
  • Defnyddio technegau ac arferion adferol allweddol
  • Sut i ddefnyddio cylchoedd adferol yn eich rôl chi eich hunan
  • Sut gall Gweithredu Adferol gael ei ddefnyddio yn eich amgylchedd gwaith

 

Manylion

Mae dysgu gyda W.R.A.P. yn ddysgu drwy brofiadau; ceir llawer o weithgaredd a bydd yr hyfforddwr yn hwyluso rhannu arferion a gwybodaeth ymhlith y rheiny fydd yn dod i’r hyfforddiant.

Bydd angen i chi ddod yn barod i gymryd rhan fel y gall pawb rannu yn y profiad dysgu gorau.

Mae’n bosib paru’r uned hon ag uned ddilynol – cyfarfodydd a sgyrsiau adferol i arwain at Ddyfarniad Agored Cymru mewn Gweithredu Adferol. Mae’r cymhwyster hwn ar gael oddi wrth Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru.

Os gwnaethoch gwblhau diwrnodau 1 a 2 ein hyfforddiant yn ystod y 4 blynedd ddiwethaf, gallech fod yn gymwys ar gyfer ein rhaglen ddiweddaru er mwyn cael eich cymhwyster yn gyflymach.  

 

Ble a Phryd

Gallwn drefnu gyda chi i redeg y cwrs hwn yn eich man gwaith neu mewn lleoliad yn y gymuned i foddhau eich anghenion. Bydd angen 2 ddiwrnod llawn i gael cwblhau’r uned astudio hon. Mae’n bosib rhedeg y cwrs dros gyfnod o wythnosau os oes grŵp gennych a fydd am astudio yn y ffordd hon.