Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Fe wnes i ymddiried ynddyn nhw ac fe wnaethon nhw wrando.

Cyfranogwr y gwasanaeth

Am Gweithredu Adferol

Mae gweithredu adferol yn gronfa sy’n seiliedig ar ethos ac ar werth ar gyfer gweithio gyda phobl yn hytrach nag atyn nhw neu iddyn nhw. Mae’n annog agwedd meddwl cyson a chronfa o werthoedd sydd wedi’u plannu’n llwyddiannus ac y gellir eu cynnal, gan alluogi i newid diwylliannol ddigwydd.

Y nod yw adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd. Mae bod yn adferol yn golygu mai’r ffordd orau i wneud penderfyniadau ac i ddatrys gwrthdaro yw gadael i’r bobl syn cael eu heffeithio’n fwyaf uniongyrchol wneud y gwaith penderfynu a datrys. Drwy weithio’n adferol rydym yn gweithio gyda phobl yn hytrach nag yn gweithio atyn nhw neu iddyn nhw. Mae gweithredu adferol yn cynnwys ymyrryd, atal ac ymateb cynnar ynghyd â ffocws ar atebolrwydd a chyfrifoldeb, bod yn agored, bod â pharch y naill at y llall, a chynhwysiad.

Ein Gweledigaeth a’n Gwerthoedd

Ein gweledigaeth yw pawb yn byw’n adferol a’n cenhadeth yw ysbrydoli newid gyda’n gilydd, a gweithredu’n adferol.

Mae ein Gwerthoedd yn dylanwadu ar ein hymddygiad busnes ac yn cynnwys:

  • defnyddio gweithredu adferol yn ein gweithrediadau o ddydd i ddydd
  • perchnogi problemau, datblygu atebion real penodol
  • rhoi’r unigolyn yng nghanol yr ateb 
  • gweithio’n gydweithredol gyda sefydliadau ac asiantaethau perthnasol eraill lle bynnag y bydd hynny’n bosib 
  • modelu gweithredu adferol mewn gwaith bob dydd, yn fewnol a gyda phartneriaid a rhanddeiliaid. 

Mae Partneriaeth Gweithredu Aderfol Cymru yn cadw egwyddorion adferol a chydweithredol ac yn gweithredu yn unol â safonau ansawdd Cyngor Cyfiawnder Adferol.

Polisi Canslo

Os bydd angen i chi ganslo cwrs hyfforddi, bydd angen tâl arnom o ran paratoi’r cwrs ac unrhyw adnoddau a gynhyrchwyd. Bydd canslo hwyr yn ei gwneud yn anodd i gael hyd i gyfleoedd hyfforddi arall ar gyfer aelodau ein tîm a bydd angen i ni rannu’r cyfrifoldeb gyda chi er mwyn lliniaru’r golled hon. Os byddwch yn canslo ar unrhyw bryd wedi i chi arwyddo’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth, bydd y swm canlynol yn daladwy:

Amser canslo

Swm sy’n daladwy

Yn dilyn arwyddo’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth

10% o’r arian a fydd yn weddill

O fewn 30 diwrnod i’r dyddiad cyflawni cytunedig

50%

O fewn 14 diwrnod i’r dyddiad cyflawni cytunedig

100%

 

Hoffech chi ymuno â ni?

I gael rhagor o wybodaeth am weithio gyda WRAP, cysylltwch â ni.

boxout1

Mae llawer o ffyrdd i unigolion a sefydliadau gael bod yn rhan o Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru neu i weithio gyda ni.

boxout1

Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn Gyflogwr Cyflog Byw