Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon rydych yn rhoi eich caniatâd i gwcis gael eu defnyddio.

Telerau ac amodau defnyddio

1. Rhagarweiniad

1.1 Bydd y telerau a’r amodau hyn yn rheoli eich defnydd o’n gwefan.

1.2 Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn derbyn y telerau a’r amodau hyn yn llawn; felly, os ydych yn anghytuno â’r telerau a’r amodau hyn neu ag unrhyw ran o’r telerau a’r amodau hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio’n gwefan.

1.3 Os byddwch yn cofrestru gyda’n gwefan, yn cyflwyno unrhyw ddeunydd i’n gwefan neu’n defnyddio unrhyw rai o wasanaethau ein gwefan, byddwn yn ymlynu wrth ein polisi preifatrwydd o ran y ffordd y caiff y data hyn eu casglu, eu storio, a’u prosesu ac yn gofyn i chi gytuno’n benodol â’r telerau a’r amodau hyn.

1.4 Bydd ein gwefan yn defnyddio cwcis; drwy ddefnyddio ein gwefan neu drwy gytuno i’r telerau a’r amodau hyn, byddwch yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis yn unol â thelerau ein polisi preifatrwydd a chwcis.

2. Defnydd derbyniol

2.1 Rhaid i chi beidio â:

 1. defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd neu gymryd unrhyw gamau a fydd yn achosi neu a allai achosi niwed i’r wefan neu amharu ar berfformiad, argaeledd neu hygyrchedd y wefan;
 2. defnyddio ein gwefan mewn unrhyw ffordd a fydd yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu’n niweidiol, neu mewn cysylltiad ag unrhyw ddiben neu weithgaredd a fydd yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu’n niweidiol;
 3. defnyddio ein gwefan i gopïo, storio, lletya, trosglwyddo, anfon, defnyddio, cyhoeddi neu ddosbarthu unrhyw ddeunydd a fydd yn cynnwys (neu a fydd yn gysylltiedig â) unrhyw ysbïwedd, feirws, ceffyl pren Troea, mwydyn, cofnodwr trawiadau bysellau, gwreiddwedd neu feddalwedd gyfrifiadurol faleisus arall;
 4. cynnal unrhyw weithgareddau casglu data systematig neu awtomataidd (gan gynnwys yn ddi-gyfyngiad grafu, cloddio data, echdynnu data a chynaeafu data) ar neu’n gysylltiedig â’n gwefan heb ein caniatâd pendant ni yn ysgrifenedig;
 5. cyrchu neu ryngweithio fel arall â’n gwefan drwy ddefnyddio unrhyw robot, corryn neu ffordd awtomataidd arall ac eithrio at ddiben mynegeio peiriant chwilio;
 6. torri’r cyfarwyddebau a fydd wedi’u nodi yn ffeil robots.txt ar gyfer ein gwefan; neu
 7. defnyddio data wedi’u casglu oddi ar ein gwefan ar gyfer unrhyw weithgaredd marchnata uniongyrchol (gan gynnwys yn ddi-gyfyngiad farchnata e-bost, marchnata SMS, telefarchnata, a phostio uniongyrchol).

2.2 Rhaid i chi beidio â defnyddio data a fydd wedi’u casglu oddi ar ein gwefan i gysylltu ag unigolion, cwmnïau neu bobl neu endidau eraill ar wahân i ddefnyddio’r manylion cyswllt a gyhoeddir yno.

2.3 Rhaid i chi sicrhau y bydd yr holl wybodaeth a roddwch i ni drwy ein gwefan, neu’n gysylltiedig â’n gwefan, yn wir, yn gywir, yn gyfredol, yn gyflawn a heb fod yn gamarweiniol.

3. Cofrestru a chyfrifon

3.1 I gael bod yn gymwys i gael cyfrif ar ein gwefan o dan Adran 3, rhaid i chi fod yn aelod o fenter gydweithredol Partneriaeth Gweithredu Adferol Cymru.

