Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Un peth mae’r hyfforddiant heddiw wedi’i ddysgu i mi yw nad dim ond ar un person y mae trosedd yn cael effaith.

Person ifanc yn cymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth o droseddu ag arfau

Mynd i’r afael ag angen mawr – troseddu ag arfau

Ymwybyddiaeth o Droseddu gyda Chyllyll

Yn ystod ein gwaith, mae rhieni, plant ac athrawon yn dweud wrthym am broblem pobl ifanc yn cario arfau. Roedd yn amlwg bod angen codi ymwybyddiaeth a mynd i wraidd y math yma o ymddygiad ac ymddygiadau tebyg. Ni fydd plant a phobl ifanc bob amser yn deall neu’n pwyllo i ystyried beth allai ddigwydd os byddan nhw’n defnyddio arf neu os caiff arf ei ddefnyddio yn eu herbyn, weithiau i ddial am gario arf na fyddan nhw byth yn ei ddefnyddio. Mae’n bwysig eu bod yn deall sut y gallai eu gweithredoedd effeithio ar weddill eu bywyd a bywydau pobl eraill.

Mae tîm y rhaglen, sef arweinydd uwch â phrofiad o reoli prosiectau, ymarferwyr adferol uwch a hyfforddwyr a gwirfoddolwyr wedi cynllunio rhaglen i gefnogi’r gymuned ac awdurdodau i foddhau’r anghenion hyn. Gall weithio mewn ysgol gyda phlant a allai fod yn cario arfau a gyda ffrindiau’r rheiny a allai fod wedi troseddu drwy ddefnyddio arfau, osgoi trosedd talu’n ôl a dial. Gall amddiffyn plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ym myd addysg.  

Dwedodd yr heddlu wrthym nad oedd dim problem benodol gyda’r mater roeddem yn ceisio mynd i’r afael â fe, felly grwpiau cymunedol ac ysgolion wnaeth arwain y ffordd ac fe wnaethon ninnau gynnal sesiynau mewn ysgolion a chanolfannau’r gymuned.

Fe wnaeth pobl ifanc gymryd rhan mewn sesiynau gwirioneddol ryngweithiol lle y gwnaethon nhw fwynhau gweithgareddau a oedd yn berthnasol ac yn ysgogi meddwl ac fe wnaethon nhw glywed oddi wrth gyn-droseddwyr a wnaeth wirfoddoli i ddweud sut roedd troseddu ag arfau wedi effeithio ar eu bywydau ac ar fywydau eu teuluoedd. Cawson nhw glywed oddi wrth ddioddefwyr troseddau arfau a oedd wedi goresgyn y profiad ac fe wnaethon nhw ystyried yr effaith ar y rheiny a allai gael niwed ac ar eu teuluoedd.

Roedd y cyfranogiad a’r adborth yn anhygoel; roedd llawer o ddatgeliadau roedden ni wedi gallu eu defnyddio i wella diogelwch. Dangosodd adborth bod ymwybyddiaeth newydd gan bobl ifanc a’r rheiny sy’n byw ac yn gweithio gyda nhw. Dangosodd hefyd ei bod yn well ganddynt beidio â chario arfau a defnyddio dulliau eraill i ddatrys gwrthdaro yn lle hynny.

Rydym yn chwilio am gyllid i gael parhau â’n rhaglen ymwybyddiaeth o droseddu ag arfau y tu hwnt i’r ddwy ysgol a’r ddau grŵp cymunedol yng Nghaerdydd y buom yn gweithio gyda nhw hyd yma.  

Mae Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru yn darparu hyfforddiant ar ddatrys gwrthdaro ac yn darparu gwasanaethau ar ei gyfer mewn gwahanol leoliadau a chyd-destunau. Ffoniwch neu ebostiwch ni i gael gwybod mwy. 

Nôl i Astudiaethau Achos