Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

“Diolch am 3 diwrnod ysbrydoledig ac ysgubol! Dyna brofiad rhyfeddol.”

Grŵp Llywio Radur

Arwain a Rheoli Adferol

Mae pob sefydliad / prosiect yn elwa o fod ag arweinyddiaeth adferol

Rydym yn gwrando ar ein cleientiaid i gael clywed a deall eu hanghenion ac yn gweithio gyda nhw i gynllunio eu gwasanaeth neu eu rhaglen hyfforddi. Yn ystod y cyfnod gwrando a chynllunio yma, fe wnawn roi argymhellion allweddol yn seiliedig ar wybodaeth a phrofiad.

Rydym yn gwybod bod effaith y gweithredu adferol yn fwy ac yn parhau am fwy o amser os caiff ei blannu’n llawn yn strategol yn ogystal ag yn weithredol. Os byddwn yn hyfforddi tîm heb hyfforddi eu harweinwyr yn gyntaf neu ar yr un pryd, a gweithio i wneud eu polisïau a’u prosesau’n adferol, mae’n bosib y gallen nhw deimlo’n ddi-gefnogaeth. Os bydd tîm fydd wedi’u hyfforddi yn teimlo’n ddi-gefnogaeth, gall hyn arwain at siom ddybryd neu at amharodrwydd i arfer y sgiliau y bydd pobl wedi’u dysgu.

Rydym bob amser yn argymell bod pawb yn derbyn hyfforddiant er mwyn i sefydliad gael dod yn adferol ac, os ydym yn gweithio ar wasanaeth, yna byddwn yn gweithio gyda phob person perthnasol.

Rydym hefyd wedi ffurfio partneriaethau cyd-weithredol cryf gydag ysgolion a cholegau i fodelu dulliau ac ymarferion.

Rydym wedi cyflawni gwasanaethau a hyfforddiant rheoli adferol i:

- elusennau

- ysgolion

- gwasanaethau cymdeithasol

- awdurdodau lleol

- consortia

- colegau

- gwasanaethau teuluoedd megis Teuluoedd yn Gyntaf

- gwasanaethau troseddwyr ifanc

Rydym yn modelu rheolaeth a pholisi adferol arfer orau yn ein sefydliad ni ein hunain ac rydym yn falch bob amser i rannu arfer neu i groesawu ymwelwyr sy’n awyddus i weld y dull ar waith. 

Cyflawnodd ein Prif Weithredwr hyfforddiant arwain a rheoli adferol gyda rheolwyr darparwyr Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd.  

Caiff yr hyfforddiant ei gynnig i sefydliadau sydd am blannu a chynnal dulliau gweithredu adferol o fewn eu sefydliad ac y bydd angen arweinwyr adferol arnynt i hyn gael digwydd.

Drwy waith grŵp, astudiaethau achos a rhannu gwybodaeth fe wnaeth y cyfranogwyr archwilio:

  • Egwyddorion craidd, sgiliau ac agwedd meddwl adferol i gael dod yn rheolwyr adferol effeithiol
  • Model ymarfer adferol i fesur cysondeb o ran yr ethos a’r arferion ar gyfer gweithio gyda staff, yn ogystal â gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau, i gael dod yn sefydliad adferol dros amser
  • Sgiliau craidd er mwyn adeiladu, cynnal ac atgyweirio perthnasoedd gydag unigolion a thimau
  • Syniadau er mwyn datblygu arferion a pholisïau adferol yn y sefydliad
  • Canllawiau a safonau ansawdd cenedlaethol y Cyngor Cyfiawnder Adferol i gael gweithio i’w boddhau

Yn ôl yr adborth, roedd yr hyfforddiant yn ddefnyddiol, yn addysgiadol, yn briodol, yn galonogol, yn ysbrydoli, yn bleserus, yn gadarnhaol ac yn ymarferol. 

Yn benodol, dwedodd y cyfranogwyr y bydden nhw’n defnyddio’r hyfforddiant yn eu gwaith o ddydd i ddydd gyda’u timau. Ymhlith pethau eraill, fe welson nhw y byddai’n ddefnyddiol dros ben i’w helpu gyda pherthnasoedd a morâl yn y gweithle ac wrth ddechrau a chynnal sgyrsiau anodd.  

Cyn bo hir byddwn yn gweithio gydag uwch-arweinwyr Coastal Housing ar gwrs preswyl deuddydd. Bydd yr hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar bolisïau, gweithdrefnau a lles.

Nôl i Astudiaethau Achos