3.3 Rhaid i chi beidio â chaniatáu i unrhyw berson arall ddefnyddio eich cyfrif i gyrchu’r wefan.

3.4 Rhaid i chi roi gwybod i ni yn ysgrifenedig yn syth os dewch i wybod am unrhyw ddefnydd heb ei awdurdodi ar eich cyfrif.

3.5 Rhaid i chi beidio â defnyddio cyfrif neb arall i gyrchu’r wefan.

4. Manylion mewngofnodi defnyddwyr

4.1 Os ydych yn aelod o Fenter Gydweithredol W.R.A.P. byddwn yn rhoi rhif adnabod defnyddiwr a chyfrinair i chi.

4.2 Rhaid cadw eich cyfrinair yn gyfrinachol.

4.3 Rhaid i chi roi gwybod i ni yn ysgrifenedig os dewch i wybod bod eich cyfrinair wedi’i ddatgelu mewn unrhyw ffordd.

4.4 Rydych yn gyfrifol am unrhyw weithgaredd ar ein gwefan a fydd yn codi o unrhyw fethiant i gadw eich cyfrinair yn gyfrinachol, a gallwch fod yn atebol am unrhyw golledion a fydd yn codi o’r methiant hwnnw.

5. Dileu ac atal cyfrif

5.1 Gallwn:

 1. atal eich cyfrif;
 2. dileu eich cyfrif; a/neu
 3. golygu manylion eich cyfrif

ar unrhyw bryd ar ein disgresiwn ni yn unig heb rybudd neu esboniad.

5.2 Caiff eich cyfrif ei ddileu os na fyddwch mwyach yn aelod.

6. Eich cynnwys: trwydded

6.1 Yn y telerau a’r amodau hyn, ystyr "eich cynnwys" yw’r holl waith a’r deunyddiau (gan gynnwys yn ddi-gyfyngiad destunau, graffigwaith, delweddau, deunyddiau sain, deunyddiau fideo, deunyddiau clyweled, sgriptiau, meddalwedd a ffeiliau) y byddwch yn eu cyflwyno i ni neu i’n gwefan i’w storio neu eu cyhoeddi ar ein gwefan, i’w prosesu gan ein gwefan neu i’w trosglwyddo drwy ein gwefan.

6.2 Rydych yn rhoi i ni drwydded fyd-eang, ddi-alw-yn-ôl, nad yw’n gyfyngedig, sy’n ddi-freindal i gael defnyddio, atgynhyrchu, storio, addasu, cyhoeddi, cyfieithu a dosbarthu eich cynnwys mewn unrhyw gyfrwng sy’n bodoli eisoes neu gyfrwng yn y dyfodol.

6.3 Rydych yn rhoi’r hawl i ni gael is-drwyddedu’r hawliau a drwyddedwyd o dan Adran 6.2.

6.4 Rydych yn rhoi’r hawl i ni ddwyn achos am dorri’r hawliau a drwyddedwyd o dan Adran 6.2.

6.5 Rydych drwy hyn yn ildio’ch holl hawliau moesol yn eich cynnwys i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith briodol; ac rydych yn gwarantu ac yn mynegi bod yr holl hawliau moesol eraill yn eich cynnwys wedi’u hildio i’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith briodol.

6.6 Cewch olygu eich cynnwys i’r graddau a ganiateir drwy ddefnyddio unrhyw ddull golygu sydd ar gael ar ein gwefan.

6.7 Heb ragfarn i’n hawliau eraill o dan y telerau a’r amodau hyn, os byddwch yn torri unrhyw ofynion y telerau a’r amodau hyn yn unrhyw ffordd neu os byddwn yn amau yn rhesymol eich bod wedi torri’r telerau a’r amodau hyn yn unrhyw ffordd, gallwn ddileu, dad-gyhoeddi neu olygu rhan o’ch cynnwys neu eich cynnwys i gyd.

