Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Polisi preifatrwydd

1. Rhagarweiniad

1.1 Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu preifatrwydd ymwelwyr i’n gwefan a chyfranogwyr ein gwasanaethau.

1.2 Mae’r polisi hwn yn berthnasol lle y byddwn yn gweithredu yn rheolydd data parthed data personol ymwelwyr i’n gwefan a chyfranogwyr ein gwasanaethau; mewn geiriau eraill, lle y byddwn ninnau’n pennu’r dibenion a’r modd prosesu’r data personol hynny.

1.3 Byddwn yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Er na fydd y cwcis hynny yn gwbl angenrheidiol i ni gael darparu ein gwefan a’n gwasanaethau, byddwn yn rhoi’r cyfle i chi ddewis peidio â’n caniatáu i ddefnyddio cwcis pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan am y tro cyntaf.

1.4 Yn y polisi hwn bydd "ni", "ninnau" ac "ein" yn cyfeirio at Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru. I gael rhagor o wybodaeth amdanom, gweler Adran 12.

2. Sut rydym yn defnyddio eich data personol

2.1 Yn Adran 2 rydym wedi nodi:

 1. categorïau cyffredinol y data personol y cawn eu prosesu;
 2. yn achos data personol nas cawsom yn uniongyrchol oddi wrthych chi, y ffynhonnell a chategorïau penodol y data hynny;
 3. at ba ddibenion y gallwn brosesu data personol; a
 4. seiliau cyfreithiol y prosesu.

2.2 Fe gawn brosesu data am eich defnydd o’n gwefan a’n gwasanaethau: "data’r defnydd". Gall data’r defnydd gynnwys eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, math a fersiwn y porwr, system weithredu, ffynhonnell gyfeirio, hyd yr ymweliad, tudalennau a welir a llwybrau llywio’r wefan, yn ogystal â gwybodaeth am amseriad, amlder a phatrwm eich defnydd ar wasanaethau. Ffynhonnell data’r defnydd yw ein system dracio analytig, Google analytics. Gellir prosesu data’r defnydd at ddibenion dadansoddi’r defnydd o’r wefan a’r gwasanaethau. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef monitro a gwella’n gwefan a’n gwasanaethau.

2.3 Fe gawn brosesu data am eich cyfrif (aelodau’n unig): "data’r cyfrifon". Gall data’r cyfrifon gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad e-bost. Chi yw ffynhonnell data’r cyfrifon. Gellir prosesu data’r cyfrifon at ddibenion gweithredu ein gwefan, darparu ein gwasanaethau, sicrhau diogelwch ein gwefan a’n gwasanaethau, cynnal copïau wrth gefn o’n cronfeydd data a chyfathrebu â chi. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddiad priodol ein gwefan a’n busnes.

2.4 Fe gawn brosesu eich data personol a fydd wedi’u darparu wrth ddefnyddio ein gwasanaethau: "data’r gwasanaethau". Gall data’r gwasanaethau gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, cyflogwr, teitl eich swydd, cymwysterau/ hyfforddiant blaenorol, presenoldeb, cynnydd a chanlyniadau. Chi neu eich cyflogwr yw ffynhonnell data’r gwasanaethau. Gellir prosesu data’r gwasanaethau at ddibenion gweithredu ein gwefan, darparu ein gwasanaethau, sicrhau diogelwch ein gwefan a’n gwasanaethau, cynnal copïau wrth gefn o’n cronfeydd data, darparu cymwysterau achrededig a chyfathrebu â chi. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddiad priodol ein gwefan a’n busnes a gofynion cyllidwyr a’r cyrff dyfarnu a gweithredu contract rhyngoch chi a ninnau neu gymryd camau, ar eich cais chi, i lunio contract o’r fath.

2.6 Fe gawn brosesu gwybodaeth y byddwch yn ei phostio i’w chyhoeddi ar ein gwefan neu drwy ein gwasanaethau: "data cyhoeddi". Gellir prosesu’r data cyhoeddi at ddibenion galluogi cyhoeddi gwybodaeth a gweinyddu ein gwefan a’n gwasanaethau. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw cydsyniad.

