Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Oddi ar ein hyfforddiant, gallaf weld y newidiadau positif yn y sgyrsiau y mae’r tîm (a finnau) yn eu cael gyda phobl. Gallaf weld gwahaniaeth o fewn y tîm hefyd ac yn y ffordd y byddwn yn ymdrin â materion tîm ac yn mynd ati i ddelio ag achosion anodd.

Caroline Davies, Rheolwr Prosiect Shine, Cymdeithas Tai Taf

Rydym yn gweithio gyda theuluoedd, cymunedau, busnesau, cyfiawnder troseddol a’r sectorau addysg

Cyfiawnder Adferol mewn Gwaith Ieuenctid

Cyn gweithio i Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru, roedd Vince yn gweithio gyda Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd. Gofynnwyd yn aml iddo hwyluso cyfarfodydd cyfiawnder adferol yn rhan o Benderfyniadau y Tu Allan i’r Llys sy’n ymwneud â phobl ifanc.

Darllen mwy >

Cyfryngu Cymheiriaid mewn Ysgolion

Yn ddiweddar cwblhaodd Vince hyfforddiant cyfryngu cymheiriaid gydag un o’r ysgolion cynradd y mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn gweithio gyda nhw.

Darllen mwy >

Gwaith Consortiwm DARFA (Dulliau Teulu Adferol Cam-drin Domestig)

Mae Partneriaeth DARFA (Dulliau Teulu Adferol Cam-drin Domestig) yn gonsortiwm o dri sefydliad aml-sector sy’n ymrwymedig i wneud bywydau teuluoedd yn fwy diogel.
O fis Mawrth 2015 hyd fis Mawrth 2016 cyflawnodd y Consortiwm y rhaglen Dewisiadau ar gyfer Newid gyda Thîm Integredig Cymorth i Deuluoedd o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
Mae Dewisiadau ar gyfer Newid yn wasanaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer teuluoedd cyfan sy’n profi camdriniaeth ddomestig. Mae’n defnyddio egwyddorion a dulliau adferol ymatebol yn fethodoleg drosfwaol. Y nod gyffredinol yw adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd o fewn teuluoedd a gyda’u cefnogwyr. Gallai hyn, weithiau, olygu helpu i hwyluso gwahaniad cyfeillgar a diogel y rhieni / gofalwyr er lles pawb. Y nod yn y pen draw yw torri’r cylch o gam-drin domestig o fewn teuluoedd a rhwng cenedlaethau a chymunedau.
Mae Dewisiadau ar gyfer Newid wedi profi ei fod yn cynnig proses resymol, dystiolaeth-seiliedig, ddiogel sy’n dwyn ynghyd fanteision cydnabyddedig gweithredu adferol, gwaith teuluol systemig, ac ymyriadau cynnar.

Darllen mwy >

Atgyweirio Cymunedau

Yn gynharach eleni, gofynnwyd i Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru hwyluso proses adferol ar gyfer anghydfod cymunedol.

Darllen mwy >

Arwain a Rheoli Adferol

Y ffordd fwyaf effeithiol a chynaliadwy i blannu dull adferol yw ymrwymo iddo o ran strategaeth, polisi a gweithred. Nid rhywbeth a wnawn yw Gweithredu Adferol – mae’n bopeth a wnawn. Mae’r agwedd tymor hir yma rhwng yr holl gyfranogwyr yn cynnig manteision gwirioneddol i’w mwynhau’n gyson dros amser.

Darllen mwy >

Mynd i’r afael ag angen mawr – troseddu ag arfau

Weithiau, yn hytrach na helpu busnes neu sefydliad, bydd grŵp cymunedol neu grŵp traws-sefydliadol yn gofyn am gymorth. Mae cymaint o angen am rai rhaglenni nes bod cymunedau eu hunain yn gofyn amdanynt neu mae’r rhaglenni yn berthnasol neu’n bwysig ar draws ystod o unigolion, grwpiau a sefydliadau.

Darllen mwy >