7. Eich cynnwys: rheolau

7.1 Rydych yn gwarantu ac yn mynegi y bydd eich cynnwys yn cydymffurfio â’r telerau a’r amodau hyn.

7.2 Rhaid i’ch cynnwys beidio â bod yn anghyfreithlon, peidio ag amharu ar hawliau cyfreithiol unrhyw berson, a rhaid iddo beidio bod â’r gallu i arwain at achos cyfreithiol yn erbyn unrhyw berson (ym mhob achos mewn unrhyw awdurdodaeth o dan unrhyw gyfraith berthnasol).

7.3 Rhaid i’ch cynnwys, a’n defnydd ninnau o’ch cynnwys yn unol â’r telerau a’r amodau hyn, beidio â:

 1. (a) bod yn enllibus neu’n faleisus o ffug;
 2. (b) bod yn anllad neu’n anweddus;
 3. (c) torri unrhyw hawlfraint, hawl foesol, hawl cronfa ddata, hawl nod masnach, hawl ddylunio, hawl beri coel, neu hawl eiddo deallusol arall;
 4. (d) torri unrhyw hawl i gyfrinachedd, hawl i breifatrwydd neu hawl o dan ddeddfwriaeth diogelu data;
 5. (e) golygu cyngor esgeulus neu’n cynnwys unrhyw osodiad esgeulus;
 6. (f) golygu anogaeth i gyflawni trosedd, cyfarwyddiadau ar gyfer comisiynu trosedd neu hyrwyddo gweithgaredd troseddol;
 7. (g) bod mewn unrhyw ddirmyg llys, neu’n torri unrhyw orchymyn llys;
 8. (h) torri deddfwriaeth gwahaniaethu neu gasineb hiliol neu grefyddol;
 9. (i) bod yn gableddus;
 10. (j) torri deddfwriaeth cyfrinachau swyddogol;
 11. (k) torri unrhyw ymrwymiad sydd arnoch i unrhyw berson;
 12. (l) dangos trais mewn ffordd eglur, graffig neu ddi-alw-amdani;
 13. (m) bod yn bornograffig, yn anweddus, yn awgrymog neu’n amlwg rywiol;
 14. (n) bod yn anwir, yn ffug, yn anghywir neu’n gamarweiniol;
 15. (o) bod wedi’i lunio neu’n cynnwys unrhyw gyfarwyddiadau, cyngor neu wybodaeth arall y gellid gweithredu arnynt ac y gallai, pe gweithredid arnynt, achosi afiechyd, anaf neu farwolaeth, neu unrhyw golled neu ddifrod arall;
 16. (p) golygu sbam;
 17. (q) bod yn sarhaus, camarweiniol, twyllodrus, bygythiol, difrïol, gwrthgymdeithasol, ffiaidd, gwahaniaethol, ymfflamychol neu’n aflonyddu.

8. Gwarantiadau cyfyngedig

8.1 Nid ydym yn gwarantu nac yn cynrychioli:

 1. bod y wybodaeth a fydd wedi’i chyhoeddi ar ein gwefan yn gyflawn neu’n gywir;
 2. bod y deunydd ar y wefan yn gyfredol; neu
 3. bydd y wefan neu unrhyw wasanaeth ar y wefan yn parhau i fod ar gael.

8.2 Rydym yn cadw’r hawl i derfynu neu newid rhai neu bob un o’n gwasanaethau ar y wefan, ac i orffen cyhoeddi ein gwefan, ar unrhyw bryd yn ôl ein disgresiwn ni ein hunain heb rybudd neu esboniad; ac ond i’r graddau y darperir fel arall yn benodol yn y telerau a’r amodau hyn, ni fydd hawl gennych i unrhyw iawndal neu daliad arall wrth derfynu neu newid unrhyw rai o wasanaethau’r wefan, neu os byddwn yn atal cyhoeddi’r wefan.

8.3 I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith briodol ac yn amodol ar Adran 9.1, rydym yn eithrio pob un o’r cynrychioliadau a’r gwarantiadau sy’n ymwneud â chynnwys y telerau a’r amodau hyn, ein gwefan a’r defnydd ar ein gwefan.