2.7 Fe gawn brosesu gwybodaeth a fydd wedi’i chynnwys yn unrhyw ymholiad y byddwch yn ei gyflwyno i ni parthed nwyddau a/neu wasanaethau: "data’r ymholiadau". Gellir prosesu data’r ymholiadau at ddibenion cynnig, marchnata a gwerthu nwyddau a/neu wasanaethau perthnasol i chi. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddiad priodol ein busnes a’n darpariaeth o wasanaethau i gwsmeriaid.

2.8 Fe gawn brosesu gwybodaeth a fydd yn ymwneud â’n cysylltiadau â’n cwsmeriaid, gan gynnwys gwybodaeth cyswllt cwsmeriaid: "data cysylltiadau cwsmeriaid". Gall data cysylltiadau cwsmeriaid gynnwys eich enw, eich cyflogwr, teitl eich swydd neu rôl, eich manylion cyswllt a’r wybodaeth a geir mewn cyfathrebiadau rhyngom ni a chi neu eich cyflogwr. Chi neu eich cyflogwr yw ffynhonnell data cysylltiadau cwsmeriaid. Gellir prosesu data cysylltiadau cwsmeriaid at ddibenion rheoli ein cysylltiadau â chwsmeriaid, cyfathrebu â chwsmeriaid, cadw cofnodion o’r cyfathrebiadau hynny a hyrwyddo ein cynhyrchion a’n gwasanaethau i gwsmeriaid. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef rheoli ein cysylltiadau priodol â’n cwsmeriaid.

2.9 Fe gawn brosesu gwybodaeth a fydd yn ymwneud â thrafodion, gan gynnwys prynu nwyddau a gwasanaethau, y byddwch yn eu cael gyda ni a/neu drwy ein gwefan: "data’r trafodion". Gall data’r trafodion gynnwys eich manylion cyswllt, eich manylion talu a manylion y trafodion. Gellir prosesu data’r trafodion at ddibenion cyflenwi’r gwasanaethau a’r nwyddau a brynwyd a chadw cofnodion priodol o’r trafodion hynny. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw gweithredu contract rhyngoch chi a ninnau a/neu gymryd camau, ar eich cais chi, i lunio contract o’r fath, a’n buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddiad priodol ein busnes.

2.10 Fe gawn brosesu gwybodaeth a roddwch i ni er mwyn tanysgrifio i’n hysbysiadau ebost a/neu gylchlythyrau: "data’r hysbysiadau". Gellir prosesu data’r hysbysiadau at ddibenion anfon cylchlythyrau a/neu’r hysbysiadau perthnasol atoch. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw cydsyniad.

2.11 Fe gawn brosesu gwybodaeth a fydd wedi’i chynnwys yn, neu a fydd yn gysylltiedig â, unrhyw gyfathrebu y byddwch yn ei anfon atom: "data gohebiaeth". Ymhlith y data gohebiaeth fydd cynnwys y cyfathrebu a’r metaddata a fydd yn gysylltiedig â’r cyfathrebu. Bydd ein gwefan yn cynhyrchu’r metaddata a fydd yn gysylltiedig â’r cyfathrebiadau a wnaed wrth ddefnyddio ffurflenni cyswllt y wefan. Gellir prosesu’r data gohebiaeth er mwyn cyfathrebu â chi a chadw cofnodion. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddiad priodol ein gwefan a’n busnes a chyfathrebu â defnyddwyr.

2.12 Fe gawn brosesu unrhyw rai o’ch data personol a fydd wedi’u nodi yn y polisi hwn lle bydd angen er mwyn sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, boed y rheiny mewn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu weithdrefn y tu allan i’r llys. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef amddiffyn a mynnu ein hawliau cyfreithiol ninnau, eich hawliau cyfreithiol chithau a hawliau cyfreithiol pobl eraill.

2.13 Fe gawn brosesu unrhyw rai o’ch data personol a fydd wedi’u nodi yn y polisi hwn lle bydd angen at ddibenion sicrhau neu gynnal yswiriant digonol, rheoli risgiau neu gael cyngor proffesiynol. Y sail gyfreithiol dros y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef diogelu ein busnes yn briodol yn erbyn risgiau.

