Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Fy Ngweithredu Adferol – Gwneud fi yn hyfforddwr ac yn ymarferydd gwell

Dros y flwyddyn ddiwethaf, gofynnwyd i mi gyflawni hyfforddiant yn sôn am ACEs (Profiadau Plentyndod Anffafriol), ac er bod y pwnc yn un anodd roedd y cyfle yn fraint.

Pan oeddwn yn dysgu am ACEs, sylweddolais i mi brofi pedwar ohonynt yn ystod fy mhlentyndod innau. Gwnaeth i mi fyfyrio ar sut y gwnaeth hynny effeithio arnaf a sylweddolais fy mod wedi fy mendithio drwy fod â sawl perthynas gref ag oedolion a oedd yn enghreifftiau gwych, a’m mam oedd un ohonyn nhw.

Mae Gweithredu Adferol wedi fy helpu a’m herio i fod yr hyn y gallaf fod, gan wybod nad ydw i’n berffaith a’i bod yn anochel y byddaf yn gwneud camgymeriadau. Fy her yw derbyn y camgymeriadau hyn, bod yn onest yn eu cylch, ymddiheuro am unrhyw ddrwg y gallwn fod wedi’i achosi a’m hannog i adfer y drwg yna.

Oherwydd hyn, dw i ddim yn anwybyddu fy nghamgymeriadau ond byddaf nawr yn cael sgyrsiau anodd gyda fy nghydweithwyr neu gyda’r bobl yn fy mywyd personol, ac yn gofyn iddyn nhw beth sydd ei angen arnyn nhw er mwyn i bethau fod yn iawn.

Rwy’n credu, am nad ydw i’n berffaith, rwyf yn hyfforddwr ac yn ymarferydd gwell. Rwy’n teimlo fy mod wedi fy mendithio pan fydd pobl yn gofyn i fi beth i’w wneud mewn rhai sefyllfaoedd arbennig neu y gofynnir i fi weithio gydag unigolion lle mae anghydfod, neu gyda thimau, neu sefydliadau sydd wedi uno a’r ansicrwydd a’r drwgdeimlad a allai hyn fod wedi’u hachosi.

Roeddwn i’n arfer bod wrth fy modd yn datrys problemau pobl ac yn rhoi cyngor iddyn nhw. Un gair o gyngor doeth mae Gweithredu Adferol wedi’i ddysgu i mi yw mai’r “bobl neu’r grŵp sydd â’r broblem yw’r bobl orau i ddatrys y broblem honno a’r mwyaf tebygol o fod â’r ateb gorau”.  

Gwych, meddech chi, ond beth wedyn?

Mae hyn wedi fy nysgu i WRANDO, ac i wir WRANDO. Rwy’n defnyddio ymholi adferol er mwyn gwneud hyn, sy’n ddull syml sy’n canolbwyntio ar atebion.  

Rwy’n gwrando ar stori’r person ac yn gofyn iddyn nhw edrych gydag empathi ar bwy arall mae’r sefyllfa wedi effeithio. Yna byddaf yn eu cefnogi i ddatrys eu problem eu hunain ac i ddod o hyd i atebion SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic & Timebound).

Rwy’n teimlo’n freintiedig wrth i bobl ddeall eu problem nhw eu hunain yn fwy, yn ei pherchnogi, yn sylweddoli sut mae wedi effeithio arnyn nhw a’r hyn fydd ei angen i gael gwneud pethau’n well neu i symud ymlaen.

Rwyf wedi gweld bywydau pobl yn newid, diwylliannau timau yn newid a phobl yn ymrymuso i symud ymlaen â’u bywydau drwy ddefnyddio ymholi adferol a dull adferol.

Dyna pam, 4 blynedd yn ôl, y gadewais swydd ryfeddol i gael gwneud swydd fwy rhyfeddol fyth, sef hyfforddi pobl eraill i ddefnyddio’r sgiliau hyn, gan ddal i fod â’r cyfle i barhau yn ymarferydd adferol.

 

Gan Anthony Houlston Clark