9. Cyfyngiadau ac eithriadau o ran ymrwymiadau

9.1 Ni fydd dim yn y telerau a’r amodau hyn yn:

 1. cyfyngu ar neu’n eithrio unrhyw ymrwymiad o ran marwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i esgeulustod;
 2. cyfyngu ar neu’n eithrio unrhyw ymrwymiad o ran twyll neu gam-gynrychioli twyllodrus;
 3. cyfyngu ar unrhyw ymrwymiad mewn unrhyw ffordd nas caniateir o dan y gyfraith briodol; neu
 4. eithrio unrhyw ymrwymiad a allai fod heb ei eithrio o dan y gyfraith briodol.

9.2 Mae’r cyfyngiadau a’r eithriadau i’r ymrwymiadau a nodir yn Adran 11 ac ym mhob man arall yn y telerau a’r amodau hyn:

 1. yn amodol ar Adran 11.1; ac yn
 2. rheoli’r holl ymrwymiadau sy’n deillio o dan y telerau a’r amodau hyn neu’n perthyn i gynnwys y telerau a’r amodau hyn, gan gynnwys ymrwymiadau sy’n deillio mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) ac am dorri dyletswydd statudol, ac eithrio i’r graddau a nodir yn benodol fel arall yn y telerau a’r amodau hyn.

9.3 I’r graddau y bydd ein gwefan a’r wybodaeth a’r gwasanaethau ar ein gwefan wedi’u darparu am ddim, ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath.

9.4 Ni fyddwn yn atebol i chi o ran unrhyw golledion o ganlyniad i unrhyw ddigwyddiad neu ddigwyddiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth resymol ni.

9.5 Ni fyddwn yn atebol i chi o ran unrhyw golledion busnes, gan gynnwys (yn ddi-gyfyngiad) golled neu niwed i elw, incwm, refeniw, defnydd, cynnyrch, arbedion disgwyliedig, busnes, contractau, cyfleoedd masnachol neu ewyllys da.

9.6 Ni fyddwn yn atebol i chi o ran unrhyw golled neu lygredd o ran data, cronfa ddata neu feddalwedd.

9.7 Ni fyddwn yn atebol i chi o ran unrhyw golled neu ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ôl-ddilynol.

9.8 Rydych yn derbyn ei fod o fudd i ni gyfyngu ar atebolrwydd personol ein swyddogion a’n cyflogeion a, gan ystyried y budd hwnnw, rydych yn cydnabod ein bod yn endid atebolrwydd cyfyngedig; byddwch yn cytuno na wnewch ddod ag unrhyw gais yn bersonol yn erbyn ein swyddogion neu’n cyflogeion o ran unrhyw golledion a gewch mewn cysylltiad â’r wefan neu’r telerau a’r amodau hyn (ni wna hyn, wrth gwrs, gyfyngu neu eithrio atebolrwydd yr endid atebolrwydd cyfyngedig ei hun am weithred neu anwaith ein swyddogion a’n cyflogeion).

10. Torri’r telerau a’r amodau hyn

10.1 Heb ragfarn i’n hawliau eraill o dan y telerau a’r amodau hyn, os byddwch yn torri’r telerau a’r amodau hyn mewn unrhyw ffordd, neu os byddwn yn amau’n rhesymol i chi dorri’r telerau a’r amodau hyn mewn unrhyw ffordd, gallwn:

 1. anfon un neu fwy o rybuddion ffurfiol atoch;
 2. atal dros dro eich mynediad i’n gwefan;
 3. eich gwahardd yn barhaus rhag bod â mynediad i’n gwefan;
 4. blocio cyfrifiaduron sy’n defnyddio eich cyfeiriad IP rhag bod â mynediad i’n gwefan;
 5. cysylltu â rhai/pob un o’ch darparwyr gwasanaethau rhyngrwyd a gofyn iddyn nhw flocio eich mynediad i’n gwefan;
 6. dechrau achos cyfreithiol yn eich erbyn, p’un ai y bydd hynny am dorri contract neu fel arall; a/neu
 7. atal neu ddileu eich cyfrif ar ein gwefan.