2.14 Yn ogystal â’r dibenion penodol y cawn brosesu eich data ar eu cyfer fel y nodir yn Adran 2, fe gawn hefyd brosesu unrhyw rai o’ch data personol lle y bydd y prosesu hwnnw’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio ag ymrwymiad cyfreithiol rydym ynghlwm wrtho, neu er mwyn amddiffyn eich buddiannau hanfodol neu fuddiannau hanfodol person naturiol arall.

2.15 Peidiwch, os gwelwch yn dda, â rhoi manylion personol unrhyw berson arall i ni oni byddwn yn gofyn i chi wneud hynny.

3. Rhoi eich data personol i bobl eraill

3.1 Fe gawn ddatgelu eich data personol i’n hyswirwyr a/neu’n ymgynghorwyr proffesiynol i’r graddau y bydd hynny’n angenrheidiol at ddibenion sicrhau neu gynnal yswiriant digonol, rheoli risgiau, sicrhau cyngor proffesiynol neu sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, boed y rheiny mewn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu weithdrefn y tu allan i’r llys.

3.3 Fe gawn ddatgelu rhywfaint o ddata personol angenrheidiol i’n cyflenwyr neu ein his-gontractwyr i’r graddau rhesymol y bydd angen gwneud hynny er mwyn darparu gwasanaethau a chwrdd â gofynion unrhyw gontract a fydd rhyngom. Bydd y rhain yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

3.4 Darparwyr gwasanaethau talu, Barclays Bank a PayPal, a fydd yn trafod y trafodion ariannol a fydd yn gysylltiedig â’n gwasanaethau. Ni fyddwn yn rhannu data’r trafodion gyda’n darparwyr gwasanaethau talu ond i’r graddau a fydd yn angenrheidiol at ddibenion prosesu eich taliadau, ad-dalu’r taliadau hynny, ac ymdrin â chwynion ac ymholiadau a fydd yn ymwneud â’r taliadau a’r ad-daliadau hynny. Gallwch gael hyd i wybodaeth am arferion a pholisïau preifatrwydd y darparwyr gwasanaethau talu yma: https://www.barclays.co.uk/important-information/privacy-policy https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

3.5 Fe gawn ddatgelu eich data ymholiadau i un neu fwy o’r trydydd partïon dethol a fydd yn cyflenwi’r nwyddau a’r gwasanaethau a nodir uchod, neu ar ein gwefan er mwyn eu galluogi nhw i gysylltu â chi fel y gallan nhw ddarparu gwasanaethau ar ein rhan neu mewn partneriaeth â ni. Bydd pob un o’r trydydd partïon hyn yn gweithredu fel rheolydd data o ran data’r ymholiadau y byddwn yn eu cyflenwi iddo; ac wrth gysylltu â chi bydd pob un o’r trydydd partïon hyn yn rhoi copi i chi o’i bolisi preifatrwydd ei hun a fydd yn rheoli defnydd y trydydd parti hwnnw ar eich data personol chithau.

3.6 Yn ogystal â’r datgelu penodol o’ch data personol a nodwyd yn yr Adran 3 yma, fe gawn ddatgelu eich data personol lle y bydd y datgelu hwnnw yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â’r ymrwymiad cyfreithiol rydym ynghlwm wrtho, neu er mwyn amddiffyn eich lles hanfodol chi neu les hanfodol unrhyw berson naturiol arall. Fe gawn ddatgelu eich data personol hefyd lle y bydd y datgelu hwnnw yn angenrheidiol ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, boed y rheiny mewn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu weithdrefn y tu allan i’r llys.

4. Trosglwyddo eich data personol yn rhyngwladol

4.1 Yn Adran 4, rydym yn rhoi gwybodaeth i chi am yr amgylchiadau lle y gallai eich data personol gael eu trosglwyddo i [wledydd y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd].

