Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Hysbysiad Hawlfraint

1. Hysbysiad hawlfraint

1.1 Hawlfraint (c) 2016 Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru

1.2 Yn ôl darpariaethau penodol yr hysbysiad hwn:

 1. rydym ni, ynghyd â’n trwyddedwyr, yn berchen ar ac yn rheoli’r holl hawlfraint a’r hawliau eiddo deallusol eraill yn ein gwefan a’r deunyddiau ar ein gwefan; a
 2. cedwir yr hawlfraint i gyd a’r hawliau eiddo deallusol eraill yn ein gwefan a’r deunyddiau ar ein gwefan.

2. Trwydded hawlfraint

2.1 Cewch:

 1. edrych ar dudalennau oddi ar ein gwefan mewn porwr gwe;
 2. llwytho tudalennau i lawr oddi ar ein gwefan er mwyn eu storio dros dro mewn porwr gwe;
 3. argraffu tudalennau oddi ar ein gwefan;
 4. ffrydio ffeiliau sain a fideo oddi ar ein gwefan; a
 5. defnyddio gwasanaethau ein gwefan drwy gyfrwng porwr gwe,

yn amodol ar ddarpariaethau eraill yr hysbysiad hwn.

2.2 Oni chaniateir hynny’n benodol gan ddarpariaethau eraill yr hysbysiad hwn, rhaid i chi beidio â llwytho unrhyw ddeunydd i lawr oddi ar ein gwefan neu gadw’r deunydd hwnnw ar eich cyfrifiadur.

2.3 Ni chewch ddefnyddio ein gwefan ond ar gyfer eich dibenion personol a’ch busnes chi eich hunan, a rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan at unrhyw ddibenion eraill.

2.4 Oni chaniateir hynny’n benodol gan yr hysbysiad hwn, rhaid i chi beidio â golygu neu newid mewn unrhyw ffordd unrhyw ddeunydd ar ein gwefan.

2.5 Oni byddwch yn berchen ar neu’n rheoli’r hawliau perthnasol yn y deunyddiau, rhaid i chi beidio â:

 1. ail-gyhoeddi deunydd oddi ar ein gwefan (gan gynnwys ail-gyhoeddi ar wefan arall);
 2. gwerthu, rhentu, neu is-drwyddedu deunydd oddi ar ein gwefan;
 3. dangos unrhyw ddeunydd oddi ar ein gwefan yn gyhoeddus;
 4. defnyddio deunydd oddi ar ein gwefan at ddibenion masnachol; neu
 5. ail-ddosbarthu deunydd oddi ar ein gwefan heblaw i’r graddau a ganiateir yn benodol gan yr hysbysiad hwn.

3. Defnydd derbyniol

3.1 Rhaid i chi beidio â:

 1. defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd neu gymryd unrhyw gamau a fydd yn achosi neu a allai achosi niwed i’r wefan neu amharu ar berfformiad, argaeledd neu hygyrchedd y wefan;
 2. defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd a fydd yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu’n niweidiol, neu mewn cysylltiad ag unrhyw ddiben neu weithgaredd a fydd yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu’n niweidiol;
 3. defnyddio ein gwefan i gopïo, storio, lletya, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd a fydd yn cynnwys (neu a fydd yn gysylltiedig â) unrhyw ysbïwedd, feirws, ceffyl pren Troea, mwydyn, cofnodwr trawiadau bysellau, gwreiddwedd neu feddalwedd gyfrifiadurol faleisus arall;
 4. cynnal unrhyw weithgareddau casglu data systematig neu awtomataidd (gan gynnwys yn ddigyfyngiad grafu, cloddio data, echdynnu data a chynaeafu data) ar neu’n gysylltiedig â’n gwefan heb ein caniatâd pendant ni yn ysgrifenedig

4. Adrodd camddefnydd

4.1 Os dewch i wybod am unrhyw weithgaredd neu ddeunydd anghyfreithlon ar ein gwefan, neu am unrhyw weithgaredd neu ddeunydd a fydd yn torri’r hysbysiad hwn, a wnewch chi roi gwybod i ni os gwelwch yn dda.

4.2 Gallwch roi gwybod i ni ynglŷn ag unrhyw weithgaredd neu ddeunydd o’r math hwn drwy e-bostio contactus@restorativewales.org.uk

5. Gorfodi’r hawlfraint

5.1 Rydym yn cymryd diogelu ein hawlfraint yn ddifrifol iawn.

5.2 Os deuwn i wybod eich bod wedi defnyddio ein deunyddiau hawlfraint yn groes i’r drwydded a nodir yn yr hysbysiad hwn, fe gawn ddod ag achos cyfreithiol yn eich erbyn, gan geisio iawndal ariannol a/neu waharddeb i’ch atal rhag defnyddio’r deunyddiau hynny. Gallech hefyd gael eich gorchymyn i dalu costau cyfreithiol.

6. Caniatâd

6.1 Cewch ofyn am ganiatâd i gael defnyddio’r deunyddiau hawlfraint sydd ar ein gwefan drwy ysgrifennu atom ar e-bost neu drwy’r post gan ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd wedi’u cyhoeddi ar y wefan.