10.2 Lle byddwn yn atal neu’n gwahardd neu’n blocio eich mynediad i’n gwefan neu i ran o’n gwefan, bydd rhaid i chi beidio â chymryd unrhyw gamau i osgoi’r atal neu’r gwahardd neu’r blocio hwn.

11. Amrywiadau

11.1 Mae’n bosib y byddwn yn adolygu’r telerau a’r amodau hyn o dro i dro.

11.2 Bydd y telerau a’r amodau diwygiedig yn berthnasol i’r defnydd ar ein gwefan o’r dyddiad cyhoeddi’r telerau a’r amodau diwygiedig ar y wefan ac rydych, drwy hyn, yn ildio unrhyw hawl a allai fod gennych fel arall i gael gwybod am neu i roi eich cydsyniad i, adolygiadau o’r telerau a’r amodau hyn.

11.3 Os ydych wedi cytuno’n bendant i’r telerau a’r amodau hyn, fe fyddwn yn gofyn i chi gytuno’n bendant i unrhyw adolygiad o’r telerau a’r amodau hyn; ac os na fyddwch yn cytuno’n bendant i’r telerau a’r amodau diwygiedig o fewn cyfnod penodol y byddwn yn ei bennu, byddwn yn analluogi neu’n dileu eich cyfrif ar y wefan, a bydd rhaid i chi beidio â defnyddio’r wefan.

12. Neilltuo

12.1 Rydych yn cytuno drwy hyn y cawn neilltuo, trosglwyddo, is-gontractio neu ymdrin fel arall â’n hawliau a/neu’n hymrwymiadau o dan y telerau a’r amodau hyn.

12.2 Heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw, ni chewch neilltuo, trosglwyddo, is-gontractio neu ymdrin fel arall ag unrhyw un o’ch hawliau a/neu’ch ymrwymiadau o dan y telerau a’r amodau hyn.

13. Toradwyedd

13.1 Os bydd llys neu awdurdod cymwys arall yn penderfynu bod un o ofynion y telerau a’r amodau hyn yn anghyfreithlon a/neu’n anymarferol, bydd y gofynion eraill yn dal i fod yn effeithiol.

13.2 Os bydd un o ofynion anghyfreithlon a/neu anymarferol y telerau a’r amodau hyn yn gyfreithiol neu’n orfodadwy pe bai rhan o’r gofyniad yn cael ei dileu, tybir bod y rhan honno wedi’i dileu a bydd gweddill y gofynion yn parhau i fod yn effeithiol.

14. Hawliau trydydd partïon

14.1 Mae bod â chontract o dan y telerau a’r amodau hyn er lles i ni ac er lles i chi, ac nid ei fwriad yw bod o les i unrhyw drydydd parti neu’n gallu cael ei orfodi gan y trydydd parti hwnnw.

14.2 Nid oes angen i unrhyw drydydd parti gytuno er mwyn arfer hawliau’r partïon o dan gontract o dan y telerau a’r amodau hyn.

15. Cytundeb cyflawn

15.1 Yn amodol ar Adran 11.1, y termau a’r amodau hyn ynghyd â’n polisi preifatrwydd a chwcis fydd y cytundeb cyflawn rhyngoch chi a ninnau parthed eich defnydd o’n gwefan a bydd yn disodli’r holl gytundebau blaenorol rhyngoch chi a ninnau parthed eich defnydd o’n gwefan.

16. Y gyfraith ac awdurdodaeth

16.1 Caiff y telerau a’r amodau hyn eu rheoli a’u dehongli yn unol â’r gyfraith yng Nghymru ac yn Lloegr.

16.2 Bydd unrhyw anghydfod a fydd yn gysylltiedig â’r telerau a’r amodau hyn yn dod o dan awdurdod y llysoedd yng Nghymru a Lloegr.