4.2 Mae swyddfeydd a chyfleusterau gennym yn y DU.

4.3 Mae’r cyfleusterau lletya ar gyfer ein gwefan wedi’u lleoli yn y DU.

4.4 Mae’r cyfleusterau lletya ar gyfer MY RJ, ein system ddiogel ar reoli achosion, wedi’u lleoli yn y DU.

4.5 Fe gawn ddefnyddio rhai cynhyrchion neu wasanaethau (neu rannau ohonynt) sydd yn cael eu lletya/storio y tu allan i wledydd yr UE, a fydd yn golygu y cawn drosglwyddo unrhyw wybodaeth a gyflwynir gennych drwy’r wefan y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd.

Felly, pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan neu’n anfon ebost atom, bydd y wybodaeth bersonol a roddir gennych yn cael ei storio ar weinyddion sy’n cael eu lletya y tu allan i’r UE. Os felly, byddwn yn cymryd camau i sicrhau y bydd y darparwyr hynny yn defnyddio’r lefel o ddiogelwch angenrheidiol ar gyfer eich gwybodaeth a’u bod yn cydymffurfio â mesurau a chytundebau llym a nodir gan WRAP i ddiogelu eich data a chydymffurfio â’r deddfau diogelu data perthnasol.

4.6 Rydych yn cydnabod y gallai’r data personol y byddwch yn eu cyflwyno i’w cyhoeddi drwy ein gwefan neu ein gwasanaethau fod ar gael, drwy’r rhyngrwyd, o gwmpas y byd. Ni allwn atal pobl eraill rhag defnyddio (neu gamddefnyddio) y data personol hyn.

5. Cadw a dileu data personol

5.1 Mae Adran 5 yn nodi ein polisïau a’n gweithdrefnau cadw data, sydd wedi’u dylunio i helpu i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’n hymrwymiad cyfreithiol parthed cadw a dileu data personol.

5.2 Ni fyddwn yn cadw’r data personol y byddwn yn eu prosesu at unrhyw ddiben neu ddibenion am fwy o amser nag a fydd yn angenrheidiol i’r diben hwnnw neu’r dibenion hynny.

5.3 Byddwn yn cadw eich data personol yn unol â thelerau ein polisi cadw data sydd ar gael yma https://www.restorativewales.org.uk/services/resources

5.4 Weithiau ni fydd yn bosib i ni nodi’n benodol ymlaen llaw am ba gyfnod y caiff eich data personol eu cadw.

5.5 Er y darpariaethau eraill yn Adran 5, fe gawn gadw eich data personol lle y bydd rhaid eu cadw er mwyn cydymffurfio ag ymrwymiad cyfreithiol rydym ynghlwm wrtho, neu er mwyn diogelu eich lles hanfodol chi neu les hanfodol person naturiol arall.

6. Newidiadau

6.1 Fe gawn ddiweddaru’r polisi hwn yn achlysurol drwy gyhoeddi fersiwn newydd ar ein gwefan.

6.2 Dylech wirio’r tudalen hwn weithiau i sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau i’r polisi hwn.

6.3 Fe gawn eich hysbysu ynglŷn ag unrhyw newidiadau sylweddol i’r polisi hwn drwy ebost.

7. Eich hawliau

7.1 Yn Adran 7, rydym wedi crynhoi’r hawliau sydd gennych o dan y gyfraith diogelu data. Mae rhai o’r hawliau’n gymhleth, ac nid yw’r holl fanylion wedi’u cynnwys yn ein crynodebau. Felly, dylech ddarllen y cyfreithiau perthnasol a’r canllawiau oddi wrth yr awdurdodau rheoli i gael esboniad llawn o’r hawliau hyn.

7.2 Eich prif hawliau o dan y gyfraith diogelu data yw:

 1. yr hawl i fynediad;
 2. yr hawl i gywiro;
 3. yr hawl i ddileu;
 4. yr hawl i gyfyngu ar y prosesu;
 5. yr hawl i wrthwynebu’r prosesu;
 6. yr hawl i symud data;
 7. yr hawl i gwyno wrth awdurdod goruchwylio; a
 8. yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl.

