Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

“Diolch, daliwch ati i hyrwyddo pwysigrwydd lles.”

HMS Nant Caerau a Glan Ceubal

Atgyweirio Cymunedau

Astudiaeth Achos

Yn gynharach eleni, gofynnwyd i Bartneriaeth Gweithredu Adferol Cymru hwyluso proses adferol ar gyfer anghydfod cymunedol. Fe wnaeth Tammi, ein gweithiwr ar gyfer achosion cymhleth a sensitif, arwain yr astudiaeth a chwrdd â’r holl bartïon cysylltiedig, sef 11 o bobl i gyd. I ddechrau fe wnaeth Tammi gyfarfod â phob cyfranogwr ar wahân, rhai ohonynt nifer o weithiau, i gael gwrando’n gyntaf ar stori pob person, cael gweld a oedden nhw am gymryd rhan ac yna eu paratoi am gyfarfod wyneb-yn-wyneb. Drwy gydol y gwaith paratoi, gofynnodd Tammi yr un cwestiynau i bob person, sef:

“Beth ddigwyddodd?”

“Beth oedd yn eich meddwl ar y pryd a sut roeddech yn teimlo?”

“Ar bwy arall roedd hyn wedi effeithio a sut?”

“Beth sydd ei angen arnoch?”

“Beth fydd eisiau digwydd yn eich barn chi i gael symud ymlaen?”

Yn yr achos yma, roedd angen ymdrin â phroblemau yn amrywio o anghydfod teuluol hyd at broblemau yn y gymdogaeth ynglŷn â grwpiau gwirfoddoli. Felly, cytunwyd y byddai’r cyfarfod yn canolbwyntio’n unig ar anghydfod y grwpiau gwirfoddoli ac y byddem yn ymdrin â’r broblem deuluol rywbryd arall. Yn ystod y cyfarfod gofynnodd Tammi yr un cwestiwn eto i bob person a rhoddodd le i’r cyfranogwyr gael siarad yn adeiladol. Un tro, roedd angen i un cyfranogwr gael seibiant oherwydd yr emosiwn dwys roedd yn ei deimlo ond ail-gydiodd yn y cyfarfod yn nes ymlaen. Erbyn y diwedd, roedd y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr wedi cytuno i gael hyd i ffordd ymlaen a oedd y tro hwnnw yn golygu rhannu’r  grwpiau mewn ffordd gyfeillgar a rhyngweithio mewn ffyrdd a fyddai’n arfer parch yn y dyfodol. Oddi ar y cyfarfod, ni wnaeth unrhyw broblemau ail-godi ac mae pob un o’r partïon yn hapusach.

Nôl i Astudiaethau Achos