Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Mae Cyfiawnder Adferol yn dod â phobl sydd wedi’u niweidio gan droseddu neu wrthdaro at ei gilydd gyda’r bobl hynny fu’n gyfrifol am y niweidio, i gael hyd i ffordd bositif ymlaen.

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Cyfiawnder Adferol mewn Gwaith Ieuenctid

Astudiaeth Achos

Cyn gweithio i Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru, roedd Vince yn gweithio gyda Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd. Gofynnwyd yn aml iddo hwyluso cyfarfodydd cyfiawnder adferol yn rhan o Benderfyniadau y Tu Allan i’r Llys sy’n ymwneud â phobl ifanc.

Mewn un achos roedd person ifanc wedi cael mynediad anghyfreithlon i glwb nos ac wedi dwyn nifer o eitemau gwerthfawr iawn o’r tu ôl i’r bar. Wrth i’r person ifanc adael y clwb nos, cafodd ei ddal gan y dynion wrth y drws a’i arestio gan yr heddlu. Gan mai dyna oedd ei drosedd gyntaf ac iddo bledio’n euog, rhoddwyd Penderfyniad y Tu Allan i’r Llys iddo a oedd yn cynnwys y cyfle i gael cyfarfod adferol. Cytunodd y person ifanc i gael cyfarfod wyneb-yn-wyneb â rheolwr shifft y clwb nos.

Fe wnaeth Vince gwrdd â’r ddau barti yn unigol i ddechrau er mwyn gwrando ar eu stori a chanfod a fyddai cyfarfod wyneb-yn-wyneb yn addas neu beidio. Wedi penderfynu bod y risg yn fach iawn a bod y ddau barti wedi’u paratoi, cawsant y cyfle i rannu eu barn a’u sylwadau â’i gilydd. Esboniodd y rheolwr y gallai digwyddiad fel hyn fod wedi achosi iddo golli ei swydd, a oedd yn ei gynnal wrth iddo fynd drwy’r brifysgol a heb y swydd byddai wedi gorfod gadael. Nid oedd dim syniad gan y person ifanc sut y gallai ei weithredoedd gael y fath effaith ac roedd wedi credu y byddai’r cwmni yn gallu derbyn y golled heb unrhyw broblemau. Wedi iddo gael y cyfle i glywed y gwir effaith y gallai ei weithredoedd fod wedi’u cael, roedd yn edifar iawn ganddo ac fe ymddiheurodd yn ddiffuant wrth y rheolwr. Gadawodd y ddau barti yn teimlo lawer yn well am y sefyllfa ac roedd gwers bywyd werthfawr iawn wedi’i dysgu.

Nôl i Astudiaethau Achos