7.3 Mae’r hawl gennych i gael cadarnhad ynglŷn ag a ydym yn prosesu eich data personol neu beidio a, lle y byddwn yn gwneud hynny, fynediad i’r data personol ynghyd â gwybodaeth ychwanegol benodol. Bydd y wybodaeth ychwanegol yn cynnwys manylion dibenion y prosesu, y categorïau data personol perthnasol a derbynwyr y data personol. Cyhyd ag y bydd hawliau a rhyddid pobl eraill heb eu heffeithio, byddwn yn rhoi copi i chi o’ch data personol. Darperir y copi cyntaf am ddim ond efallai y bydd angen talu ffi resymol am gopïau ychwanegol.

7.4 Mae’r hawl gennych i gael unrhyw ddata personol anghywir amdanoch chi wedi’u cywiro a, gan ystyried dibenion y prosesu, i gael unrhyw ddata personol anghyflawn amdanoch chi wedi’u cwblhau.

7.5 O dan rai amgylchiadau bydd yr hawl gennych i’ch data personol gael eu dileu a hynny heb oedi gormodol. Mae’r amgylchiadau hynny’n cynnwys: nid yw’r data personol bellach yn angenrheidiol o ran y dibenion y cawson nhw eu casglu neu eu prosesu ar eu cyfer; rydych yn tynnu eich caniatâd yn ôl ar gyfer prosesu ar sail cydsyniad; rydych yn gwrthwynebu’r prosesu o dan reolau penodol cyfraith briodol diogelu data; mae’r prosesu at ddibenion marchnata uniongyrchol; ac mae’r data personol wedi’u prosesu’n anghyfreithlon. Fodd bynnag, mae eithriadau i’r hawl i ddileu. Mae’r eithriadau cyffredinol yn cynnwys lle y bydd prosesu’n angenrheidiol: am arfer yr hawl i ryddid mynegiant a gwybodaeth; am gydymffurfio ag ymrwymiad cyfreithiol; neu am sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

7.6 O dan rai amgylchiadau bydd yr hawl gennych i gyfyngu ar brosesu’ch data personol. Dyma’r amgylchiadau hynny: rydych yn herio cywirdeb y data personol; bod y prosesu’n anghyfreithlon ond rydych yn gwrthwynebu dileu; ni fydd angen y data personol arnom ar gyfer ein diben prosesu mwyach ond bydd angen data personol arnoch chi er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; ac rydych wedi gwrthwynebu’r prosesu hyd nes y caiff y gwrthwynebu ei wirio. Lle y cafodd y prosesu ei gyfyngu ar y sail hon, fe gawn barhau i storio eich data personol. Fodd bynnag, ni wnawn ei brosesu heblaw: â’ch caniatâd; er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; er mwyn diogelu hawliau person cyfreithiol neu naturiol arall; neu am resymau pwysig o ran lles y cyhoedd.

7.7 Mae’r hawl gennych i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data personol ar sail a fydd yn ymwneud â’ch sefyllfa benodol, ond dim ond i’r graddau mai’r sail gyfreithiol dros y prosesu yw bod y prosesu’n angenrheidiol ar gyfer: cyflawni tasg a wneir er lles y cyhoedd neu wrth arfer unrhyw awdurdod swyddogol a roddwyd i ni; neu at ddibenion ein buddiannau cyfreithiol ninnau neu rai trydydd parti. Os gwnewch y gwrthwynebiad hwnnw, byddwn yn atal prosesu’r wybodaeth bersonol oni byddwn yn gallu dangos sail gyfreithiol ddigonol dros y prosesu a fydd yn bwysicach na’ch buddiannau, eich hawliau a’ch rhyddid chithau, neu os bydd y prosesu er mwyn sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.

7.8 Mae’r hawl gennych i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol (gan gynnwys proffilio at ddibenion marchnata uniongyrchol). Os byddwch yn gwrthwynebu, byddwn yn peidio â phrosesu’ch data personol i’r diben hwn.

7.9 Mae’r hawl gennych i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data personol at ddibenion ymchwil gwyddonol neu hanesyddol neu ddibenion ystadegol ar sail a fydd yn ymwneud â’ch sefyllfa benodol chi, oni bydd y prosesu’n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg a wneir am resymau lles y cyhoedd.

