Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

"Rwy’n credu i’r gwasanaeth fod yn amhrisiadwy gan alluogi’r pâr i wneud y newidiadau positif angenrheidiol er mwyn diogelu eu plentyn ac rwy’n ymwybodol bod y pâr yn canmol y gwasanaeth a’u bod yn ddiolchgar am y cymorth a gawsant."

Prif Weithiwr Cymdeithasol

Gwaith Consortiwm DARFA (Dulliau Teulu Adferol Cam-drin Domestig)

DARFA Dewisiadau ar gyfer Newid

Pan gafodd y teulu eu cyfeirio, roedd eu statws wedi codi i fod yn statws Amddiffyn Plant wedi i’r berthynas rhwng y rhieni dorri i lawr fwy nag unwaith mewn ffordd niweidiol. Roedd y teulu wedi gwneud dwy gwyn yn erbyn y Gwasanaethau Cymdeithasol ac roedd eu hymwneud â gwasanaeth ar gyfer parau mewn sefyllfa o gam-drin domestig wedi torri i lawr o ganlyniad i honiadau o dorri cyfrinachedd.

Ansicr oedd y cyswllt cychwynnol o ran gwaith gyda’r teulu cyfan, ac o fewn ychydig wythnosau gwnaed datgeliad o gam-drin rhywiol gan y ferch yn eu harddegau yn erbyn ei brawd sy’n oedolyn a arweiniodd at achos llys.

Er y bu rhaid bod yn ofalus wrth weithio gyda’r teulu i beidio â thorri unrhyw un o amodau’r heddlu neu’r gwasanaethau cymdeithasol, eto i gyd fe wnaeth y plant a’r oedolion barhau i ymgysylltu â’r gwasanaeth wedi’r argyfwng.  

Roedd gofod cyfrinachol gan bob aelod o’r teulu i archwilio’u hanghenion unigol. Cyn hyn, nid oedd y plant wedi ymgysylltu â’r gwasanaethau a oedd yn cael eu cynnig.

Roedd Dewisiadau ar gyfer Newid yn gallu adeiladu perthynas waith bositif gyda’r plentyn ieuengaf. Roedd yntau’n gallu mynegi ei anghenion drwy gelf a thrwy drafod yn agored. Roedd hefyd yn gallu cyfleu ei dristwch i’r ysgol ac i’w deulu drwy ein gwaith gyda’n gilydd. Creodd Dewisiadau ar gyfer Newid fforwm diogel i’r teulu cyfan, yn ogystal ag i’r pâr, iddyn nhw gael rhannu eu hanghenion yn ddiogel a chreu cynlluniau a ffiniau.  

Roedd y teulu’n gallu defnyddio technegau ac offer y gwnaethon nhw eu dysgu drwy ein sesiynau gyda’n gilydd yn ffordd o ymgysylltu ag aelodau eraill o’r teulu nad oedd yn bresennol er mwyn trafod a chytuno ar ffiniau cyffredin a chydnabod anghenion pawb.

Wrth iddyn nhw ddechrau cyfathrebu’n well a datblygu nodau mwy clir, gwelwyd newidiadau yng nghylch eu perthynas ddi-drefn a’r effaith ar y plant. Dyma dystiolaeth o hyn:

Y ddau oedolyn yn newid y ffordd y maen nhw’n ymateb i wrthdaro rhwng y pâr a phwysau allanol.  

Mae Mam wedi newid ei hymatebion emosiynol a’i gweithredoedd er mwyn diogelu’r plant.

Mae’r ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd wedi sylwi bod y plant wedi ffynnu dros y chwe mis diwethaf, a bu pennaeth yr ysgol gynradd yn rhan o’r ymyriad ar gais y plentyn.

Mae’r ferch yn ei harddegau wedi llwyddo i’w llais gael ei glywed yng nghyfarfodydd y grwpiau craidd drwy gwestiynau wedi’u paratoi. Mae hi wedi adrodd bod gwelliant sylweddol yng ngallu’r teulu i wneud cynlluniau ac i siarad am eu hanghenion a’u teimladau gwahanol.

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwybod am y teulu ers 3 blynedd bellach ac yn y Gynhadledd Achos ddiwethaf ym mis Awst, roedd Gwasanaethau Cymdeithasol yn paratoi i gymryd camau cyfreithiol.

Nododd Gwasanaethau Plant y newidiadau a ddigwyddodd o ganlyniad i ymgysylltiad y teulu â Dewisiadau ar gyfer Newid yn y grŵp craidd diwethaf ym mis Ionawr ac mae’r gweithiwr cymdeithasol nawr yn obeithiol y bydd y teulu’n cael eu dad-gofrestru yn y gynhadledd achos nesaf.

Cyn i’r gwasanaeth ddechrau ymwneud, roeddwn yn teimlo’n isel y rhan fwyaf o’r amser ac roedd llawer o bethau’n mynd ymlaen. Nawr rwy’n teimlo lawer yn hapsuach ac mae fy mhroblemau’n cael eu datrys/wedi cael eu datrys.  

Hefyd, yn teimlo’n fwy hyderus. Mae’r gwasanaeth wedi’n cael i siarad lawer mwy fel teulu ac mae lawer yn haws cyfathrebu” defnyddiwr gwasanaeth (14 oed)

Roeddwn yn teimlo bod fy mywyd dros y lle i gyd, yn emosiynol ac yn teimlo fel clwtyn llestri… Nawr rwy’n teimlo’n gryfach ac yn hyderus ynof i fy hun ac rwy’n teimlo’n well. Rwyf wedi cael cefnogaeth a chyngor da oddi wrth y gwasanaeth” defnyddiwr gwasanaeth (Mam)

Yn rhan o fy ymyriad innau, roedd yn ddefnyddiol ar gyfer y teulu i’w helpu i egluro disgwyliadau ac i brosesu gwybodaeth ddryslyd. Mae hyn wedi golygu gwaith anuniongyrchol sylweddol i gefnogi’r teulu, ond mae hyn wedi rhoi mwy o hyder iddyn nhw i gael gwneud cynlluniau a newidiadau tymor hir.

“Mae Dewisiadau ar gyfer Newid wedi gweithio’n wirioneddol dda i gefnogi’r teulu i gael dirnad sut maen nhw’n gweddu o ran disgwyliadau Gwasanaethau Plant. Mae’r gwasanaeth wedi’u galluogi i archwilio a rhoi tro ar newid mewn ffordd nad oedd yn bosib iddyn nhw ei wneud cyn hynny.” Dave Edwards IFST

Nôl i Astudiaethau Achos