7.10 I’r graddau bod y sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol yn:

 1. cydsyniad; neu
 2. bod y prosesu’n angenrheidiol er mwyn cyflawni contract rydych yn barti iddo neu er mwyn cymryd camau, ar eich cais, cyn dechrau ar y contract,

ac y cyflawnir y prosesu hwn drwy ddulliau awtomataidd, mae’r hawl gennych i gael eich data personol oddi wrthym ar fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin y gall peiriant ei ddarllen. Fodd bynnag, ni fydd yr hawl hon yn berthnasol lle y byddai’n cael effaith negyddol ar hawliau a rhyddid pobl eraill.

7.11 Os byddwch yn ystyried bod ein prosesu o’ch gwybodaeth bersonol yn torri cyfreithiau diogelu data, bydd hawl gyfreithiol gennych i wneud cwyn wrth yr awdurdod goruchwylio a fydd yn gyfrifol am ddiogelu data. Fe gewch wneud hynny yn aelod-wladwriaeth o’r UE lle rydych yn byw fel arfer, eich lle gwaith neu’r lle y digwyddodd y drosedd honedig.

7.12 I’r graddau mai cydsyniad yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich gwybodaeth bersonol, bydd yr hawl gennych i dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw bryd. Ni fydd tynnu nôl yn effeithio ar gyfreithlondeb y prosesu cyn y tynnu nôl.

7.13 Fe gewch arfer unrhyw un o’ch hawliau parthed eich data personol drwy ein hysbysu yn ysgrifenedig.

8. Am cwcis

8.1 Ffeil yw cwci sy’n cynnwys dynodwr (llinyn o lythrennau a rhifau) y bydd gweinydd gwe yn ei anfon i borwr gwe ac a gaiff ei storio gan y porwr. Yna anfonir y dynodwr yn ôl at y gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gofyn am dudalen oddi wrth y gweinydd.

8.2 Gallai cwcis fod yn gwcis "parhaus" neu’n gwcis "sesiwn". Caiff cwci parhaus ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau’n ddilys nes ei ddyddiad dod i ben penodol, oni bydd yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad hwnnw. Ar y llaw arall, bydd cwci sesiwn yn dod i ben ar ddiwedd sesiwn y defnyddiwr pan gaiff y porwr ei gau.

8.3 Fel arfer ni fydd dim gwybodaeth gan gwcis a fydd yn adnabod defnyddiwr yn bersonol ond mae’n bosib y gall gwybodaeth bersonol y byddwn yn ei storio amdanoch chi fod â chyswllt â’r wybodaeth a fydd wedi’i storio mewn cwcis ac wedi’i chael oddi arnynt.

9. Y cwcis y byddwn yn eu defnyddio

9.1 I gael manylion am ein defnydd ar gwcis, a wnewch chi edrych ar ein Polisi Cwcis os gwelwch yn dda.

10. Ein manylion

10.1 Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru sydd yn berchen ar y wefan hon ac sydd yn ei gweithredu.

10.2 Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan y rhif cofrestru 916422, ac mae ein swyddfa gofrestredig yn 30, Y Parêd, Caerdydd CF24 3AD.

10.3 Ein prif leoliad busnes yw 30, Y Parêd, Caerdydd CF24 3AD.

10.4 Gallwch gysylltu â ni:

 1. drwy’r post, gan ddefnyddio’r cyfeiriad post a roddir uchod;
 2. drwy ddefnyddio ffurflen gyswllt ein gwefan;
 3. dros y ffôn, ar y rhif cyswllt a gyhoeddir ar ein gwefan bob hyn a hyn; n
 4. drwy ebost gan ddefnyddio’r cyfeiriad ebost a gyhoeddir ar ein gwefan bob hyn a hyn.

11. Swyddog diogelu data

13.1 Dyma fanylion cyswllt ein swyddog diogelu data: Julia Houlston Clark, Prif Weithredwr, 30, Y Parêd, Caerdydd CF24 3AD, rhif ffôn 029 2046 4950.